VIGTIGT! Nyt om forestående konflikt. Hvad gør du eksempelvis med ferie?

Kære medlemmer

Det ser jo desværre ud til, at en konflikt på det offentlige område kommer tættere og tættere på.

Forbundet har i fredags udmeldt hvilke af FOA’s områder der i første omgang er udtaget til at kunne rammes af konflikt og for KLS vedkommen er der blevet besluttet, at de af vores medlemmer der er ansat i henholdsvis Tårnby og Rødovre kommune på overenskomst 4141 som IKKE faglærte køkken og rengøringsmedhjælper og her under tilsynsassistenter samt på overenskomst 4171 som Erhvervsuddannet serviceassistent og herunder rengøringsteknikker bliver udtaget til konflikt. Hvis du som medlem arbejder for en kommunal arbejdsgiver eller en institution/arbejdsplads med drift overenskomst med kommunen i en af disse to kommuner, er du omfattet af konflikten.   

På regionens område har vi i KLS udtaget Glostrup hospital som konflikt område, så hvis du arbejder som husassistent/hospitalsmedhjælper, Erhvervsuddannet serviceassistent/rengøringsteknikker eller som sterilassistent/hospitalsmedhjælper på sterilcentralen er du også omfattet af konflikten. 

Konflikten kan tidligst begynde den 4.april 2018 og du vil som medlem forud for at konflikten begynder, få nærmere information af din (F)TR samt af os din fagforening. 

Du må ikke nedlægge arbejde før det er blevet meldt klart og tydeligt ud til dig. 

I forbindelse med en konflikt er der flere ting man skal være opmærksom på og en del har allerede henvendt sig og spurgt ind til ferie m.m. 

Jeg har her kopieret ind nogle af de vigtigste forhold vedr. ferie i forbindelse med en konflikt.

Gå også ind på FOA’s hjemmeside og læs/hent konfliktvejledningen på dette link

FERIEAFHOLDELSE

1. Ferie, der er påbegyndt senest samtidig med konflikten, skal afholdes som planlagt, uanset konflikten. Der udbetales sædvanlig løn under ferien, forudsat man opfylder betingelserne herfor.  

2. Ferie, der er planlagt påbegyndt under konflikten, suspenderes og kan ikke afholdes under konflikten. Der ydes ikke erstatning for tab, som er opstået i forbindelse med at ferie suspenderes. Undersøg med dit eget forsikringsselskab om du kan få noget dækket her, hvis du bliver nød til at aflyse en rejse/ophold m.m. 

Hvis konflikt og ferie påbegyndes samme dato, er det vigtigt at være opmærksom på tidspunktet for feriens start (arbejdstidens begyndelse). Dette kan illustreres med følgende eksempel:

Konflikten er varslet med virkning fra døgnets begyndelse 04. april 2018, og konflikten bliver ikke udsat af Forligsinstitutionen. Begynder medlemmets arbejdstid kl. 00.00 den 04. april 2018 (eller tidligere – f.eks. fra kl. 23:00 den 31. marts 2018) kan ferie afholdes som planlagt.

Begynder medlemmets arbejdstid fx først kl. 7:00 den 04. april 2018, kan ferien ikke afholdes som planlagt.

Ikke planlagt ferie kan ikke påbegyndes under konflikten. Se Ferieaftalens § 23.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ferie, der ikke har kunnet afvikles på grund af konflikt, på ny skal aftales afholdt med arbejdsgiver. Det betyder, at man ved konfliktens ophør skal genindtræde i stillingen, selvom der oprindeligt var aftalt ferieafholdelse på det pågældende tidspunkt.

Der er grund til at understrege, at medlemmer, der er varslet i konflikt og modtager konflikt-understøttelse eller lån fra FOA, har pligt til at møde op i den lokale afdeling.

Hvis forligsmanden udsætter konflikten, kan ferie påbegyndes i udsættelsesperioden og altså afholdes som planlagt.

Medlemmer, der mener at være i en ganske ekstraordinær situation med hensyn til ferieafholdelse under konflikten, kan rette henvendelse til deres TR/lokale afdeling med henblik på en vurdering af deres situation. Det er afdelingernes endelige vurdering, om der er grundlag for at forelægge medlemmerne alternative løsningsforslag. Det er vigtigt at være opmærksom på, at medlemmer har pligt til uden ophold at kunne genindtræde i tjenesten, når konflikten ophører.

På arbejdspladser, der ikke er konfliktramte, kan medlemmerne holde ferie på samme måde som hidtil.

Hvis du som medlem er ansat på en arbejdsplads og på en af de to overenskomster der er omfattet af konflikt i Tårnby kommune, Rødovre kommune eller på Glostrup Hospital, vil du sammen med din (F)TR blive inviteret til et informationsmøde inde længe, hvor enten Ellen eller jeg vil være tilstede og her vil I også kunne stille os div. spørgsmål m.m.

Da situationen omkring OK18 hele tiden ændre sig, er det vigtigt - at du som medlem også selv holder øje med opdateringer på forbundets hjemmeside og ved tvivl spørgsmål så kontakt din (F)TR eller os i afdelingen.

 

Mimi Bargejani / næstformand.