Lovændringer vedtaget i galop-fart af generalforsamlingen

Fagforeningens love på i alt 16 sider havde et udvalg under KLS-bestyrelsen grundigt forberedt ændringsforslag til.

Det meste var redaktionelle ændringer, som f.eks. at paragraf 16 om Teknik- og servicesektor udgår, da FOA/KLS ikke længere har medlemmer i de faggrupper. Ligesom § 8, stk. 14 ”Generalforsamlingen optages på bånd, dvd eller lignende” udgår, fordi det ikke er praktisk muligt.

Andre vedtagne lovændringer berører medlemmerne. F.eks. § 4, stk. 4 Medlemskab som nu siger. ”Af hensyn til korrekt postforsendelse bør medlemmerne altid meddele (KLS) navn, adresse mobiltelefon eller e-mail ændring, samt ændring af arbejdssted.”

§ 8, stk. 4 Generalforsamling – fastholder at ”Pensionistmedlemskab giver adgang til at overvære generalforsamlingen, dog uden stemme- og taleret.” Ændringsforslaget om at begrænse adgangen blev nemlig trukket.

Valg til fagforeningen

§ 11, stk. 4 blev ændret, så den tidligere aldersgrænse på 56 år for nyvalg udgår. I steder gælder ”alle medlemmer er valgbare og har stemmeret, indtil de ophører i beskæftigelse og fuldt overgår til offentlig pension. Fagforeningens ansatte er ikke valgbare til bestyrelsen.”

Og § 11, stk. 6 – om at fagforeningens valgte lønnede skal gå af som 65 årig, blev ændret til: ”Valgte lønnede skal afgå ved udgangen af den måned, for den officielle folkepensionsalder indtræder.”

Klubtilskud vedtages af generalforsamlingen

Endelig blev der om arbejdspladsklubber vedtaget en ny § 20, stk. 3: ”FOA/KLS’s generalforsamling fastsætter hvert andet år størrelsen af det økonomiske tilskud pr. måned pr. medlem, der ydes til arbejdspladsklubberne.”