Høringssvar - akutberedskab

Afdelingens høringssvar omkring Regionens plan for akutberedskabet

Region Midtjylland har den 17. 3. 2010 sendt forslag til plan for akutberedskabet i høring. FOA Holstebro har følgende kommentarer til planen.

Der tales i planen meget omkring nærhed og tryghed overfor den enkelte borger. Der skal for den enkelte borger være mulighed for, at få den kvalificerede behandling indenfor kort tid. Der er i forslaget fokuseret meget på den præhospitale indsats især i Lemvig og Thyborøn området hvor afstandene til Gødstrup er længst, det hilser vi selvfølgelig velkommen, men kan Regionen leve op til dette beredskab og skabe trygheden med den sammensætning der lægges op til i akutbilen.

FOA Holstebro mener selvfølgelig, at den optimale løsning vil være, at det er lægeuddannet personale der rykker ud til voldsomme traumer og akutte sygdomstilfælde. Vi mener at Regionen vælger en økonomisk tung løsning i planen i stedet for at se på hvorledes ”akutbilerne” var sammensat i det gamle Ringkøbing Amt. Her var sammensætningen redderne og en anæstesisygeplejerske.

Vi finder det påfaldende, at der i udspillet ikke nævnes ordet paramediciner og ambulancebehandler. De uddannede paramedicinere vil i samarbejde med anæstesisygeplejersken kunne give den livgivende førstehjælp og kunne vurdere hvortil den tilskadekomne skal transporteres ud fra en skadesvurdering.

Der nævnes selv fra regionens side, at der skal være tryghed for borgeren selvom der er langt til nærmeste hospital. Denne tryghed opnår man ved at bemande ambulancer med paramedicinere og ambulancebehandlere. Det er i rigtigt mange tilfælde helt afgørende, at hjælpen kommer hurtigt frem. Derfor er ovenstående forslag, om ambulancer med paramedicinere, langt at foretrække. Det giver kvalificeret og hurtigt hjælp, til en pris der er til at betale.

Ligeledes kunne følgende være et forslag til overvejelse. Der bør generelt laves aftaler med brandberedskaberne om, at alle brandmænd skal gennemføre en ”Nødbehandleruddannelse” og de skal kunne rekvireres af alarm/vagtcentralen som en slags ”First respons”. Dette er nævnt ifh til Lemvig, men bør naturligvis gælde alle de steder, hvor en brandbil vil kunne være hurtigere fremme end en ambulance

Når vi ser på åbningstiden af akutklinikken der ønskes etableret i Holstebro øger det ikke borgernes sikkerhed for hurtig og kvalificeret hjælp. Ud fra et befolkningsgrundlag som Holstebros, kan det ikke forsvares, at der ikke er en døgnbemandet akutklinik. At tale om en lukket skadestue giver ikke megen tryghed for den enkelte borger. Vi er klar over at det er småskader der skal behandles på akutklinikkerne, men vi ved også, at trygheden ved at kunne få hjælp 24 timer i døgnet er en afgørende faktor.

Når man så skal se på hvordan akutklinikkerne skal bemandes, har vi igen spørgsmålet omkring tryghed og kvalificeret behandling. Det at bemande klinikken med en behandlersygeplejerske kan sikkert være godt nok, men det skal sikres at denne behandlersygeplejerske har de faglige kompetencer der skal til. Dette kræver uddannelse og specialisering som hele tiden skal vedligeholdes, og det kræver en vis arbejdsstyrke for at holde et team gående. Ligeledes kræver den hjælp som kan rekvireres på telemedicinsk forbindelse til akutmodtagelsen i Gødstrup, at der konstant er backup tilstede, dette skal sikres for at den nødvendige tryghed overfor patienten kan tilbydes.

Omkring det nationale helikopterberedskab.
I udspillet nævnes det, at der skal etableres et nationalt helikopter beredskab og at hele akutbetjeningen er bundet op på, at der etableres dette nationale helikopterberedskab. Når vi i udspillet læser, at helikopteren skal flyve speciallæger til ulykkesstedet/patienten, og man hurtigt kan få patienten til hospitalet, er dette ikke helt uproblematisk.
Hvor har man speciallæger, vi kan forstå, at det primært er anæstesilæger som er relevante, stående og vente på en ulykke?

Man kan sandsynligvis ikke transportere flere patienter ad gangen i de foreslåede helikoptere, kun en enkelt. De er primært beregnet til at frembringe kvalificeret hjælp hurtigt, ikke til at fragte patienter.

Vi skal derfor foreslå at det nuværende SAR beredskab (Search and Resue), som i dag primært anvendes til eftersøgnings- og redningsopgaver til havs, ligesom de efter aftale med regionerne i visse tilfælde anvendes til at transportere patienter mellem hospitaler, udbygges med 2 til 3 mindre helikoptere, som i meget begrænset omfang kan varetage nogle af de opgaver som omtales i akutberedskabsplanen.

På vegne af
FOA Fag og Arbejde Holstebro afdeling

Carsten Haglund, afdelingsformand
Grethe Nielsen, sektorformand