Seniorpension

Der er med virkning fra 01.01.2020 indført en ny pensionsmulighed – seniorpension

Seniorpension erstatter den seniorførtidspension, der blev indført i 2014, men som kun få mennesker har fået gavn af, fordi bevillingsreglerne har været for stramme og mange kommuner for dårlige til at bruge muligheden.

 

Meningen med den nye ordning er at give en bedre tilbagetrækningsmulighed for seniorer, der har en nedsat arbejdsevne- og som har været på arbejdsmarkedet i mange år.

 

I 2020 har kommunerne ansvaret for at behandle sager om seniorpension, men fra 01.01.2021 skal sagerne behandles af en ny myndighed under ATP.

 

Alderskrav

Seniorpension kan gives til personer, som har højst 6 år til folkepensionsalderen, men du kan indsende en ansøgning allerede 6 måneder, før du opfylder alderskravet.

Du bør ansøge i god tid, før du ønsker at gå på seniorpension, da kommunen har en frist på netop 6 måneder til at behandle en ansøgning. 

 

Beskæftigelseskravet

Det er en betingelse for at få seniorpension, at du har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt mindst 20 – 25 års fuldtidsbeskæftigelse.

 

En ugentlig arbejdstid på 27 timer eller derover betragtes som fuldtidsbeskæftigelse.

 

Ansættelse i fleksjob betragtes som fuldtidsbeskæftigelse, uanset hvor mange timer om ugen du arbejder.

 

Du kan godt få seniorpension, selvom du på ansøgningstidspunktet står udenfor arbejdsmarkedet.

 

Hvordan vurderes beskæftigelseskravet

Når det skal vurderes, om du opfylder beskæftigelseskravet, lægges de perioder sammen, hvor du har haft fuldtidsbeskæftigelse. Hvis du har haft fuldtidsbeskæftigelse i mindst 25 år, opfylder du beskæftigelseskravet.

 

Hvis du har haft fuldtidsbeskæftigelse i mere end 20 år – men mindre end 25 år- skal der laves en individuel vurdering af, om du opfylder beskæftigelseskravet.

I denne vurdering kan man se på flere ting, for eksempel:

  • Om du i lange perioder har arbejdet meget over de 27 timer om ugen, der som nævnt er mindstekravet for at blive godkendt som fuldtidsbeskæftiget i relation til seniorpension.

  • Om dit arbejde har været fysisk eller psykisk belastende og nedslidende

  • Om dit helbred er påvirket af mange år på arbejdsmarkedet. 

Har du haft deltidsbeskæftigelse, kan kommunen omregne perioder med deltidsbeskæftigelse forholdsmæssigt til perioder med fuldtidsbeskæftigelse.

Tommelfingerreglen er, at et år på deltid svarer til et halvt års fuldtidsbeskæftigelse, men hvis din arbejdstid har ligget tæt på fuld tid (altså tæt på de 27 timer), kan kommunen vurdere, at perioderne på deltid skal tælle med mere end halvdelen. 

 

Arbejdsevnen

Din arbejdsevne skal være varigt nedsat og må højst være 15 timer om ugen- målt i forhold til seneste job. Der skal kun laves en vurdering af din nuværende arbejdsevne i seneste arbejdsområde og ikke i forhold til andre fagområder. 

Ved seneste job forstås det job, som du har haft i mindst 12 måneder. Der kan være tale om både ordinært job, fleksjob, eller at du har været selvstændig erhvervsdrivende.

 

Det betyder, at kortere ansættelser end 12 måneder ikke tæller med ved vurdering af din arbejdsevne. Dette giver en mulighed for, at du kan prøve andre jobs i kortere perioder uden at miste retten til at få vurderet arbejdsevnen i forhold til et job, du har haft i en længere periode.

 

Hvis det seneste job af mindst 12 måneders varighed ligger mere end 5 år tilbage i tiden, kan flere perioder med job af samme type lægges sammen og udgøre seneste job

 

Vurdering af arbejdsevnen

Når kommunen skal vurdere din arbejdsevne i forhold til seneste job, ser man på flere ting:

  • En beskrivelse af dine arbejdsopgaver i seneste job- og de problemer som du kan have haft med at passe jobbet.

  • Oplysninger om din helbredsmæssige situation i form af lægeerklæringer mv.

  • Oplysninger om eventuelle andre problemer, der kan have betydning for arbejdsevnen

Hvis du allerede før ansøgningen om seniorpension har eller har haft en sag i Jobcentret, skal kommunen vurdere, om oplysningerne herfra er nok til at vurdere din ret til seniorpension.

 

Klagemulighed

Du kan klage til Ankestyrelsen over kommunens afgørelse om seniorpension., hvis du er utilfreds med afgørelsen. Desuden er det sådan, at hvis du får afslag på seniorpension i 2020, mens sagen behandles i kommunen, har du ret til efterfølgende at få genoptaget din sag af den nye myndighed i ATP.

 

Beregning af seniorpension

Udbetaling Danmark beregner og udbetaler seniorpension. Beregningen sker helt på samme måde som førtidspension. Det betyder f.eks., at dine egne og din ægtefælles / samlevers indtægter kan have betydning for beregningen. Der gælder også de samme regler om statsborgerskab; bopæl og opholdskrav mv. 

 

Seniorpension kan ikke frakendes

Seniorpension kan som udgangspunkt ikke frakendes, men Kommunen kan beslutte, at retten til seniorpension skal gøres hvilende, hvis du i en længere periode har arbejdsindtægter udover et vist niveau.

 

Du kan også selv bede om at få gjort pensionen hvilende, hvis du f.eks. vil arbejde i fleksjob eller forventer at få store arbejdsindtægter ved siden af seniorpensionen.

 

At pensionen gøres hvilende betyder, at udbetalingen sættes i bero- men at den umiddelbart kan genoptages, når grundlaget for at sætte den i bero ikke længere er til stede. Der skal ikke ansøges om tilkendelse igen.

 

Pensionen kan ikke gøres hvilende med tilbagevirkende kraft.

  

Husk

Du skal huske at give A- Kassen besked, hvis du får dagpenge derfra og indgiver en ansøgning om seniorpension. Hvis du får sygedagpenge fra Kommunen, skal du bede din sagsbehandler om at vejlede dig om, hvad en ansøgning om seniorpension eventuelt kan betyde for dine sygedagpenge. Det samme gælder, hvis du får ledighedsydelse, kontanthjælp eller anden offentlig ydelse.

 

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du vil høre nærmere om seniorpension.

 

Med venlig hilsen

Hans Hønborg

Socialrådgiver, KLS