FOAs bud på udvikling af den offentlige sektor

Som vi informerede om i nyhedsbrevet i september, så arbejder FOA Nordsjællands afdelingsbestyrelse pt. med Ledelseskommissionens sammenhængsreform kaldet ”Borgeren først – en mere sammenhængende offentlig sektor”.

Gik du glip af artiklen i nyhedsbrevet i september, så kan du komme direkte til artiklen her

FOAs forbund har i forbindelse med Ledelseskommissionens arbejde, udarbejdet 7 bud på udvikling af den offentlige sektor.

De 7 bud er:

Vi vil bevare velfærdssamfundet
FOAs medlemmer oplever, at vilkårene for at udfolde deres faglighed er blevet dårligere med årene. Mange lider under alt for ofte at måtte udføre deres arbejde på en måde, som de finder forkert eller utilstrækkelig. De ansatte skal have et fagligt handlerum, der er større end i dag. Det bør være muligt, at udføre et stykke arbejde – uden unødvendig registrering og kontrol. Det kræver, at rammerne og ressourcerne er tilstrækkelige.

Vi vil et forpligtende partnerskab med nationale mål
FOA vil have mål, der understøtter kerneopgaven og udviklingen af den. Det bør være tydeligt, at kvalitet opstår i det professionelle møde mellem borgeren og medarbejderen. Det er dette møde vi skal fokusere på. For her er velfærden helt konkret. Tiden til mødet mellem borgeren og den professionelle skal øges. Beslutningerne flyttes ud i organisationen (nærhedsprincippet). Der skal bruges mindre tid på registrering og dokumentation. Der skal være fuld overensstemmelse mellem de politisk besluttede opgaver og det faktisk leverede. Det er ofte vanskeligt at formulere meningsfulde mål. Der er risiko for, at der fokuseres på det der er nemmest at måle frem for noget mere relevant, der er vanskeligt at måle. Det er derfor vigtigt for FOA, at målene giver mening på alle niveauer i den offentlige sektor – også på arbejdspladserne.

Vi vil bygge på tillid og arbejdsfællesskaber
FOA mener, at der er brug for at udvide og udbrede brugen af forpligtende arbejdsfællesskaber, så faggrupperne i langt højere grad samles om opgaverne. Et arbejdsfællesskab er kendetegnet ved en fælles forståelse af kerneopgaven og et stort handlerum, medansvar og et godt samarbejde mellem medarbejdere og ledere. Det styrker den faglige kvalitet og gavner borgerne. Desuden viser erfaringen, at arbejdsfællesskaber skaber et godt arbejdsmiljø.   

Vi vil et nærhedsprincip med tillidsbaseret ledelse
Det handler helt konkret om at uddelegere kompetence og kontrol, så medarbejderne i højere grad selv kan træffe beslutninger i det daglige arbejde og udfolde deres faglighed. Politikere og chefer skal uddelegere beslutningskompetence til lokale ledere og videre til medarbejderne. Lederen skal opdyrke de faglige kompetencer og ressourcer, som medarbejderne har brug for, for at kunne tage et medansvar for at løse komplekse opgaver. Politikere, chefer, ledere og medarbejdere skal opbygge tillidsfulde arbejdsfællesskaber, hvor medarbejdere og lokale ledere har ansvaret i dagligdagen.  Arbejdsgiverne skal påtage sig ansvaret for arbejdsmiljøet, således at alle medarbejdere og ledere kan gå sikkert på arbejde og undgå unødig nedslidning og psykiske påvirkninger.  

Vi vil en langsigtet økonomisk tænkning
FOA mener, at budgetterne som minimum skal kunne dække behovet i takt med befolkningsudviklingen og velstandsudviklingen i samfundet. Der skal selvfølgelig være styr på pengene, og hvad vi får for pengene. Men der må og skal afsættes tilstrækkelige midler til, at kerneopgaven kan lykkes. Det sker alt for ofte ikke i dag. Besparelser og effektiviseringer i form af omprioriteringsbidrag, moderniserings- og effektiviseringsbidrag skal sløjfes. Der er grundlæggende brug for at tænke anderledes i den økonomiske styring af den offentlige sektor. Det giver god mening med en flerårig økonomisk styring, så regioner og kommuner i langt højere grad end i dag får bedre muligheder for at investere langsigtet.  

Vi vil kun have den nødvendige dokumentation
FOA foreslår, at der gennemføres forsøg med at fjerne eller modernisere BUM-modellen, så der skabes et stærkt arbejdsfællesskab mellem forvaltning og arbejdspladser. Der skal bruges mindre tid på registrering og dokumentation. Vi skal kun måle og registrere det rigtige og nødvendige, og vi skal finde de rigtige måder at gøre det på. Her er medarbejderne og de lokale ledere en guldgrube af viden. Vi skal rydde op i bureaukratiet. Vi skal underkaste lovforslag og nye lokale regler, procedure og arbejdsgange en bureaukrativurdering, så konsekvenserne af alle nye regler er velbelyste. Hvad er ”nice to know” og hvad er ”need to know”.

Vi vil have flere ledere og fokus på kompetencer
Det skal handle om kompetenceudvikling, men også om tid eller ressourcer til nye og langsigtede løsninger. Lederne skal fokusere på kompetenceudvikling af medarbejderne, fordi det kan være svært for medarbejdere, der i årevis har arbejdet efter detaljerede opgaveplaner og stram tidsstyring, at få tildelt et større fagligt råderum til sammen med borgeren at finde den rigtige løsning.Der er brug for kompetenceudvikling, så medarbejderne kan navigere i et større fagligt råderum. Samtidig skal andelen af ufaglærte medarbejdere i den offentlige sektor reduceres, således at velfærdsområderne i højere grad uddannelsesdækkes.

Som du kan læse, så er der nok at tage fat på. En ting er, at FOA har bud på en udvikling af den offentlige sektor, så du som medlem får de bedst mulige arbejdsbetingelser, men det kræver også en ændring i tankegangen hos de regionale og kommunale arbejdsgivere.

Afdelingsbestyrelsen tager nu fat på arbejdet lokalt med de 7 bud. Planen er herefter, at afdelingsbestyrelsen udbreder budskabet til vores netværk af fælles- og tillidsrepræsentanter, som på den måde kan få snakken helt ud på arbejdspladserne.