Det Gule Kort i MED-systemet

MED rammeaftalen mellem KL og KTO

”Såfremt en af parterne ikke overholder sin forpligtelse i henhold til § 7, stk. 4 – 6 vedr. information og drøftelse, kan den anden part fremsætte anmodning om, at forpligtelsen overholdes. Anmodningen skal fremsættes skriftligt og så snart den anden part bliver bekendt med, at forpligtelsen ikke er overholdt.”

Det betyder, at hvis ledelsen har truffet beslutning om f.eks. gennemførelse af en besparelse, hvor der på den baggrund skal ske afskedigelser eller lukning af en afdeling eller andre beslutninger, som har konsekvenser for arbejds- og personaleforhold – så sender tillidsrepræsentanten, medarbejderrepræsentanten eller b-siden i et MED-udvalg en mail (fordi mail er det nemmeste, man kan også bruge et referat, et brev eller lign.) – man skriver:

”I henhold til rammeaftalens § 21 stk. 1, skal vi (skrive hvem ”vi” er) anmode ledelsen om at overholde rammeaftalens § 7 stk. 4 - 6.

F.eks. i forbindelse med (ledelsens) beslutning af (dato, måned, år) vedr. problemstillingen, skal vi anmode om, at ledelsen annullere beslutningen med henblik på en drøftelse i MED-systemet forinden beslutningen træffes.

Denne anmodning er afleveret til (personen/lederen) den (dato, måned, år)

Underskrevet på vegne af (skriv hvem B-siden er. En B-side i et MED-udvalg eller en personalegruppe)

Henvendelsen skal underskrives af en tillidsrepræsentant (gerne næsteformanden i MED-udvalget) eller en anden medarbejderrepræsentant.

Send mailen til rette ved kommende og send kopi til orientering til næstformanden og formanden for jeres MED-hovedudvalg i kommunen/regionen.

Hvis der er et MED-udvalg på det niveau, hvor bruddet er sket, bør man samtidig bede om at få indkaldt MED-udvalget for at drøfte spørgsmålet.

Hvis ledelsen ikke inden en måned annullerer beslutningen bør sagen rejses overfor hovedudvalget.

Det kræver ikke enighed, at ”trække det gule kort”, og hvis ikke ledelsen omgør beslutningen med henblik på en drøftelse i MED-systemet, så skal MED-hovedudvalget orienteres m ed henblik på en fortolkning og/eller en behandling om uoverensstemmelser herom (jævnfør § 9 i rammeaftalen).

Hvis hovedudvalget ikke kan blive enige om , hvorvidt der er et brud, kan sagen rejses overfor de centrale parter.

Hvis hovedudvalget ikke kan blive enige om en passende godtgørelse, rejses dette spørgsmål også overfor de centrale parter

Senest redigeret den 30.10.2013 af Anne-Mette Røn Poulsen