Centralisering af dagplejen i Holstebro

FOA ser meget positivt på en centralisering af dagplejen. Det har længe været et stort ønske fra FOA, at dagplejen blev en selvstændig enhed med selvstændig ledelse og dermed også en bedre udnyttelse af ressourcerne.

Dette har man også kunne læse i en ressourceanalyse vedr. dagplejen fra august 2008 bestilt af Greve kommune. Her er der bl.a også lavet beregninger på gæstedagplejehuse som denne rapport også beskriver som en gevinst.

Daginstitutioner og dagplejen har hver deres særegne kvaliteter og værdier, og det er positivt, at kommunen nu kan tilbyde borgerne forskellige pasningsmuligheder til børnene i stedet for som tidligere, at ensrette dagplejen med daginstitutionerne.

For at sikre, at de mange forskellige individuelle kvaliteter i dagplejen fremstår som et fælles dagtilbud til forældrene er det nødvendigt at dagplejen har én ledelsesstruktur, der sikre at de mange dagplejehjem fungerer som et fælles dagtilbud, hvor rammerne for pasning af børnene er de samme og indholdet fleksibelt og personligt.
En ledelsesstruktur, hvor dagplejelederen har ansvaret for alle ansatte i dagplejen arbejder ud fra fælles mål og værdier, dagplejelederen samler trådene og repræsenterer den samlede dagpleje.

Udfordringen for ledelsen i dagplejen er, at skabe en fælles arbejdsplads, hvor medarbejderne indgår i et kollegialt fællesskab som arbejder ud fra fælles værdier og kvalitetsmål. At kulturen fra de nuværende distrikter bevares og man tager det bedste med i det nye fælles.

Medarbejdernes frihedsgrad

At der arbejdes for, at medarbejderne medinddrages i den kommende proces hele vejen, som det med meget tilfredshed, er sket indtil nu. At man i den nye fælles dagpleje tænker dagplejepædagogernes placering sådan, at de har mulighed for at få deres "egen arbejdsplads" altså et skrivebord med dertil hørende hjælpemidler. Det er vigtigt, at der er mulighed for dagplejepædagogen at kunne gå i enerum da de ofte har "den svære samtale".

Tilsyn i dagplejen

Dagplejepædagogens arbejde er, modsat daginstitutionspædagogen, rettet mod pasning og pædagogisk arbejde i private hjem og mod en høj grad af voksenpædagogik.
Det er utrolig vigtigt, at tilsynet bevares med hyppige tilsyn. At dagplejerne får supervision - tilsyn og vejledning - som er omdrejningspunktet for dagplejernes personlige og faglige udvikling. At dagplejepædagogerne arbejder særdeles kompetent med det bredt favnende arbejde med det at være "børnenes, forældrenes og dagplejernes advokat" på een og samme tid.

I den nye fælles dagpleje giver det også mulighed for, at kommune sammen med den nye leder, dagplejepædagogerne og dagplejerne i fremtiden arbejder for, hvad kvaliteten skal være i tilsynet.
Dagplejen er og skal være i udvikling hele tiden.

Tillidsrepræsentanternes vilkår

Det er meget bekymrende, at der i høringsmaterialet er lagt op til, at der kun skal være én tilidsreæsentant for så stor en personalegruppe med så mange enkeltmands arbejdsplader spredt over et stort geografisk område. Dagplejen udskiller sig markant fra øvrige dagtilbud, ved at det er et alene arbejde og det pædagogiske arbejde foregår i dagplejernes eget hjem.

Det er meget vigtigt, at overveje muligheden for, at der minimum bliver 3 tillidsrepræsentanter og én fællestillidsrepræsentant.

Med indgåelsen af rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse, har det aldrig været tilsigtet en begrænsning af det nuværende antal tillidsrepræsentanter i kommunen. Det er vigtigt, at vi sammen er tro mod principperne for medarbejderrepræsentanternes vilkår/MED-aftalen i Holstebro kommune.

Med det formål at styrke tr´s muligheder for at udføre sit tr hverv bedst muligt bør det tilstræbes, at der vælges mere end 1 tr og forslag fra FOA vil være 3 tillidsrepræsentanter og 1 Fælles tillidsrepræsentant på lign. vilkår som i dag.

Det er tr´s pligt såvel over for sin organisation som over for kommunen at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. At tillidsrepræsentanten skal være med til at styrke medarbejdernes arrangement og arbejdsglæde og give medarbejderne en reel mulighed for medindflydelse og medbestemmelse. Til svarende påhviler kommunens ledelse og dennes repræsentant. Det er også vigtigt, at tænke et ordentligt arbejdsmiljø for tillidsvalgte. Man skal huske på dagplejen er en stor personalegruppe.

Samtidig er det et ønske, at man i den nye fælles dagpleje tænker dagplejepædagogernes tillidsrepræsentant ind med eksempelvis FTR lign. vilkår. Grunden til dette ønske er, at dagplejepædagogerne derved får de samme muligheder for at deltage i diverse arbejdsgrupper, temadage eller andet relevant på lige fod med dagplejernes FTR.

Vi ser frem til et spændede samabejde med at gøre Holstebro kommunes dagpleje til Danmark bedste dagpleje. Hvilket vi får, hvis vi fortsætter den kontruktive og possitive arbejdsform.