Hvad gør jeg, hvis jeg bliver udsat for vold?

Flere og flere bliver desværre udsat for fysisk eller psykisk vold på arbejdspladsen - Læs her, hvad du skal gøre, hvis det sker for dig

Vi oplever, at medlemmer udsættes for vold eller trusler om vold. Ofte ”sker der ikke noget” de første gange – men når man oplever det gentagne gange så sætter det sine spor. Derfor er det vigtigt, at alle hændelser registreres.

Arbejdsgiver har pligt til at anmelde arbejdsulykker, og anmeldelsen kræver ikke den skadelidtes samtykke.

Anmeldelse skal som udgangspunkt ske inden 9 dage, hvis man tror skaden vil kunne begrunde krav på ydelser efter loven (behandlingsudgifter, godtgørelse for varigt mén og/eller erstatning for erhvervsevnetab).

En arbejdsskade skal senest anmeldes på 5-ugers dagen for skadens indtræden, hvis ikke den tilskadekomne på dette tidspunkt har genoptaget sit arbejde i fuldt omfang.

Pligten gælder også for anmeldelse af arbejdsrelateret vold, trusler og anden krænkende adfærd uden for arbejdstid.

Af bevismæssige årsager anbefaler FOA, at det - så vidt muligt – er arbejdsgiver, der anmelder arbejdsulykker.

Det er i forbindelse med anmeldelsen en god idé at tage kontakt til den skadelidtes AMR forud for anmeldelsen, således at denne kan bistå medlemmet med få udfyldt hændelsesforløbet i anmeldelsen korrekt.

Arbejdsulykker - skadelidtes egen anmeldelse

Den skadelidte kan inden for 1 år fra arbejdsskadens indtræden selv anmelde sin arbejdsskade, hvis ikke arbejdsgiver eller egen læge har gjort det. 

Der ses bort fra 1-års fristen, hvis det er dokumenteret at skadelidte har været udsat for en arbejdsskade, og vedkommende har ret til erstatning som følge af denne arbejdsskade.

Vær dog opmærksom på den generelle forældelsesfrist i loven på 5 år regnet fra skadens indtræden.
 

Anmeldelse af arbejdsulykke – hvor skal den sendes til?

Anmeldelse af arbejdsulykker skal sendes til det forsikringsselskab, hvori forsikringen er tegnet. For selvforsikrede kommuners vedkommende vil dette sige at anmeldelse skal sendes til kommunens forsikringsenhed – alternativ HR enhed.

Anmeldelse af erhvervssygdomme

Enhver læge eller tandlæge, der gennem sit arbejde konstaterer eller får mistanke om, at en person har pådraget sig en konstateret eller formodet erhvervssygdom, har pligt til at anmelde dette til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Arbejdstilsynet.

Dette skal ske senest 8 uger efter at lægen eller tandlægen blev bekendt med erhvervssygdommen og den formodede sammenhæng med arbejdet. FOA anbefaler derfor, at medlemmet retter henvendelse til sin egen læge for anmeldelse af mulige erhvervssygdomme.

Pligten gælder også for anmeldelse af arbejdsrelateret vold, trusler og anden krænkende adfærd uden for arbejdstid.

 

1. Udsættelse for vold på arbejde er en arbejdsskade:

Udsættelse for vold på sin arbejdsplads er en arbejdsskade, som skal anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen). Arbejdsmarkedets Erhvervssikring behandler sagen efter Arbejdsskadesikringsloven.

Det kræver ikke en politianmeldelse at opnå erstatning efter Arbejdsskadesikringsloven.

Der er dog erstatningsposter, som ikke kan opnås efter Arbejdsskadesikringsloven, men som man måske kan opnå, hvis man som skadelidt er omfattet af Lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, jf. nedenfor. Dette er f.eks. godtgørelse for svie og smerte pr. sygedag.

2. Politianmeldelse eller ej:

Hvis man som ansat i pleje-, omsorgs-, støtte- og/eller undervisningsfunktioner har været udsat for vold eller trusler på sin arbejdsplads, skal volden eller truslen som udgangspunkt anmeldes til politiet inden 72 timer efter episoden. Dette skal foretages, for at sikre den ansattes/skadelidtes eventuelle erstatningskrav, jf. Lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser.

Hvis den ansattes/skadelidtes arbejdsgiver mener, at der i netop dét konkrete tilfælde findes behandlingsmæssige og/eller pædagogiske hensyn, som i forhold til skadevolder taler imod at anmelde episoden til politiet, skal den skadelidte (i stedet for at anmelde gerningsmanden til politiet) sammen med sin leder (og eventuelt sin AMR/FTR/TR) udfylde dette skema INDEN 72 timer efter episoden.

Det er vigtigt, at den ansatte modtager en kopi af det udfyldte og underskrevne skema indenfor 72-timersfristen. Hvis kopi ikke udleveres til den ansatte, bør den ansatte foretage en politianmeldelse af skadevolder inden fristens udløb.

3. Vejledning:

Hent og læs: Vejledning om offererstatning i sager om forbrydelser mod plejepersonale, pædagoger, socialpædagoger, lærere og andre personalegrupper med særlige støtte- og omsorgsfunktioner mv. på Erstatningsnævnets hjemmeside: erstatningsnaevnet.dk i forbindelse med udfyldelse af skema.

Kontakt din AMR eller FOA afdeling ved tvivl.

Læs mere på www.erstatningsnaevnet.dk