Mandags Nyt uge 49

Jeg er stolt af mit fag og mit arbejde...

I denne søde juletid - ja sådan siger vi ofte til hinanden i denne måned. Julen står for mange som hygge, men desværre er der også mange som ikke har råd til at holde jul. Det ses hos mange organisationer, som modtager ansøgninger om hjælp. Det er rigtig fint, at en del organisationer så har muligheden for at hjælpe.

I julen skal rigtig mange på arbejde. Det betyder visse rettigheder, og dem kan I læse mere om på vores hjemmeside. Husk nu at fortælle de af jeres kollegaer som stadig ikke er medlem, at de rettigheder ikke er kommet af sig selv. De er forhandlet gennem vores overenskomster, og derfor skal man stå i den rigtige fagforening - som er FOA.

I dag starter vi med fortællinger om vores fag. Den første er en fortælling fra en social- og sundhedsassistent fra et dagcenter i Espergærde.

Vi håber andre af jer vil bidrage med fortællinger fra jeres hverdag, så send endelig noget. Vi er gerne behjælpelig med at sætte teksten op.

Rigtig god december.

På vegne af politisk ledelse
FOA Nordsjælland

Lene Lindberg
Afdelingsformand 
 


Af social- og sundhedsassistent Dorte Blankensteiner

At være social- og sundhedsassistent på Dagcenteret Strandhøj, er noget jeg er meget stolt af. Det giver mening.

Vi som personale, er på Strandhøj, et yderst velfungerende team, og alle med den klare holdning, at vi altid arbejder ud fra dagcentergæstens behov, muligheder og ønsker. Vi støtter op om det dagcentergæsten kan, og træder til hvor egen formåen ikke længere slår til, og vi støtter dagcentergæsten i at mestre sygdom og bevare det dagcentergæsten kan - længst muligt.

Vi er et selvstyrende team, med mange sparringspartnere. Vi arbejder efter kontaktpersonsystemet, og vi er hver i sær kontaktperson for ca. 10 - 12 dagcentergæster, men sætter en ære i, at vi alle kender alle dagcentergæsterne bedst muligt.

Udover at vi arbejder ud fra dagcentergæsten i centrum, har vi ofte en tæt kontakt til de pårørende, som er en meget vigtig sparringspartner, som tit og ofte også har brug for råd og støtte, eller brug for at "tale ud". Derudover er der alle de faglige sparringspartnere såsom fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, køkkenleder, hjemmeplejen, visitationen, lægen m.m.

Efter visitators henvisning til dagcenter, sørger vi for, at tage kontakt til evt. hjemmepleje for at få et godt samarbejde i gang, og videns dele hvad der er relevant før opstart på Dagcenter. Derefter tager vi kontakt til den kommende dagcentergæst. Nogle gange er det nødvendigt, at det er de pårørende der er behjælpelig med relevante oplysninger til, at få en så god start for dagcentergæsten som muligt.

Derefter tilmelder vi til kørsel og indskriver dagcentergæsten. Vi er i daglig kontakt til Taxa, da vi er ansvarlige for kørsels afbud og ændringer i den daglige kørsel.
Når dagcentergæsten er "faldet lidt til", så afholder vi et forventningsmøde sammen med dagcentergæsten, fysio- og ergoterapeuten. For at dagcentergæsten kan få optimalt udbytte af dagcenteropholdet, både fysisk og psykisk, så tilrettelægger vi i fællesskab den indsats, der er meningsfuld for dagcentergæsten.

Der er daglige flere træningstilbud at vælge mellem - 2-3 hver dag. F.eks. holdtræning, udehold, ganghold, individuelt træningshold og gulvhold. Vi har et tæt samarbejde med fysioterapeut og ergoterapeut. Terapeuterne varetager gulvholdet, og opstarten af nogle af de individuelle træningsforløb, hvor vi som dagcenterpersonale varetager de øvrige hold. Her er det vigtigt at kunne observere og handle på forandringer, være støttende men også kunne yde "pep talk" og være fremsynet.

Måske kan nogle borgere ikke mestre eller rumme at være på et træningshold med 10 andre, hvor tempo og sværhedsgrad er højt, men alligevel har brug for træning, så gælder det om at finde nogle træningsmetoder som denne borger kan få gavn af, og uden at det bliver et nederlag for borgeren ikke at kunne deltage på de store hold.

Det samme gælder i bund og grund også for mine kolleger som varetager det kreative værkstedet. De gør en stor ære i, at finde det borgeren kan og ikke stille støre krav eller udfordringer, end at borgeren lykkedes og får et tilfredsstillende produkt med hjem, med den hjælp der nu skal til.

Det kræver tit stor opfindsomhed, nytænkning og en omformulering af de nedskrevne metoder, så det er tilpasset den enkelte dagcentergæst’s kunnen, for at der kan fremstilles kreative ting. De finder "skjulte evner". Det at kunne se frem og se muligheder, også selvom synet er svagt, fingrene gigtramte eller den tidligere kreative evne dagcentergæsten førhen formåede, ikke mere er så ligetil at finde, men som de sammen med personalet gør muligt at opnå et - for dagcentergæstens, tilfreds resultat. Samtidig er dagcentergæsten en vigtig del af en gruppe, som giver et tilhørsforhold og socialt sammenhold, ”bare” det at kunne deltage i noget.

De tilbud der gives af hold er bl.a. værkstedsgruppe, manicure, filmgruppe, debat og oplæsningsgruppe, boccia, gymnastik, træningsgruppe, ude træningshold, gulvhold og individuel træning. Derudover er der sang, dansecafé, banko, tøj- og skosalg, blomstersalg, udflugter, besøg af diverse optrædende eks. teatre eller børnehaver, og diverse musikalske indslag og cabaret revyer m.m. Som noget helt nyt har vi oprettet et Snozelsrum på Strandhøj, betegnelsen for særligt tilrettelagt sansestimulerende rum. Et sted, hvor borgeren kan bruge alle sine sanser aktivt, og få en anderledes og ny oplevelse. Disse oplevelser kan virke enten oplivende eller afslappende - et slags "fitnesscenter for sanserne".

Det at give den individuelle borger en succes, følelsen af at blive taget alvorligt og at "der sker noget", er fantastisk. At kunne finde ind til det enkelte menneske og de behov der betyder allermest at få styrket, yde en støtte for at give en så meningsfyld og indholdsrig tilværelse som muligt, er meget givende for mig som menneske. Det er her jeg virkelig mærker, at kunne gøre en forskel.

Om det er på de fælles oplevelser / hold hvor der er flere deltagere, eller om det er at holde i hånd, være lyttende og bare være nærværende er lige givende. Nogle dagcentergæster er i et frustrerende og opgivende sygdomsforløb, hvor det hele ser sort ud, og at vi kan være der for dem er meget givende. Vi hjælper dagcentergæsten med respekt for, at det er det hele menneske der selv kan overtage kontrollen af eget liv, og kunne forblive i egen bolig.

I mange forskellige henseender er vi bindeleddet mellem pårørende, hjemmepleje og / eller andre instanser. Vi hjælper til med at få opbygget et sundere helbred, både mentalt og fysisk. Det at kunne støtte op om måltiderne, og hjælpe dagcentergæster med særlig behov, bl.a. for hjælp til indtagelse af mad på en værdig måde. Det at kunne støtte op og hjælpe med de basale behov hvis det er nødvendigt. At få et smil til at vokse, og kunne se og mærke på dagcentergæsten, at det at være på Strandhøj er en vigtig ting i deres liv - det giver mening. Når dagcentergæsterne tit og ofte fortæller, hvor glade de er for at komme her, at det betyder en stor forskel i deres liv, og at der er en god ånd - ja det gør mig stolt og taknemmelig.

Det at kunne give en lille gruppe en udflugt en gang imellem "ud idet blå" efter deres behov - måske en skovtur, ud til de udendørs træningsmaskiner, erindringstur til Flynderupgård, ud på Sletten Havn i blæse-vejret, en tur i Hammermølleskoven hvor der nydes en kop cacao i skovens stille ro, en tur med færgerne frem og tilbage til Sverige hvor der nydes en god frokostbuffet med øl og snaps – ja de ture giver mening og giver mig så meget tilbage, når jeg ser hvordan borgerne nyder det i fulde drag.

At kunne hører dagcentergæsterne genfortælle - år efter år - om de ture vi sammen har været på, giver en ligeså stor glæde. At se deres evt. bekymringer, smerter m.v. blive glemt i et øjeblik, og i stedet fyldes med gode oplevelser og nærvær, høre om deres minder, og alle de erfaringer og historier de med stolthed deler ud af, mens deres øjne lyser op og smilet kommer frem – ja, jeg kan mærke, at det er til så meget gavn for den enkelte, at være på Dagcenteret Strandhøj.

Fordomme som at ”I hygger jer jo bare på dagcenteret med en kop kaffe” gør mig ked af det. Jeg er stolt af mit arbejde og mit fag. Vi som personale gør en kæmpe forskel.

Kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg
-Ydelsens lovgrundlag

Formålet med hjælpen efter Lov om Social Service er, at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv, eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Hjælpen efter Lov om social service bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Hjælpen tilrettelægges ud fra den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte.

Formålet med ydelsen er ifølge Serviceloven: 
• At forebygge at brugerens problemer forværres
• At forbedre brugerens sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder
• At forbedre brugerens muligheder for livsudfoldelse 
 
Kriterier for at få tildelt ydelsen:
Brugere som har fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, som ikke behandles i tilknytning til sygehusindlæggelse. Brugere som har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, og som har behov for hjælp til at vedligeholde fysiske og / eller psykiske færdigheder

Formål med ydelsen:

Dagcenter 2
At forebygge eller udskyde øget behov for hjælp, behov for dagcenter 3 eller plejehjem
At aflaste brugerens pårørende

Dagcenter 3
At forebygge eller udskyde øget behov for hjælp eller behov for plejehjem
At aflaste brugerens pårørende
Hjemmeboende pensionister skal visiteres til dagcenteret gennem Helsingør Kommune - Forebyggelse og Visitation.