Høringssvar Allerød kommune

Allerød kommunes budgetbesparelser!

Høringssvar vedr. budgetbesparelser:

FOA Nordsjælland har modtaget din mail dateret den 13. september 2010, hvori vi får mulighed for at fremkomme med bemærkninger til Allerød kommunes budgetbesparelser.

FOA Nordsjælland afgiver hermed et høringssvar, vedrørende de på-tænkte besparelser:
 
Med den nulvækst der vil forekomme de næste år, vil det betyde meget store besparelser, som også fremgår af budgetoplægget fra det politi-ske seminar.

Vi er af den opfattelse, at nulvækst er lig med minusvækst, hvorfor det vil betyde meget store serviceforringelser, og dermed et knæk på vores velfærdssamfund.
 
Vi ser med stor bekymring, at arbejdsmiljøet vil blive ganske slidt, hvorfor vi tager kraftig afstand fra dette. Eksempelvis vil der ikke i særlig stort omfang kunne hentes vikardækning, hvilket giver et stort arbejdspres for medarbejderne, og dermed en stor sandsynlighed for et større sygefravær.
 
Vi kan ligeledes konstatere, at praktisk hjælp hos de ældre skæres ned til kun at være hver 4. uge. Dette medfører, at mængden af rengøring vil være øget hos den enkelte borger. Altså skal medarbejderne løbe stærkere.

Det er FOA s medlemmer der i høj grad er frontpersonale. At dette om-råde rammes betyder, at det blandt andet er FOAs medlemmer der skal løbe hurtigere, og at kunne udføre et ordentligt stykke fagligt arbejde, må derfor anses at være svært at udføre.

Alle undersøgelser peger på, at det psykiske arbejdsmiljø lider last, hvis det ikke er muligt at levere et ordentligt stykke fagligt arbejde.


At kommunen påtænker at skære i dagtilbud og frivillig socialt arbejde er hel forrykt. Mange af de borgere der benytter disse tilbud, er tit en-somme mennesker, og det kan efterlade dem i dybere ensomhed med mange følgevirkninger.
 
Børneområdet ser ud til at blive en ren massakre, med omstrukturerin-ger og serviceforringelser i en grad, vi aldrig har oplevet. Her er det li-geledes frontpersonalet der skal stå for skud overfor forældrene.

Vi er især utrygge ved tanken om, at dagplejens legestue forsvinder. Det er til stor gene for både børn og dagplejen, og det er bl.a her dag-plejen udvikler deres egen særlige pædagogik.

Daginstitutionerne rammes også på vikardækningen, hvilket medfører et øget arbejdstempo med mange følgevirkninger, eksempelvis stress-symptomer.
 
Kompetence udvikling og efteruddannelse vil stort set forsvinde. Dette ser vi med stor alvor på. Dels vil kommunens medarbejdere ikke kunne følge med udviklingen, ligesom det er svært at forestille sig, at Allerød kommune betragtes som en attraktiv arbejdsplads for elever og vide-reudvikling af medarbejdere.

Vi er af den opfattelse, at det kan blive svært for kommunen at over-holde de uddannelses- og kompetence udviklingsaftaler, der er aftalt via overenskomsterne.
 
Vi vil dog gerne anerkende de politikere, der skal tage ansvar for denne ødelæggelse af velfærden, idet der langt hen af vejen er konkrete for-slag på besparelserne. Dette giver dels medarbejdere og borgere et mere præcist billede af, hvad de ikke får mere.

Vi vil derfor som organisation tage ansvar for, at medvirke i dialogen med vores medlemmer, og således fortælle dem, at der grundet de nævnte besparelser, vil være mange opgaver som de ikke skal udføre fremover. Og det må være politikernes ansvar, at pege på lige netop de opgaver.
 

Med venlig hilsen
FOA - Fag og Arbejde Nordsjælland
 
Lene Lindberg
Afdelingsformand

» Download høringssvaret her