Høringssvar vedr. inklusion i dagtilbud og SFO

FOA er positiv indstillet for forslaget til ny organisering af ”specialtilbud” på dagtilbudsområdet.

Det havde været rart om man i høringsmaterialet kunne have fået klarlagt økonomien og konsekvenser af dette tiltag.

  • Det er vigtigt, at der sikres en gennemgående udarbejdelse af inklusionen. Dette gøres i samarbejde med det personale der til daglig har opgaven med børnene. 
  • Det er vigtigt, at de børn der har et behov også i fremtiden får den nødvendige støtte. Der bør tages højde for en fordelings-nøgle, der skelner mellem ”udsatte børn” og ”handicappede børn”. Igen bør der afsættes en central pulje til de ”handicappe-de børn”. 
  • Det er vigtigt, at der skelnes mellem børnenes aldersfordeling. For vuggestuebørn/dagplejebørn kan det være svært at diagno-sticere p.g.a. deres unge alder og derfor bør fordelingsnøglen være anderledes her. 
  • Det er vigtigt, at aftalerne laves fleksible og derved kan ændres løbende efter behov. At aftalen meget hurtigt evalueres og til-rettes. 
  • Det er vigtigt, at der tages højde for områder der kan være mere belastede end andre samt institutionsstørrelsen også spiller ind. 
  • Det er vigtigt, at der afsættes midler/central pulje til uddannelse af alt personale ikke kun pædagoger. Både dagplejere og pæda-gogmedhjælpere har brug for opkvalificering. Her er der mulighed for Den Pædagogiske Assistent Uddannelse. Pædagogiske Assistenter bliver uddannet til at varetage pædagogiske arbejdsopgaver på normal- og specialområdet. De søger viden og holder sig á jour med nye pædagogiske tiltag og udvikling på området. De har kompetencer indenfor idræt og bevægelse, samt sundhed og trivsel. Pædagogiske Assistenter understøtter deres handlinger med en teoriramme. De er uddannet til at ”handle pædagogisk”. Pædagogmedhjælperen og dagplejeren får en enestående mulighed for at blive opkvalificeret samt chancen for at fordybe sig på det pædagogiske område.
  • Det er vigtigt at bruge muligheden for oprettelse af specialdagpleje, hvor uddannede dygtige dagplejere kan være en del af denne specielle opgave. Dette er der gode erfaringer med. Specialisters udtalelser om, at det er godt for børn med specielle behov at være i små grupper, hvilket dagplejen kan tilbyde. 
  • Det er vigtigt, at der indføres undervisningsassistenter i skolerne. Undervisningsassistenter der kan følge barnet i SFO og skolen. Altså en gennemgående voksen. 
  • Det er vigtigt, at der tænkes ekstra ressourcer og opgaveløsningsmuligheder til SFO’erne, hvor der modtages børn, som går i specialskole.

Dette var FOAs opmærksomhedspunkter samt tilkendegivelse af en spændende opgave, der skal løses i fællesskab mellem alt pædagogisk personale på Struer kommunes institutioner.