Fremtidens skole

I juni 2013 indgik regeringen en aftale om en ny skolereform med Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft til folkeskolen.

I forhandlingerne om kommunernes budgetter for 2014 har Folkeskolereformen indtaget en væsentlig plads, og FOA har fået de første pejlinger på, om medlemmerne i sfo’er og fritidshjem kan sikres plads i skolen. Erfaringerne er indtil videre lidt diffuse. I de 3 kommuner vi i FOA Holstebro repræsentere har alle nedsat arbejdsgrupper, hvor der arbejdes på fremtidens skole.

De arbejdsgrupper der blev nedsat i Lemvig kommune har udeklukkende bestået af lærer og pædagoger. Dog fik en enkelt pædagogisk assistent lov, at være med til et møde få dage før resultaterne af disse arbejdsgrupper skulle fremlægges for politikerne. FOA har gjort det klart overfor Lemvig kommune, at vi syntes det er bekymrende at vores faggruppe ikke har deltaget.

I Struer kommune har vi ikke det store kendskab til, hvor mange pædagogmedhjælpere der deltager i nedsatte arbejdsgrupper. Vi har fået oplyst i forbindelse med et møde med Struer kommune, at det er kommunens ønske og intension, at pædagogmedhjælperne og de pædagogiske assistenter deltager i omtalte arbejdsgrupper. Lederne er blevet bedt om, at udpege medarbejderne til disse arbejdsgrupper.

I Holstebro Kommune er der også nedsat diverse arbejdsgrupper. Her har alle tillidsvalgte fra de forskellige faggrupper fået mulighed for at deltage. Desværre er vi i denne situation, at vi ikke har så mange tillidsrepræsentanter på området for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.

I pædagogisk sektor arbejder vi aktivt for, at sikre pædagogmedhjælpere og de pædagogiske assistenter tænkes med ind i den nye skolereform. I mange kommuner er der en strid om lovteksten i skolereformen, at kommunerne tilsyneladende udelukker pædagogmedhjælpere og de pædagogiske assistenter fra arbejdet i skolen. Det er derfor vigtigt, at i talesætte, hvad der reelt står i lovteksten.

”Forliget åbner op for i højere grad at inddrage pædagogisk personale i skolens undervisning. Forliget fastlægger, at lærerne har den generelle undervisningskompetence og kan varetage alle folkeskolens opgaver i relation til både de fagopdelte timer og den nye ”understøttende undervisning”, der minder om de aktivitetstimer, der var indeholdt i regeringens oprindelige udspil. Men det fastlægges samtidig, at pædagoger og ”medarbejdere med andre relevante kompetencer” kan inddrages i undervisningen i en understøttende rolle i de fagopdelte timer og også ”varetage understøttende undervisning alene med elever”.

Forliget åbner altså muligheder for beskæftigelse ikke blot for pædagoger, men også for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.

Senest redigeret den 07.11.2013 af Anne-Mette Røn Poulsen