Medlemsmøde om arbejdstidsregler for bl.a. skoleområdet

Information til Pædagogmedhjælpere og Pædagogiske Assistenter der arbejder på skoler, SFO’er og fritidshjem

Lige nu forhandles der arbejdstidsregler på skoleområdet – og der vil blive indkaldt til ekstraordinært faggruppelandsmøde for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter på skoleområdet - formentlig i februar.

FOA har valgt at indgå i forhandlinger med KL om arbejdstidsreglerne på skoleområdet nu, frem for at udskyde ændringer af arbejdstidsreglerne til 2015. FOAs interesse i at få aftalt regelændringer på nuværende tidspunkt er, at det må antages at gøre vores muligheder for at sikre Pædagogmedhjælpere og Pædagogiske Assistenters beskæftigelse på skoleområdet større, hvis vi har et fælles arbejdstidsregelsæt for hele det pædagogiske personale, når skolereformen skal udmøntes på de enkelte skoler fra august 2014.

Disse sonderinger har resulteret i, at der nu er gået egentlige forhandlinger i gang med KL, herunder også i forhold til de arbejdstidsregler, der gælder for hele det pædagogiske personale på det kommunale område i Københavns kommune.

Der er foreløbig aftalt forhandlinger d.22. januar og d.28. januar, men det må umiddelbart forventes, at forhandlingerne vil strække sig ind i februar måned.

Såfremt der ikke kan opnås enighed mellem parterne, vil forhandlingerne blive genoptaget i forbindelse med OK 15.

Såfremt der opnås enighed om at ændre arbejdstidsreglerne, vil aftalen for så vidt angå den landsdækkende arbejdstidsregelaftale for Pædagogmedhjælpere og Pædagogiske Assistenter skulle godkendes på et ekstraordinært faggruppelandsmøde for faggruppen. BUPL har allerede afholdt urafstemning blandt sine medlemmer, da de skulle tage stilling til ændringen af deres arbejdstidsregler.

Da vi jo i FOA ikke godkender de enkelte faggruppers overenskomster ved særskilte urafstemninger, men ved en fælles urafstemning for alle medlemmer, har det været forbundets politiske ledelses vurdering, at den bedste fremgangsmåde vil være at lade et ekstraordinært faggruppelandsmøde tage stilling til aftalen. Det faglige udvalg for faggruppen har tilsluttet sig denne vurdering.

FOA Nordsjælland indkalder derfor til medlemsmøde 5. februar kl. 17.30 i afdelingen.

Tilmelding foregår via vores hjemmeside www.nordsjaelland.dk

Pædagogisk sektor opfordrer kraftigt sine medlemmer til at deltage i medlemsmødet og tage ejerskab for, hvad der skal ske med arbejdstidsreglerne på skoleområdet.

Der vil være et lettere traktement, så tilmelding er nødvendig og skal ske senest 3. februar 2014.

Vi glæder os til at se mange af jer

Med venlig hilsen
FOA Nordsjælland

Rie Hestehave
Sektorformand