Over 8 mio. kr. til KLS' medlemmer ifm. arbejdsskadesager i 2021

8.781.747 kroner har FOA/KLS hentet hjem til medlemmerne i arbejdsskadesager for så vidt angår 2021.

Fra den 1.januar 2021 begyndte vi i FOA at registrere hhv. godtgørelse for varigt mén, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og erstatning for tabt erhvervsevne med baggrund i en HB-beslutning. 

I FOA/KLS har vi således løbende hver gang et af vores medlemmer i de igangværende arbejdsskadesager blev tilkendt betaling gennem hele året fra den 1.januar 2021 og til og med den 31.december 2021 registreret beløb tilkendt til medlemmerne i deres sager i FOA´s resultatregistrering. 

Det har betydet at resultatet for hele 2021 har udmøntet sig i kr.8.781.747 til vores medlemmerne der enten har fået anerkendt en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom som en arbejdsskade efter arbejdsskadesikringsloven hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. 

Der er tale om betaling i 22 sager, der fordeler sig på følgende måde:

1. Godtgørelse for varigt mén:kr.1.33 mio.

2. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste:kr.0.96 mio.

3. Erstatning for tab af erhvervsevne:kr.6.49 mio.

 

Vores forventning for 2022 er bestemt ikke et mindre beløb til vores medlemmer efter behandling af deres arbejdsskadesager hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det skal ses i lyset af at nu begynder FOA/KLS langsomt at modtager afgørelser om anerkendelse i arbejdsskadesager med baggrund i enten smitte med Covid-19 som en erhvervssygdom og/eller udvikling af eksem/hudlidelser efter at være pålagt ekstra rengøring i forbindelse med Covid-19. 

Dertil kommer ligeledes medlemmer, der eksempelvis har udvikler gener i luftveje og næse efter brug af værnemidler gennem længere tid. Disse sager afventes med spænding ikke kun hos de berørte medlemmer men ligeledes i FOA/KLS, hvor vores medlemmer har udført deres arbejde til punkt og prikke efter anvisninger fra myndighederne og nu er påført varige gener efter en lang periode med brug af værnemidler.   

I FOA/KLS vender vi naturligvis tilbage med relevante nyheder inden for arbejdsskadesager, når det er aktuelt om end på en trist baggrund. 

Husk at fortælle jeres kolleger at vi i FOA/KLS er klar til at hjælpe med behandling af arbejdsskader hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Kontakt jeres AMR/TR/FTR med spørgsmål til, hvor vidt der er tale om en arbejdsskade. 

Er I i tvivl eller har I ikke en AMR/TR/FTR er I altid velkommen til at skrive til vores jurist Noomi Rappeport via FOA-postkassen med ønske om hjælp.

  

Et medlem i fertilitetsbehandling blev udsat for krænkelse fra leder

Vores medlem havde gennemgået en udredning på hospital inden den egentlige fertilitetsbehandling skulle begynde. Hun var nu i gang med æg opsætning i sin livmoder samt hormonbehandling og kontrolbesøg på hospital hos lægerne. Arbejdspladsen var fuldt ud informeret om behandlingen og status.   

Det betyder i den konkrete sag at ved sygemelding (graviditetsbetinget sygdom) kan arbejdsgiveren modtage refusion fra første sygedag og ikke som almindeligt efter en arbejdsgiverperiode på 30 dage. 

Men hendes leder havde til trods for ovennævnte ”fabrikeret” sine egne regler og forlangt, at vores medlem skulle holde fri for egen regning og i øvrigt pålagt at afholde ferie ved hospitalskonsultationer og fertilitetsbehandlingen. Vores medlem er omfattet af beskyttelse efter ligebehandlingslovens bestemmelser i den konkrete situation. 

Spørgsmålet til behandling var således en uberettiget ændring og varsling af ansættelsesvilkår forud for hendes afholdelse af barselsorlov samt vilkår for så vidt angår frihed til hospitalsbesøg i forbindelse med fertilitetsbehandling og graviditetsbetinget sygdom. Sagen vedrørte i den forbindelse forbehold for krav om betaling af godtgørelse med henvisning til at ligebehandlingsprincippet var blevet krænket.

 

Det Retlige Grundlag

Ligebehandlingsloven

For vurderingen af denne sag har følgende bestemmelser særlig betydning:

§ 9. En arbejdsgiver må ikke afskedige en lønmodtager, fordi denne har fremsat krav om udnyttelse af retten til fravær eller har været fraværende efter barsellovens §§ 6-14 eller i øvrigt på grund af graviditet, barsel eller adoption. 

§ 15. En lønmodtager, herunder lønmodtagerrepræsentant, der afskediges eller udsættes for anden ufordelagtig behandling eller følge, fordi der er fremsat krav om ligebehandling efter §§ 2.4, skal tilkendes en godtgørelse fra arbejdsgiveren. 

§ 16 a. Hvis en person, der anser sig for krænket, jf. §§ 2.5, 9 og §15 stk.1, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er tale udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

 

Meddelelsen om at vores medlem skal holde fri for egen regning i forbindelse med behandling indkaldt til på hospital er en overtrædelse af ligebehandlingslovens §9 idet den udgjorde en mindre gunstig behandling af vores medlem. 

En anden ugunstig behandling efter ligebehandlingslovens § 9 sanktioneres efter ligebehandlingslovens § 16, stk. 2.

Til støtte for den nedlagte påstand om betaling af en godtgørelse efter ligebehandlingslovens § 15, stk. 1, jf. 4 eller § 14 gøres det gældende, at det forhold at vores medlem pålægges at holde fri for egen regning betyder et økonomisk tab, der indebærer en krænkelse af hendes rettigheder efter ligebehandlingslovens §4, der pålægger en arbejdsgiver at behandle mænd og kvinder lige og efter ligelønslovens regler.  

Men heldigvis fandt sagen hurtigt en løsning forstået på den måde, at lederen samme dag som vores brev blev modtaget straks sendte en oprigtig og dybfølt beklagelse og undskyldning med besked om at lønudbetalingen blev korrigeret og udbetalt ved den kommende lønudbetaling for så vidt angår ”fri for egen regning og afholdelse af ferie”. Dertil kom tilsagn om en buket blomster til vores medlem.   

I modsat fald forbeholdt FOA/KLS sig af retten til at indklage arbejdsgiveren for Ligebehandlingsnævnet med krav om betaling af en godtgørelse. 

Ovennævnte sag er et eksempel på hvor vigtigt samarbejdet er mellem vores tillidsvalgte og FOA/KLS. I denne sag kontaktede en FTR FOA/KLS og bad om hjælp til sagen. Fra henvendelsen fra FTR og til undskyldningen fra lederen gik en uge med baggrund i samtaler med FTR og det berørte medlem inden afsendelse af brev i sagen.

FOA/KLS har en jurist, der har mange års erfaring med behandling af sager ved Ligebehandlingsnævnet, såfremt der er et retlig grundlag for videreførelse af sagerne.