Berørt af lockout?

Kommunernes Landsforenings lockout af lærerne er en realitet, og mange FOA-medlemmer vil blive berørt. - Her kan du læse mere om, hvordan du skal forholde dig.

For FOAs medlemmer gælder:

• Du skal som udgangspunkt møde på dit arbejde som sædvanligt og udføre det arbejde, du normalt beskæftiger dig med - i samme omfang og tempo.
• Det arbejde, som de lockoutede lærere skulle have udført, er konfliktramt arbejde - og skal ikke udføres af andre.
• For dig, der normalt udfører dit arbejde sammen med en lærer, kan du efter FOAs opfattelse kun blive pålagt - at føre tilsyn med en forholdsmæssig del af eleverne.

Hvis du mener, at det arbejde, du er blevet pålagt, er konfliktramt, så bør du henvende dig til din tillidsrepræsentant eller din fagforening, FOA/KLS - tlf. 4697 15 00 eller mail kls@foa.dk.

Du kan også selv gøre din arbejdsgiver opmærksom på problemet. Men hvis din arbejdsgiver fast-holder, at arbejdet skal udføres, bør du rette dig efter det. Men vi opfordrer dig så til at kontakte FOA. 

Hvem er omfattet af lockout?

Hvis kommunerne og statens lockout af lærerne bliver en realitet – hvem er så omfattet af lockout?
KL, kommunerne har varslet lockout af alle overenskomstansatte lærere og børnehaveklasse-ledere i folkeskoler, ungdomsskoler og sprogcentre. – Derimod er specialskoler, observations- og heldags-skoler ikke omfattet af lockoutvarslet.

Staten har varslet lockout af bl.a.
*Lærere ved arbejdsmarkeds-uddannelserne og produktionsskolerne.
*Lærere ved frie grundskoler og håndarbejdsskoler.
*Lærere ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

FOA-medlemmer, der i øvrigt arbejder på de lockout-ramte arbejdspladser, er ikke omfattet at lockouten – og skal møde på arbejde, hvis lockouten iværksættes.

Hvilket arbejde er omfattet af lockouten?

Det arbejde, der skulle have været udført af de lærere, som er lockoutet, er konfliktramt arbejde – og skal ikke udføres af andre.

Hvilket arbejde skal FOAs medlemmer udføre under en lockout mod lærerne?

FOA-medlemmer skal forholde sig neutrale under en lockout og må ikke påtage sig andet og mere arbejde, end hvad de sædvanligt har beskæftiget sig med. Ligesom sædvanligt arbejdstempo skal opretholdes.
Det betyder for eksempel, at en pædagogmedhjælper i SFO’en ikke kan sættes til at passe de børn, som de lockoutede lærere skule have undervist i skolen.

Der kan i SFO’en alene passes de børn, som er indmeldt i SFOen – og pasning kan alene ske inden for SFO’ens normale åbningstid.

Hvad sker der, hvis der ikke er noget arbejde som følge af lockouten?

Hvis FOAs medlemmer f.eks. arbejder med kantineopgaver – og der ingen elever er på skolen – vil opgaverne i kantinen ikke skulle udføres. I den situation påhviler det ledelsen at oplyse, hvilke opgaver der skal løses, eller om der skal ske evt. afspadsering (med OK varslingsregler).

Hvad sker der med uorganiserede kollegaer på konfliktramte arbejdspladser?

FOA-medlemmer bør som støtte til lærerne lægge pres på eventuelle ikke-medlemmer for ikke at udføre det konfliktramte arbejde under lockouten.

Hvad gør man, hvis der er uenigheder med arbejdsgiver ang. lockouten?

Hvis der er en TR eller FTR på området, bør hun straks inddrages. Hvis uenigheden fortsat består efter drøftelse med den lokale leder og TR, bør du inddrage din fagforening FOA/KLS.