Overenskomst - krav til forhandlingerne i 2021

Det er nu tiden for at vi skal indsende OK-krav til vores forbund.

Blandt de krav som var indkommet her til FOA/KLS d. 17. september, har tillidsrepræsentanterne prioriteret de vigtigste krav på vores repræsentantskabsmøde.

Vi kan dels stille krav til de generelle aftaler, som gælder for alle medarbejdere i kommunerne eller regionerne og vi kan stille krav til de specielle overenskomster, som vore medlemmer er omfattet af.

 

I kommunerne blev følgende generelle krav prioriteret højest:

Helt i top ligger kravet om, at lønstigninger helt eller delvist skal ske i kroner i stedet for procenter for at bevare de lavest lønnedes realløn og dermed købekraft.

Derudover blev følgende krav prioriteret: Krav om at nytårsaftensdag skal være en hel fridag med løn, krav om ret til en halv fridag med løn på grundlovsdag, så alle har en halv fridag uanset deres daglige arbejdstid.

Dernæst kom kravene om at få forbedret det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, så vi som kommunale medarbejdere kan holde et helt arbejdsliv.

Og endelig kravet om 2-3 omsorgsdage til den mellemgruppe, som hverken har omsorgsdage til børn eller seniordage.

Blandt de specielle krav til overenskomsten for ikke-faglærte i kommunerne, blev følgende prioriteret højest:

1 løntrin efter 8 og 10 års ansættelse blev prioriteret helt i top, og som nr. 2 kom kravet om højere grundløn.

Dernæst kravet om, at der skal afsættes tid nok til hygiejnisk rengøring for at bryde smittekæder.

Forskellige krav til forbedring af arbejdstidsreglerne på dagområdet. Her var det kravet om bedre tillægsbetaling for forskudt tid, lørdage, søndage og helligdage, som lå i top.

Også kravet om ret til uddannelse i overenskomsten – f.eks. 2 uger pr. år kom med blandt de 5 højest prioriterede.

 

I forhold til Overenskomsten for erhvervsuddannede serviceassistenter i kommunerne er disse krav højt prioriteret:

Seniordage fra man fylder 58 år, højere pensionsbidrag, højere grundløn til rengøringsteknikere, højere tillæg for delt tjeneste samt kravet om ret til fuldtidsjob.

I regionerne blev de generelle krav udtaget ved en virtuel afstemning blandt samtlige FOA -tillidsrepræsentanter i Region Hovedstaden:

Og blandt de højest prioriterede krav var – Lønstigninger i kroner i stedet for i procenter, for at sikre de lavestlønnede en mere retfærdig løn.  Kravet om bedre normeringer for at sikre et bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø og sikre at opgaver og ressourcer matcher hinanden. Krav om flere seniordage. Krav om at medarbejdere har RET til fri med løn til barns første og anden sygedag. Som det er nu, så kan man kun få fri med løn, hvis forholdene på arbejdspladsen tillader det.

Kravene til overenskomsterne for husassistenter og erhvervsuddannede serviceassistenter blev udtaget ved en virtuel afstemning blandt kost-service tillidsrepræsentanterne i Region Hovedstaden.

 

I overenskomsten for husassistenter blev følgende krav prioriteret højest:

Højere grundløn, højere ferieprocent, betalt spisepause til husassistenter samt kravet om højere pensionsprocent – f.eks 15%.

 

I overenskomsten for erhvervsuddannede serviceassistenter i regionerne blev følgende krav udtaget:

Højere sluttrin for erhvervsuddannede serviceassistenter, ret til efteruddannelse, højere pensionsindbetaling, højere ferieprocent.

 

Så nu skal alle disse krav behandles endnu engang – nemlig dels i FOA hovedbestyrelse og i kost-service-sektorbestyrelsen.

De generelle krav skal så gå videre til forhandlingsfællesskabet, som udtager de krav som skal udveksles med arbejdsgiverne i november måned. Og så kan de egentlige forhandlinger med arbejdsgiverne gå i gang.