Opholdskravet vedtaget

Opholdskravet for at få ret til arbejdsløshedsdagpenge er den 20. december 2018 blevet vedtaget med 53 stemmer for og 52 imod.

Medlemmer af a-kassen skal som udgangspunkt have opholdt sig lovligt her i Danmark eller i et andet EU/EØS-land eller Schweiz i sammenlagt mindst 7 år inden for de seneste 12 år for at kunne få ret til arbejdsløshedsdagpenge. I det oprindelige lovforslag lød kravet på 7 ud af 8 år. Det er nu ændret til 7 ud af 12 år ved et ændringsforslag vedtaget ved 2. behandling.

Indfasningsperiode
Opholdskravet træder i kraft 1. januar 2019. Men der vil være en indfasningsperiode på 3 år, så opholdskravet i 2019 lyder på 5 år ud af de seneste 12 år stigende til 6 år ud af 12 år i 2020.

Lempelse for medfølgende børn
Kravene til unge er blevet lempet. Børn skal have haft ophold i Danmark, EU eller EØS i 7 ud af 18 år.

Fritaget for opholdskravet
Selv om du har boet i lande uden for Danmark, Grønland, Færøerne og EU/EØS, er man fritaget for opholdskravet under et udlandsophold, hvis opholdet skyldes:

  • at man har haft hyre på et dansk skib
  • at man har været udsendt for en dansk virksomhed
  • at man har været udstationeret for en dansk myndighed
  • at man har haft lønnet eller ulønnet arbejde i tredjelande for en dansk humanitær hjælpeorganisation, der modtager tilskud fra den danske stat
  • at man har haft lønnet eller ulønnet kirkeligt arbejde i tredjelande (udført for et offentligt anerkendt missionsselskab)
  • at du har deltaget i en erhvervskompetencegivende uddannelse

Som ægtefælle eller samlever til personer, der er omfattet af ovenstående punkter, er du fritaget

Hvis du har gennemført en Integrationsuddannelse (IGU) og optages i a-kassen på baggrund af uddannelsen, er du også fritaget