Særlig hjælp til botilbud og forsorgshjem

Nye indsatsforløb skal fremme trivsel og tryghed og forebygge voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse.

Forløbene har en varighed mellem 10 og 14 måneder. De sætter fokus på nyeste viden inden for det voldsforebyggende arbejde, analyse af egen praksis i forhold til de nationale retningslinjer samt udvikling af lokal indsatsplan, udviklingsaktiviteter (tilbudte undervisningsdage og lokale igangsatte aktiviteter) samt rådgivning til at gennemføre implementering af udvalgte indsatsområder i egen praksis.

Det kan arbejdspladsen forvente at få ud af deltagelsen

• Viden om de nationale retningslinjer og det bagvedliggende vidensgrundlag samt viden om relevante metoder til at arbejde med at omsætte retningslinjerne i egen trivselsfremmende og voldsforebyggende praksis.

• Et indblik i arbejdspladsens styrker og udviklingsmuligheder i forhold til de nationale retningslinjers anbefalinger.

• Styrkede kompetencer  til at skabe vellykkede forandringer, der modsvarer tilbuddets eller forvaltningens behov.

• Vejledning, rådgivning og processtøtte.

• Øget kapacitet til at omsætte viden fra de nationale retningslinjer og den valgte kompetenceudvikling til den lokale praksis, herunder også fokus på forankring af ny viden og ny praksis.

Krav til arbejdspladsen

• Tid og lyst til at udvikle egen praksis i samarbejde med Socialstyrelsens Indsatsteam ud fra tilbuddenes egne valg af indsatsområder.

• Nedsættelse af lokal implementeringsgruppe bestående af ledere og centrale medarbejdere som eksempelvis arbejdsmiljørepræsentant, tillidsmand, borgere og  udviklingskonsulenter, som har ansvaret for at drive implementeringen lokalt.

• Tid til deltagelse i udviklingsaktiviteter, mødefaciliteter og forplejning samt vikardækning ved behov. 

Hvem kan ansøge?

Der forventes opstart af 5 forløb i april 2018, 5 forløb i maj 2018 samt 15 forløb i efteråret 2018. Forløbene i april og maj retter sig primært mod botilbud samt boformer for hjemløse. Forløbene i efteråret retter sig både mod botilbud og boformer for hjemløse samt botilbud og boformer for hjemløse i samarbejde med forvaltningerne i kommuner og regioner.

Baggrunden for at ansøge om et indsatsforløb kan være udfordringer med at forebygge voldsomme episoder, eller et generelt ønske om at kvalificere det voldsforebyggende arbejde.

Læs mere om hvad arbejdspladserne kan opnå gennem et indsatsforløb, og hvad forløbet indeholder i:

Ansøgningsvejledning til indsatsforløb.

Yderligere oplysninger:

Læs mere om ansøgningsfrister og adgang til ansøgningsmaterialet