En flok børn

Pressemeddelelse

Bedre normering i daginstitutionerne?

Hvordan vil kommunerne bruge de 500 millioner kr., som regeringen har afsat til bedre normeringer i 2013?

Dette spørgsmål er meget interessant at få svar på.

I den tidligere indgåede kommuneaftale blev der afsat 500 millioner kr. til bedre normeringer i daginstitutionerne i 2013.

De 500 millioner kr. blev afsat i finanslovaftalen mellem regeringen og Enhedslisten. Ifølge aftalens ordlyd skal pengene bruges til ”bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem”. Udmøntningen af pengene skulle finde sted i forbindelse med aftalen mellem KL og Finansministeren om de kommunale budgetter for 2013. Her blev det aftalt, ”at midlerne fordeles som et tilskud til kommunerne ud fra antallet af 0-5 årige børn i kommunerne.” Om udmøntningen hedder det endvidere i kommuneaftalen, at ”Regeringen og KL samtidig er enige om, at følge udviklingen i normeringerne i dagtilbud fra 2012 til 2013.

Intentionen er klar fra Regeringen og KL, pengene skal bruges til at styrke og forbedre kvaliteten i dagtilbuddene.

Desværre er der ikke i aftalen nogen formuleringer, der umiddelbart forpligter den enkelte kommune til at udmønte deres andel af de 500 millioner kr. Det kunne få kommunerne til at prioriterer anderledes. Spørgsmålet er hvor stor prestige der er på dagtilbudsområdet.

Det er klart FOAs forventning, at kommunerne i forbindelse med kommende budgetlægningerne prioritere, at udmøntningen ene og alene skal gå til bedre normeringer i dagtilbud. Vi mener, der er en klar politisk forpligtelse til også at udmønte pengene som Regeringen og KL anbefaler. Det er en oplagt mulighed for kommunerne til at forbedre kerneydelsen og samtidig skabe flere jobs til det pædagogiske personale heriblandt pædagogmedhjælperne, pædagogiske assistenter samt dagplejepædagogerne der føre tilsyn med kommunens dagplejer. Der giver også mulighed for at udvide timetallet for deltidsansatte.

Efter FOAs beregninger vil det for Holstebro kommune vedkommende betyde ca. 5,4 millioner kr. mere i kommunekassen. For Lemvig kommune ca. 1,5 millioner kr. og for Struer kommune 1,8 millioner kr.

FOA vil løbende holde et skarpt øje med udmøntningen i de 3 kommuner FOA Holstebro repræsentere, samt forsøge at påvirke politikerne til at tage den ”rigtige” beslutning.