Du har lov til at ytre dig!

”Det er afgørende for et velfungerende demokrati, at offentligt ansatte deler deres viden i den offentlige debat.” Sådan starter Søren Pind forordet til Justitsministeriets ’Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed’. Og du har vitterligt ret til at ytre dig og deltage i den offentlige debat – det er vigtigt for dig som offentligt ansat at kunne dig om forhold på den enkelte arbejdsplads. Men det er mindst lige så vigtigt for samfundet, at den særlige viden og erfaring inden for jeres faglige felt bliver en del af debatten.

I FOA Nordsjælland mener vi, at det er meget vigtigt, at I ytrer jer og at I føler jeg trygge ved at ytre jeres mening – også selvom den er kritisk.

Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres.” (Grundloven §77).

FOA Nordsjælland støtter op om jeres grundlovssikrede ret til at ytre jer, og hører gerne fra jer, hvis I oplever at ’få mundkurv på’ eller på anden vis får udstukket retningslinjer, som vil kunne hæmme jeres mulighed for at ytre jer.

Et godt råd ift. at ytre sig offentligt er, at I skal indtænke jeres modtagere og deres forskellige ståsteder. Ombudsmanden har flere gange set sager, hvor ellers rimelige ytringer om fx øget ressourcepres, har eskaleret negativt fordi kolleger, ledelser og offentligheden har opfattet en ytring på vidt forskellige måder. 

I Justitsministeriets vejledning fremgår det, at du kan udtale dig som du vil, så længe du holder dig inden for følgende rammer:


  • Man skal gøre det klart, at man udtaler dig på egne vegne og ikke på myndighedens vegne (der findes ikke ytringsfrihed når man er på arbejde)
  • Man må ikke bryde sin tavshedspligt
  • Man må ikke udtale sig på en freds- eller æreskrænkende måde, f.eks. ved at fremsætte injurier
  • Man må ikke udtrykke sig i en urimelig grov form eller fremsætte åbenbart urigtige oplysninger om væsentlige forhold inden for ens eget arbejdsområde

Justitsministeriet anerkender i vejledningen, at der hos både medarbejdere og ledere kan være forskellige opfattelser af hvordan og hvornår man må ytre sig kritisk om forhold på sin arbejdsplads. Andre vil gå så langt som at sige at offentligt ansatte ikke tør ytre sig.

Hovedorganisationerne LO og FTF har i et høringssvar til vejledningen givet udtryk for at, der ”har udviklet sig en tavshedskultur blandt de ansatte i den offentlige sektor, som har den negative effekt, at de offentligt ansatte udøver selvcensur og afstår fra at ytre sig kritisk om forholdene vedrørende deres arbejdsplads”.

I FOA Nordsjælland mener vi, at I bør ytre jer og berige offentligheden med den viden og faglighed I har.

Hvis I er i tvivl om jeres læserbrev, Facebook eller Twitteropslag overskrider en grænse, så få en kollega, din TR/FTR eller FOA Nordsjælland til at give en vurdering af dit opråb.

Vi har brug for at I ytrer jer, men vi vil også gerne sikre at en ytring ikke får uhensigtsmæssige konsekvenser.

 Læs hele vejledningen her