Hjælp – vi mangler dine og jeres forslag til ny overenskomst

OK-15 forslagene skal indsendes til FOA/KLS senest mandag 1. september 2014 – for at komme med i forhandlingerne om de nye overenskomster, OK-15

– Det er sidste chance nu…!

Det er krisetider, men vi stiller krav. Hvad prioriterer du og I: – Løn, frihed, omsorgsdage, tryghed i ansættelsen, forbedrede rettigheder ved udlicitering, osv.?
Diskutér med dine kolleger på jeres arbejdsplads, hvilke krav der er de vigtigste at få med her i OK-2015?!
– Og så håber vi meget, at I vil komme frem med jeres forslag og sende dem ind til jeres fagforening, opfordrer KLS-formand Ellen Pedersen og næstformand Mimi Bargejani.

For eksempel:
*Mere i løn eller bevar reallønnen?
*Omsorgsdage til alle?
*Bedre vikardækning ved fravær?
*Betalt spisepause?
*Kortere arbejdstid for seniorer?
*Bedre muligheder for betalt frihed til uddannelse og kurser?
*Frit valg mellem om lønstigning skal bruges til mere frihed, højere løn eller mere pensionsindbetaling?
*Skal vi beholde lokal løndannelse?
*Skal vore rettigheder i overenskomsten gælde også efter en udlicitering?

Tænk selv videre – hvilke forbedringer kan give et bedre arbejdsliv?

Skriv dine forslag ind i skemaet, som du finder i september-nummeret af KLS-Nyt og send senest mandag 1. september til FOA/KLS, Vilhelm Thomsens Allé 9, 2500 Valby – Du kan også maile dem til kls@foa.dk

Eksempler på OK-krav:
• Ergonomisk korrekt fodtøj til alle ansatte på overenskomsten
• Højst arbejdstakt 100 ved programmeret rengøring
• Ret til seniordage fra 58. år for erhvervsuddannede serviceassistenter
• Ret til 2 omsorgsdage om året for medarbejdere fra 48. år - 58. år
• Ret til frihed med løn i op til en uge ved dødsfald i nærmeste familie
• Højere ferietillæg
• Nytårsaftensdag 31. december skal være OK-bestemt fridag

Tidsplanen for OK-15 kravene
OK-15 kravenes vej fra dig og jer til forhandlingsbordet
Her er tidsplanen for, hvad der skal ske med vores krav til overenskomst 2015 i KLS-fagforeningen og forbundet FOA:
Mandag 1. september 2014 - er sidste frist for at indsende jeres OK-krav til FOA/KLS
Tirsdag 9. september – På KLS Repræsentantskabsmødet gennemgår og prioriterer tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og klubbestyrelsesmedlemmer alle de indsendte OK-15 krav.
Onsdag 24. september - Alle tillidsrepræsentanter i Region Hovedstaden mødes for at prioritere og koordinere kravene til Regionen.
Tirsdag 30. september – Overenskomstkrav indsendes til FOA.
Fredag 24. oktober – Strategimøde for hovedbestyrelse og sektorvalgte i FOA for at gennemgå og udtage OK-15 kravene.
Starten af december – Det kommunale forhandlingsfællesskab, KTO, udtager krav.
Midt i december – Overenskomstkravene udveksles med arbejdsgiverne i Kommunernes Landsforening, KL, - Danske Regioner - samt Staten.
Starten af januar 2015 – forhandlingerne går i gang og varer sædvanligvis et par måneder i januar – februar og noget af marts.

Forskellige overenskomstkrav til kommuner og regioner
Også ved overenskomstforhandlingerne om OK 2015 vil kommunerne, KL, og Danske Regioner, DR, opføre sig som to selvstændige arbejdsgiverparter. Med hver deres krav til overenskomsterne. Derfor er det også vigtigt, at vi - når kravene sendes ind - kender jer medlemmers arbejdsplads og véd - om kravet skal rejses over for kommunerne eller regionerne!

Der er stadig efter OK 2015 ikke ret stor forskel på løn- og arbejds-vilkår, hverken når det gælder rengørings- eller husassistenternes hospitalsmedhjælper-overenskomst - eller når det gælder de erhvervsuddannede serviceassistenters overenskomster.
Der er nogle små forskelle i løn og i pensionsprocenten, og lidt forskel på hvornår man har ret til seniordage osv.
Men da vi jo nu i KLS både har ufaglærte og erhvervsuddannede serviceassistenter, så er det vigtigt - når I sender krav ind til KLS - at I også skriver jeres stillingsbetegnelse!

Medlemmernes ønsker til krav
Af de krav som allerede nu er indsendt fra klubber i KLS, kan vi se, at der specielt lægges vægt på at bevare reallønnen. Altså at sikre lønstigninger som i kroner og ører betyder, at vores løn følger med prisstigningerne.

Der er stadig meget udbud og udlicitering – så mange har gentaget kravet om bedre sikring af løn- og ansættelses-vilkår ved udlicitering og virksomhedsoverdragelse til et privat firma.

Endelig er tryghed i arbejdet og ret til kurser og uddannelse indtil nu ønsket af mange.

Der kommer en FOA-debatpjece i juni, hvor du og I kan læse mere - inden I selv indsender jeres krav til den ny overenskomst før mandag 1. september. Hent den på FOA-hjemmesiden www.foa.dk eller på KLS-hjemmesiden www.foa.dk/kls

 Ellen Pedersen, KLS-formand + Mimi Bargejani, næstformand