Har du barn, som er hjemsendt gr. Corona?

Kære medlemmer

Vi har i den seneste tid fået en del henvendelser fra forskellige medlemmer, idet de har været nødt til at blive hjemme grundet hjemsendelse af deres børn i forbindelse med smitte af Covid-19 konstateret på deres barn/børns institution samt skole m.m.

Der er dog indgået en trepartsaftale, hvor man som forældre har ret til mulighed for at søge op til 10 dage inden udgangen af december 2020 som dagpenge, hvis man er nødt til at blive hjemme med et barn, der er hjemsendt grundet Covid-19.

Hvis barnet ikke er sygt selv, så kan man ikke bruge barns først eller anden sygedag. Man skal dog have brugt alle omsorgsdage samt alt afspadsering, før man evt. søger om op til 10 dages dagpenge fra udbetaling Danmark.

Man kan ikke tvinges til at bruge ferie, 6. ferietimer eller seniordage, men kan aftale det med arbejdsgiver, hvis man heller vil det frem for at søge om dagpenge.

Betingelserne for at søge om op til 10 dages dagpenge er flg.:

Betingelser:

 • Ordningen omfatter forældre til børn, der som følge af et konkret covid-19 smittetilfælde på skolen eller institutionen hjemsendes som nære kontakter efter anbefaling fra sundhedsmyndighederne uden selv nødvendigvis at have symptomer på covid-19, samt forældre til børn, der er konstateret smittet med covid-19.
 • Ordningen omfatter forældre til børn til og med 13 år.
 • Der tildeles i alt 10 arbejdsdages dagpenge pr. barn i den periode, hvor ordningen gælder.
 • Dagpengene udbetales for hele arbejdsdagen hos den pågældende arbejdsgiver.
 • Ordningen omfatter alene lønmodtagere i ansættelse.
 • Der kan kun gives støtte til én forælder pr. hjemsendelsesdag.
 • Det er derudover en betingelse, at der ikke udbetales løn for samme dag eller holdes ferie.
 • De omfattede forældre skal opfylde barselslovens betingelser for ret til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet. Se regler og satser her: https://star.dk/ydelser/sygdom-og-barsel/barselsdagpenge/
 • Det er en betingelse, at ingen af barnets forældre har mulighed for hjemmearbejde, og at de ikke har omsorgsdage og afspadsering, de kan bruge til pasning af deres børn.
 • Hvis barnet er konstateret smittet med covid-19, skal forældrene desuden havde opbrugt barns første og anden sygedag.
  Med aftalen er regeringen og arbejdsmarkedets parter samtidig enige om at opfordre til, at der på arbejdspladserne udvises stor fleksibilitet og forståelse, hvis der er en medarbejder, som kommer i den situation, hvor et barn er konstateret smittet eller er hjemsendt som nær kontakt.

 

Dokumentation:

 • Forældrene skal fremlægge dokumentation for, at skolen eller institutionen som følge af et konkret smittetilfælde har sendt barnet hjem.
 • Datoen for hjemsendelsen skal fremgå.
 • Hvis dagene skal bruges, fordi barnet er konstateret smittet med covid-19, skal der fremlægges dokumentation for positiv test.
 • Forældrene skal desuden på tro og love oplyse sidste dag i hjemsendelsen/sygdommen og erklære, at de ikke modtager f.eks. løn for de ansøgte dage.

 

Proces:

 • Arbejdsgiver skal melde fraværet ind via Nemrefusion.
 • Barselsdagpengene udbetales direkte til forælderen