Åbent brev til politikerne i Region Hovedstadens regionsråd - Vi er flere faggrupper på det medicinske område

Regionsrådet har tirsdag den 31. januar 2017 besluttet en række særlige indsatser for rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker på de medicinske afdelinger.

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen pointerer, at disse tiltag skal bidrage til, at den enkelte patient får et godt og sammenhængende forløb.

Men kære regionsrådsformand og kære politikere: Hvor er indsatsen, der skal gavne social- og sundhedsassistenten? Hvor er den samlede indsats, der kan understøtte målsætningerne om et stærkt og sammenhængende sundhedsvæsen, hvor faggrupperne arbejder både tværsektorielt og tværfagligt?

Det medicinske område skal styrkes og være en attraktiv arbejdsplads for medarbejderne. Det medicinske område som arbejdsplads skal tiltrække medarbejdere, som har lyst til at forblive på området og udvikle sin faglighed. Det er vi helt enige med regionsrådet i. Men vi undrer os over logikken i at fremhæve kun én faggruppe i relation til kompetenceudvikling på et område som det medicinske.

Hvordan skal det gavne den samlede opgaveløsning på det enkelte afsnit, hvis medarbejderne ikke løfter og løftes i flok? Hvis det kun er sygeplejersker som eksempelvis modtager specialiserede efter-videreuddannelse og introforløb, vil den nye viden ikke fuldt ud give det ønskede resultat – nemlig det gode og trygge patientforløb. Hvis hele området skal løftes med succes og gøres attraktivt som arbejdsfelt, er vi nødt til at inddrage alle relevante faggrupper.

FOA har tidligere haft møde med Regionrådets forretningsudvalg vedr. kompetenceudvikling og fremtiden for social- og sundhedsassistenter. Forretningsudvalget har desuden erklæret sig enig i problematikken vedr. manglende fokus på social- og sundhedsassistenters interesser på mange afdelinger. Derfor undrer vi os over, at vi ikke er en del af udviklingen og problematikken på de medicinske afdelinger.

Med budget 2016 besluttede regionsrådet, at der skal fokus på kompetenceudvikling, pleje og omsorg på det medicinske område.

Regionsrådet ønsker at ”sætte mennesker og viden i spil, så de giver mest mulig værdi for patienten”.

Vi kan ikke finde belæg for at udfordringen med at rekruttere og fastholde medarbejdere på de medicinske afsnit kun gælder for sygeplejersker. Derfor regner vi med, at vi stadig er en del af en overordnet indsats og opfordrer til, at alle faggrupper på de medicinske afsnit får et optimalt arbejdsmiljø og den rette kompetenceudvikling. Til gavn og glæde for patienter og pårørende.

På vegne af FOAs social- og sundhedssektorer i Region Hovedstaden
Vinni Jakobsen, Sektorformand, FOA Nordsjælland