Barn der er syg
Nye retningslinjer for barnets første og anden sygedag

Nye regler når dit barn er syg

Nye retningslinjer for barnets første og anden sygedag

Efter afgørelse (09.11.2012) ved voldgift er det desværre fastslået, at barnets første sygedag er:

  • barnets første sygedag er den kalenderdag, hvor sygdommen opstår
  • bliver barnet syg sent søndag eller en hverdag, kan den efterfølgende dag anses som barnets første sygedag
  • Hvor sent på dagen er endnu ikke fastslået, men umiddelbart må "sent" betyde sen eftermiddag eller aften
  • Barnets anden sygedag er den anden kalenderdag barnet er sygt.

      
Forbundet har tidligere haft den opfattelse, at barnets første sygedag var den første arbejdsdag hvor der opstod et pasningsproblem, og ikke nødvendigvis den kalenderdag hvor barnets sygdom kunne konstateres.

Dette var også i tråd med opmandskendelsen af 5. juli 2005, hvor opmanden nåede frem til, at frihed med sædvanlig løn på barnets første sygedag skulle forstås således, at barnets første sygedag var den første arbejdsdag, hvor fravær af hensyn til barnet var påkrævet.

Det var nemlig det omsorgsmæssige formål, der var hensigten med bestemmelsen om frihed til at passe sit syge barn.

KL delte ikke FOA´s fortolkning af opmandskendelsen af 2005, idet kendelsen omhandlede en fortolkning af en overenskomst inden for det private område.

Efter KL´s opfattelse kunne denne fortolkning ikke overføres til det kommunale område. KL fastholdt derfor, at barnets første sygedag var den dag, hvor sygdommen opstår (kalenderdag) og ikke den dag hvor den ansatte havde et pasningsproblem.

Umiddelbart kan det ikke læses ud af overenskomsten hvornår barnets første sygedag falder. Ordlyden inden for FOA´s forskellige overenskomster er næsten identiske:

Barns 1. og 2. sygedag

• Stk.1. der kan gives hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af et sygt barn på dettes første og anden sygedag, hvis

1. barnet er under 18 år, og

2. har ophold hos den ansatte, og
3. fravær er nødvendigt af hensyn til barnet, og

4. det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet

Hvis den ansatte misbruger ordningen, kan adgang til fravær inddrages.

Bemærkninger:

I vurderingen af, om der skal gives tjenestefrihed, indgår en afvejning af barnets alder og sygdommens karakter.Da Forbundet fik en sag om fortolkning af barnets første sygedag, valgte vi at få prøvet spørgsmålet om, hvorvidt barnets første sygedag er den dag sygdommen opstod(kalenderdag) eller den arbejdsdag, hvor der er et pasningsproblem.

Sagen omhandlede en dagplejer, der konstaterede, en lørdag aften, at hendes søn var meget syg, han havde feberkramper og blev derfor indlagt på nærmeste sygehus sammen aften.

Det blev diagnosticeret, at sønnen havde halsbetændelse og væskemangel. Han blev udskrevet syv timer senere, dog som en åben indlæggelse indtil mandag morgen, hvor egen læge ville kunne konsulteres.

Mandag morgen ringede medlemmet til kontoret og bad om at få barnets første sygedag. Kommunen mente ikke, at hun kunne få en barnets første sygedag, da sønnen var blevet syg om lørdagen og ikke om mandagen, men noterede fraværet som en omsorgsdag

Sagen blev prøvet for en voldgift 30. oktober, og der blev afsagt kendelse 9. november 2012. Opmanden fandt ikke, at kendelsen af 2005 fandt anvendelse inden for et andet overenskomstområde, idet indholdet i overenskomsterne adskilte sig fra hinanden.

Opmanden fandt det efter bevisførelsen godtgjort, at ordningen på hele det offentlige område (stat, regioner og kommuner) hele tiden har været forstået og administreret som hævdet af KL.

Det betyder, at betalt frihed til pasning af et sygt barn kan gives på den kalenderdag, hvor barnets sygdom er opstået, og undtagelsesvis, hvis sygdommen er opstået meget sent på dagen, kan den følgende dag anses som barnets første sygedag.

Efter denne ret klare afgørelse er det sandsynligt, at en sag om placering af barnets anden sygedag vil blive afgjort således, at den falder umiddelbart efter barnets første sygedag.

Eller udtrykt så enkelt som muligt: barnets første og anden sygedag skal forstås som den første og anden kalenderdag barnet er sygt.


Derimod ved vi ikke, hvordan reglerne om akut opstået sygdom skal forvaltes. Det kan enten være efter overenskomstens regler om barnets første sygedag eller efter reglerne i KTO´s aftale af fravær af familiemæssige årsagers § 33. Dette kan illustreres ved et eksempel:


En medarbejder afleverer sit raske barn i institution/skole, og bliver senere ringet op i arbejdstiden af institutionen/skolen og bedt om at hente sit barn grundet akut opstået sygdom.

Forbundet har i en sådan sag bedt KL om en forhandling for at få en afklaring af, hvornår tjenestefrihed gives ved barnets første sygedag, og hvornår medarbejderne kan gøre brug af § 33 i KTO´s aftale om fravær af familiemæssige årsager.

For at anvende reglerne i aftalens § 33 skal der være tale om tjenestefrihed af kortere varighed, og når tvingende årsager som sygdom og ulykke i familien gør det påtrængende nødvendigt, at den ansatte er til stede øjeblikkeligt.

Når en afklaring heraf foreligger, vil ny meddelelse blive offentliggjort.

Senest redigeret den 10.12.2012 af Anne-Mette Røn Poulsen