Fokus på den danske model - faglige topmøder

På baggrund af LO Kongressens beslutninger om at sætte fokus på den danske model traf forretningsudvalget i LO Storkøbenhavn beslutning om at etablere tre faglige topmøder i det storkøbenhavnske område.

De 2 første topmøder er fastsat til afholdelse:

Den 23. maj kl. 16.30 – 19.00 hos 3F Storkøbenhavn, Sct. Jacobsvej 10, 2750 Ballerup
Den 20. juni kl. 16.30 – 19.00 hos HK Hovedstaden, Artillerivej 30, 0900 København C

Sæt allerede nu kryds i kalenderen, og send invitationen videre til den relevante målgruppe!

Program for de 2 topmøder vil blive fremsendt efter den 1. maj.

Nedenstående finder I en uddybning af formål og baggrund for de planlagte faglige topmøder:


Faglige topmøde om den danske model

Mål og målgruppe:

Det overordnede mål for disse topmøder er at få igangsat en debat blandt medlemmer, tillidsrepræsentanter og organisationsansatte og -valgte om den danske models betydning på arbejdsmarkedet.

Grundlag:

På LO kongressen 2011 blev afsnittet om den danske model beskrevet således:

”Hovedudfordringer 2012-2015: En høj og bredt dækkende overenskomst¬grad er afgørende vigtig først og fremmest for at sikre de bedst mulige løn- og arbejdsvilkår for LO-lønmod¬tagerne, men også i forhold til fagbe¬vægelsens legitimitet – det være sig som overenskomstpart, som politisk aftalepart og som administrator af den danske model. Det er en væsent¬lig og konstant udfordring at sikre og udbrede overenskomstgraden.”

På den seneste kongres i FTF blev det også besluttet at arbejde for at sikre og udvikle principperne for den danske aftalemodel. (2009 – 2012).

Derfor må topmøderne bruges til at fremlægge fakta og fremtidige visioner for derigennem at sikre en bred debat om emnet.