Høring vedr. gæstepleje i institutionen

FOA forholder sig undrende over, at man vil etablere en gæsteordning og ikke et gæstedagplejehus.

Dagplejen i Holstebro kommune blev centraliseret den 1. januar 2012, efter i flere år at have været decentral. Dagplejen arbejder ihærdigt hver dag med at udvikle den centrale dagpleje. Der er stor fokus på Holstebro kommunes dagpleje rundt i landet netop på grund af, at dagplejen er centraliseret under en ledelse. Det er vigtigt, at der gives arbejdsro til den udvikling.

Det undrer os, at kommunen ønsker, der skal passes gæstebørn i daginstitutioner af daginstitutionspersonale. Dagplejen har ingen problemer med selv at ”passe” gæstebørnene. Gæstedagplejen løses allerede i dag ved brug af gæstedagplejer til stor tilfredshed hos alle berørte parter. Alternativt til gæsteordning kunne kommunen i stedet oprette et gæstedagplejehus. Hvorfor ikke bruge de muligheder der allerede findes i dagplejernes overenskomst - nemlig protokollat 3.

Det virker rodet og uigennemtænkt at blande forskellige pasningstilbud samt personaler på forskellige overenskomster. En gæsteordning vil kun øge udgiften til pasning i kommunen. Det kan vel ikke være meningen?

Forslaget kan få personalemæssige konsekvenser for både dagplejere og institutionspersonale. I det kommunen både vil nedlægge 20 børnehavepladser, og hvis gæsteordningen altid skal være fyldt op, vil det betyde færre dagplejere i marken. Altså et tab begge steder.

Ordningen vil give dårlige arbejdsbetingelser for dagplejepædagogerne, som er under dagplejelederens ledelse. De skal føre tilsyn med børnene i gæsteordningen, hvor personalet her er under daginstitutionslederens ledelse og en del af daginstitutionens hverdag. Dette er en unødvendig og vanskelig sammenblanding.

Det er bekymrende, at kommunen ikke har indkaldt FOA til en drøftelse omkring denne tænkning, da forslaget er meget vidtrækkende for vores medlemmer.

Social- og Indenrigsministeriet har overfor FOA præciseret, at når en daginstitution benyttes som alternativt pasningstilbud for et barn, der er indskrevet i den kommunale dagpleje, skal udgiften indgå som en del af dagplejens budgetterede bruttodriftsudgifter.
Desuden skal den udgift, der skal indgå i beregningsgrundlaget for dagplejen baseres på udgiften for den plads i daginstitutionen, som barnet modtager som alternativ pasning.

Ministeriets svar betyder således efter vores opfattelse, at det som udgangspunkt ikke vil være billigere for kommunen at flytte gæsteplejen over i daginstitutioner, og dermed vil kommunen i sagens natur ikke have et økonomisk incitament til at flytte gæstedagplejen.

Det er FOAs opfattelse, at det må tolkes således, at der skal betales den fulde kommunale omkostning for en daginstitutionsplads, hvis kommunen beslutter, at der skal være gæstebørn i daginstitutionen. Det er samtidig vores opfattelse, at der skal være en fast betaling for at have pladserne til rådighed, således at man ikke kun betaler for det faktiske børnefremmøde.

FOA undre sig meget over forslaget og kan kun få den tanke, at det faldende børnetal og overskydende pladskapacitet i institutionen gør, at dagplejen skal rede institutionen.

Dorthe Pia Hansen, Pædagogisk Sektorformand FOA Holstebro
Annette Dietz, Pædagogisk Sektornæstformand FOA Holstebro
Helle Bøgh, FTR dagplejerne
Dorte Brandt Hansen, TR dagplejepædagogerne


Senest redigeret den 09.09.2013 af Anne-Mette Røn Poulsen