Udtalelse fra TR møde

Tillidsrepræsentanter fra alle Region Hovedstadens hospitaler og virksomheder har afholdt et stort tillidsrepræsentantmøde på Rigshospitalet.

Tillidsrepræsentanter fra alle Region Hovedstadens hospitaler og virksomheder har afholdt et stort tillidsrepræsentantmøde på Rigshospitalet og udtaler:

En af de mest centrale grundpiller i velfærdssamfundet er Sundhedsvæsenet, som skal sikre alle borgere en fri og lige adgang til behandling, pleje og genoptræning.

De mange og omfattende nedskæringer har ført til en alvorlig krise i Sundhedsvæsenet. Dette har bla. medført:

- En voksende ulighed i sundhed i befolkningen
- Forringet behandling af psykiatriske og medicinske, især ældre patienter.
- Risiko for patientsikkerhed og ringere kvalitet
- Massefyringer af veluddannet personale med mange kompetencer

For personalet i Region Hovedstaden, har 2010 været præget af stor usikkerhed og truslen om afskedigelsesrunder.

På flere hospitaler og i psykiatrien har der gennem 2010 været gennemført 3 – 4 sparerunder. Dette har blandt andet medført opsigelser af mere end 900 medarbejdere, samt nedlæggelse af et stort antal stillinger.

Region Hovedstaden har med sine kun tre års levetid gennemført stor omstruktureringer og fusioner. Dette har medført, at kapaciteten i Region Hovedstaden er blevet mindre. Flere senge er og bliver nedlagt, og hospitalerne i  Esbønderup og Hørsholm lukkes.

Aktiviteten på hospitalerne er steget med næsten 10%.

Med den nedsatte kapacitet og samtidig flere opgaver kan den stigende aktivitet kun klares ved øget arbejdstempo og kortere indlæggelsestid for patienterne. Det har ført til overbelægning med senge på gangene og stigende ventelister.

Det meget øget arbejdstempo truer sikkerheden for patienterne med flere utilsigtede hændelser. Flere kan være alvorlige for patienterne.
Arbejdsmiljøet for personalet bliver meget forringet.

Stemningen blandt personalet på alle hospitaler er præget af stigende frustrationer, utilfredshed og utryghed.

Visionen om verdens bedste sundhedsvæsen er meget langt væk.

Der er ikke resurser til udvikling og til at øge kompetencen hos personalet, der kan sikre løsning af de komplicerede opgaver i et moderne sundheds- og hospitalsvæsen.

På medarbejdernes vegne vil vi advare imod nye store nedskæringer og fyringer. Det vil kun forværre krisen, og skabe endnu større problemer.

Vi vil i stedet pege på 6-punktsplanen til løsning af hospitalskrisen, som vores organisationer FOA, Sundhedskartellet, FAS, Yngre Læger, HK Kommunal i februar 2010 foreslog:

1. Stop fyringerne og slå en streg over gælden.
2. Stop kravet om produktivitetsstigning på 2% i økonomiaftalerne.
3. Klare økonomiske rammer og en styring, der kan forstås – nedsæt et hurtigarbejdende ekspertudvalg.
4. Indfør en differentieret behandlingsgaranti.
5. Stop skattefritagelsen for de arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer.
6. Et godt arbejdsmiljø er forudsætningen.

Politikerne i regering, i folketing og i regionsråd må påtage sig ansvaret for krisen i sundhedsvæsenet og i dialog med personalet i sundhedsvæsenet og organisationerne løse krisen.

Tillidsrepræsentanterne siger nu STOP!

På vegne af tillidsrepræsentanterne i Region Hovedstaden

Vibeke Westh
Næstformand i Region H MED udvalget

» Udtalelse TR-Region