Forskelsbehandling af hørehandicappet medlem

Et døvt medlem blev udsat for forskelsbehandling

FOA/KLS hjalp medlem, der er døv - i forbindelse med at arbejdsgiveren meddelte, at ansættelsesforholdet skulle ophøre.

 

Kort fortalt omhandler den konkrete sag et medlem, der oktober 2021 modtager en opsigelse med fratræden den 28.februar 2022. Medlemmet er ansat i fleksjob med baggrund i hendes hørehandicap og har i øvrigt været ansat på virksomheden tilbage fra maj 2018.    

 

Arbejdsgiveren begrunder opsigelsen med et højt sygefravær, hvilket vi efter henvendelsen fra medlemmet gør gældende ikke er en saglig begrundelse i relation til at der er tale om en sygemelding fra 21.september 2021 til den 19.oktober 2021.

 

I forbindelse med gennemgang af sagens faktiske og retlige omstændigheder kan FOA/KLS konstatere at timetallet i ansættelsen fra marts 2021 er ændret fra 25 timer til 8 timer om ugen uden korrekt varsel i overensstemmelse med funktionærlovens varsler. Det betyder at vores medlem har lidt et økonomisk tab.

 

Desuden er hendes arbejdsopgaver (indhold af stillingen) blevet ændret uden forklaring og varsel og overdraget til en anden kollega efter 4 års ansættelse uden påtale tillige med at tegnsprogstolk ikke længere rekvireres ved personalemøder etc., hvilket er en forhindring for vores medlem i at varetage de funktioner hun er bestemt til.   

 

Alt i alt tegnede der sig hurtigt i FOA/KLS et billede af at medlem, der er beskyttet af handicapbegrebet blev udsat for forskelsbehandling på sit arbejde.

 

Arbejdsgiveren modtager herefter et brev fra FOA/KLS med krav om en efterbetaling tilbage fra marts 2021 svarende til differencen mellem 8 timer om ugen og 25 timer tillagt pension, feriegodtgørelse samt ferietillæg. Samtidig gør vi gældende at vores medlem derudover er berettiget til en godtgørelse i henhold til forskelsbehandlingsloven. FOA/KLS forbeholder sig samtidig retten til at indklage arbejdsgiveren for Ligebehandlingsnævnet uden yderligere varsel såfremt der ikke er respons fra arbejdsgiveren.

 

Ganske hurtigt modtager FOA/KLS accept til afholdelse af et møde, hvor vi sammen kan afklare og oplyse sagen og afsøge muligheden for en mindelig løsning.

Ved mødet er det tydeligt at arbejdsgiveren er blevet rådgivet af sin advokat til at finde en mindelig løsning for at undgå videreførelse af sagen ved Ligebehandlings- nævnet.

 

Samlet set modtager vores medlem en efterbetaling svarende til kr.91.284 + en godtgørelse svarende til 5 måneders løn. Derudover har medlemmet modtaget en ubetinget fritstilling uden nogen form for modregning samt udbetaling af tilgodehavende feriegodtgørelse optjent i forbindelse med ansættelsen og frem til ophør den 28.februar 2022.

 

Hvad kan vi lære af sagen?

 

Arbejdsgiveren skal overholde sin tilpasningsforpligtelse (i rimeligt omfang), der konkret resulterer i at den handicappede medarbejder kan udføre sin arbejdsopgaver.  Det afgørende er ikke hvorvidt der skabes en særlig stilling, men derimod hvorvidt medarbejderen kan udføre de væsentlige funktioner i forbindelse med den konkrete stilling.

 

Desuden er der et krav om at medarbejderen skal være kompetent, egnet og disponibel. Forstået på den måde at såfremt medarbejderen evident ikke er kompetent, egnet og disponibel til at påtage sig et job, kan den pågældende ikke berettiget påberåbe sig forskelsbehandling.

 

FOA/KLS skal dog fastslå at en specifik lidelse ikke automatisk er omfattet eller ikke-omfattet af handicapbegrebet i forskelsbehandlingsloven og at det ikke er muligt at opstille en positivliste over de lidelser, der er omfattet af loven.

 

Hvorvidt der er tale om et handicap lægges bl.a. til grund ved vurdering af følgende elementer:

 

 • Funktionsnedsættelse i relation til arbejdsopgaverne,

 • Årsagen til funktionsnedsættelsen er underordnet,

 • Vurdering af samtlige sagens omstændigheder,

 • Er der et kompensationsbehov,

 • Langvarig funktionsnedsættelse,

 • Prognose i tilfælde af manglende diagnose af langvarig,

 • Tidspunktet for den påståede forskelsbehandling.

   

   

  Måtte I have spørgsmål til forskelsbehandling og de beskyttede kriterier f.eks. race, hudfarve, social eller etnisk oprindelse, seksuel orientering, religion, alder og handicap er I altid velkomne til at kontakte vores jurist Noomi Rappeport.