Høringssvar vedr. budget 2011-2014

FOA har sendt nedenstående høringssvar til Holstebro kommune vedr. budget 2011-2014

Det er meget beklageligt, at kommunen nu skiller sig af med mange gode medarbejdere på grund af yderligere besparelser i kommunen. Om bare tre-fire år vil kommunen stå og mangle medarbejdere på nøjagtig de samme områder. Det er ikke mere end et år siden, vi havde problemer med at rekrutterer dagplejere og nu afskediges de igen.

Her kunne det have været en idé, at der var tænkt uddannelse (Den Pædagogiske Assistentuddannelse) til personalet frem for afskedigelser. Uddannelse kunne arrangeres med VEU-godtgørelse eller rotationsaftaler, som institutionerne kunne ”tjene” på.

Det er meget vigtigt, at der tages hånd om det personale der står tilbage efter disse kraftige besparelser. At det bliver præciseret hvad der ikke skal laves fremadrettet. At der ikke kan forventes den samme service som tidligere. Det er ikke personalet på arbejdspladserne, der skal tage diskussionen med forældrene, men kommunen som skal tage ansvar for dette.

Det ærgrer os, at Holstebro kommune, trods straf, ikke vælger at sætte skatten op eller tage 50-60 mill. kr. op af kassen, men derimod vælger at forringe vilkårene kraftig for både personale, børn og ældre.

Vi foreslår, at man fjerner opdelingen af dagplejen i skoledistrikter nu og her, dette vil betyde bedre udnyttelse af de tomme pladser som vi er nødt til at have for at overholde pasningsgarantien.

Hvis man fjerner denne opdeling, vil det betyde, at børnene måske skal køres lidt længere end til ”naboen”. Vi mener ikke dette er en forringelse der har vidtgående konsekvenser, da børnene stadig vil opleve en god professionel pasning, og det må bestemt være det afgørende.

Omkring gæstedagpleje kunne man oprette gæstedagplejehuse eller ansætte gæstedagplejere. Sidst man lavede beregninger på dette, var forvaltning efter vores opfattelse ikke bevidst om, hvad gæstevederlaget i dagplejernes overenskomst betød økonomisk.
For at udnytte gæstedagplejehuse bedst muligt, vil det være en fordel, at have en central dagpleje.

Derfor støtter FOA forslaget om, at dagplejen bliver centraliseret, idet man derved efter FOAs overbevisning, vil få en besparelse på dagplejen samt en effektivisering og bedre udnyttelse af ressourcerne. Ikke mindst tror vi på, at det vil udvikle dagplejen i positiv retning. Det vil samtidig give en større tilfredshed blandt det meste af personalet på området.

Da det at være dagplejer og dagplejepædagog er meget alenearbejde, vil en reducering af tilsynet betyde, at man ikke længere har den fornødne tid til supervision, støtte og rådgivning.

Når tilsynstimerne bliver beregnet beregnes der en gennemsnitstid pr. dagplejer, hvilket efter FOAs mening ikke kan stå alene. Det er vigtigt at kigge på, at nogle områder er mere belastet end andre. Herudover er enkelte dagplejepædagoger også ansat i institutionen til at udføre opgaver for hele institutionen, trods det at deres ansættelse er som dagplejepædagog.

Omkring specialforanstaltninger med øgede udgifter til støtte- og specialundervisning på bl.a. skoleområdet, vil FOA gerne slå et slag for at Holstebro kommune fremadrettet indtænker brugen af undervisningsassistenter. I uddannelsen som Pædagogisk assistent, er flere af fagene målrettet opgaver som har stor værdi indenfor dette område. Skive kommune har i et år kørt en forsøgsordning, som er blevet en succes.

FOA har tidligere gjort opmærksom på, at dagplejen også vil være god til, at løfte opgaven i forhold til børn med særlig behov. Det er bevist i en forskningsrapport ”Udsatte børn i dagplejen”. Rapporten viser, at dagplejen kan gøre en forskel.

Det kunne være en idé, at kigge på institutionernes personalenormering evt. ved at lave en fordelingsnøgle for hvor mange pædagoger og hvor mange pædagogmedhjælpere man skulle have i hver institution – måske en 50/50. Eller man kunne have en normering der hedder 50/30/20 altså de 30 vil være lig Pædagogiske assistenter og de 20 vil være uuddannet. Det vil give en god fordeling af arbejdskraften og stadig bevare kvaliteten.

Der er ingen tvivl om, at disse udmeldte besparelser vil få store kvalitetsforringelser. Besparelserne i 2010 og i det nye udmeldte budget vil skabe store frustrationer hos medarbejderne som vil påvirke dem fysisk og psykisk. Der er og vil fortsat være et gevaldigt pres og en stresset hverdag ude i institutionerne, hvor personalet vil kunne risikere at stå alene med 20 børn, og det vil i værste fald medføre mange flere sygemeldinger, hvilket vil betyde større udgifter.

I forvejen har institutionerne meget svært ved at få deres arbejdsplaner til at hænge sammen. Som virkeligheden ser ud i dag, har de ikke råd til at benytte sig af vikarer ved fravær og derfor er det svært at se, hvor de skal finde udmeldte besparelser udover at afskedige.