Demonstranter med skilte

OK18: Spørgsmål og svar om konflikt

Find svar på spørgsmål om, hvad der sker, hvis forhandlingerne ender i strejke eller lockout.

Om strejke, lockout og konfliktunderstøttelse

Hvornår kan en konflikt blive aktuel?

FOA har varslet strejke med start 4. april 2018. Arbejdsgiverne har varslet lockout med konfliktstart 10. april 2018.

Forligsmanden kan dog udsætte konflikten to gange to uger, så en konflikt først starter omkring maj.

Forligsmanden fungerer som mægler mellem parterne i et forsøg på at opnå enighed.

Hvem kan starte en konflikt?

Begge parter i forhandlingerne kan starte en konflikt i et forsøg på at gennemtrumfe deres krav.

FOA kan varsle strejke, mens arbejdsgiverne kan varsle lockout. Ved lockout er det arbejdsgiver, der udelukker FOAs medlemmer fra at arbejde.

Hvem kan få konfliktunderstøttelse?

Du skal være meldt ind i FOAs fagforening senest 1. januar 2018 for at kunne få konfliktunderstøttelse.

Er du meldt ind efter 1. januar 2018, så har du kun ret til konfliktunderstøttelse, hvis du er nyansat på FOAs faglige område og i øvrigt opfylder betingelserne herfor.

Kontakt din lokale afdeling, hvis du er i tvivl

I tilfælde af strejke vil de medlemmer, hvis arbejdspladser der er udtaget til at strejke få konfliktunderstøttelse.

I tilfælde af arbejdsgiverne varsler lockout, vil FOAs hovedbestyrelse skulle tage stilling til, om der skal ydes konfliktunderstøttelse efter andre retningslinjer. 

I denne situation vil størrelsen af konfliktunderstøttelsen og en evt. låneordning blive taget op til ny drøftelse i hovedbestyrelsen.

Hvad får jeg i konfliktunderstøttelse ved strejke og lockout?

Du får understøttelse af FOA ved både strejke og lockout. Det er FOAs hovedbestyrelse, der fastsætter størrelsen.

Beslutningen er aktuelt, at du får en understøttelse svarende til din normale løn. Hvis mange rammes af lockouten og konflikten bliver langvarig, så kan hovedbestyrelsen til enhver tid ændre på satserne.

Hvilke arbejdspladser er udtaget til strejke?

FOAs hovedbestyrelse har udtaget følgende arbejdspladser til en eventuel strejke:

Se kommunale arbejdspladser

Se regionale arbejdspladser

Ved lockout er det arbejdsgiver, som bestemmer, hvem og hvor mange der er omfattet af en eventuel lockout.

Hvor mange medlemmer er udtaget til strejke?

FOA har udpeget omkring 10 procent af medlemmerne til at strejke. Konkret er det 13.700 medlemmer på den kommunale område og 2.200 i regionerne.

Se kommunale arbejdspladser

Se regionale arbejdspladser

Det betyder, at næsten 16.000 af FOAs erhvervsaktive offentligt ansatte medlemmer vil blive omfattet af en eventuel strejke.

Hvor mange medlemmer kan blive ramt af lockout?

FOA har modtaget utydelige varsler om lockout fra arbejdsgiverne og afventer pt. at arbejdsgiverne uddyber deres varsler.

Se midlertidig liste over, hvem arbejdsgiverne varsler lockout mod

Hvad hvis min arbejdsplads ikke er en del af konflikten?

Så skal du passe dit arbejde, præcis som du plejer.

Det er vigtigt at bemærke, at du ikke må begynde at udføre arbejdsopgaver, som er ramt af konflikt.

Hvad skal jeg gøre under konflikten?

Hvis du er en del af konflikten, skal du forlade din arbejdsplads i det øjeblik, konflikten træder i kraft.

Du må ikke være til stede på arbejdspladsen eller udføre arbejde under konflikten, medmindre du er på vagt som en del af et nødberedskab.

Hvad bliver min arbejdsopgave i et evt. nødberedskab?

Parterne i forhandlingerne har aftalt at oprette et nødberedskab. Nødberedskabet skal udføre livsvigtigt og nødvendigt arbejde for at undgå helbredstruende følger for borgere og patienter.

Det er tillidsrepræsentanternes opgave at udpege, hvilke medarbejdere der skal være en del af et eventuelt nødberedskab. Medarbejderne i nødberedskabet bliver aflønnet af arbejdsgiver efter aftale med FOA.

Hvis du er i tvivl om, hvad dine arbejdsopgaver vil være i tilfælde af, at du skal træde ind i nødberedskabet, skal du kontakte din tillidsrepræsentant - alternativt din lokale FOA-afdeling.

Find din afdeling

Hvordan slutter konflikten?

Der er tre udgange på en konflikt:

En mulighed er, at parterne indgår et forlig.

En anden mulighed er, at regeringen stopper konflikten ved et lovindgreb. Det var for eksempel tilfældet ved lockouten af lærerne i 2013.

Den sidste mulighed er, at forligsmanden stiller et mæglingsforslag, som ikke bliver stemt ned.

Når en eventuel konflikt slutter, er din arbejdssituation den samme, uanset hvilken udgang konflikten får. Ved konfliktens ophør meddeler FOA de konfliktramte medlemmer, at arbejdet skal genoptages efter vagtplanen - også selvom du ikke har haft mulighed for at se vagtplanen fire uger før.

Er tillidsvalgte også en del af konflikten?

Både fællestillidsrepræsentanter (FTR), tillidsrepræsentanter (TR) og arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) deltager i en eventuel konflikt.

Det gør de, fordi der er tale om en såkaldt overenskomstmæssig konflikt.

Hvis du er tillidsrepræsentant for et område, hvor der skal oprettes nødberedskab, vil du dog fortsat blive betragtet som ansat, være vagtfri og være til rådighed til at udpege medarbejdere til nødberedskabet.

Hent pjecen til tillidsrepræsentanter: Hvis konflikten kommer

Om ferie, elever, privatansatte, barsel, fleksjob og dagpenge

Må jeg holde ferie under en konflikt?

Du må gerne holde ferie, hvis den er gået i gang – senest samtidig med, at konflikten begynder. Du kan ikke påbegynde en ny ferie, efter at konflikten er gået i gang.

Det gælder også, selvom ferien er planlagt og aftalt på forhånd. Du kan ikke få erstatning for evt. tab, hvis din ferie bliver suspenderet på grund af en konfliktsituation.

Tag gerne en snak med din lokale FOA afdeling, hvis du er i tvivl om afholdelse af ferie under en eventuel konflikt eller tjek Fagbladet FOAs guide til, hvordan du redder din ferie under konflikt.

Kontakt din FOA-afdeling 

Kend din ret: Sådan redder du din ferie under konflikt

Har du rejseforsikring hos PenSam?

Hvis du har tegnet rejseforsikring med afbestillingsforsikring i PenSam Forsikring inden 1. marts 2018, så vil forsikringen dække, hvis en rejse købt før marts 2018 må aflyses på grund af strejke eller lockout.

Hvis du har spørgsmål til din rejseforsikring, så ring til PenSam Forsikring på 44 39 39 39.

Kan elever også strejke i tilfælde af konflikt?

Nej, elever og praktikanter vil ikke være omfattet af en eventuel konflikt.

Hvis der opstår konflikt, skal der tages stilling til, hvordan elever og praktikanter fortsat kan gennemføre deres uddannelsesforløb, evt. på et andet arbejdssted, hvor der ikke er konflikt.

Hvordan er privatansatte stillet i tilfælde af konflikt?

Det er overenskomsterne på det offentlige område, der skal fornys. Det er derfor de offentlige arbejdspladser, der vil blive ramt af en eventuel strejke og lockout - og ikke privat ansatte medlemmer.

FOAs hovedbestyrelse kan tage stilling til, at der skal være sympatikonflikter, hvor privatansatte vil være involveret. Det vil du blive orienteret nærmere om, hvis det skulle blive aktuelt.

Arbejder du i et vikarbureau som i den situation ville løse arbejdsopgaver for f.eks. en kommune hvor der er strejke eller lockout, vil vi råde dig til at kontakte din lokale FOA afdeling. Det er en lidt mere kompliceret situation, som er vanskelig at svare entydigt på.

Kontakt din FOA-afdeling

Hvordan er jeg stillet, hvis jeg har barsel under en konflikt?

Hvis du er på barselsorlov under en konflikt, vil du ikke få udbetalt løn fra din arbejdsgiver. Du skal søge om selv at få udbetalt barselsdagpenge ved at henvende dig til Udbetaling Danmark.

Du vil i øvrigt kunne få konfliktunderstøttelse i forhold til forskellen mellem barselsdagpenge og den manglende lønudbetaling, forudsat du i øvrigt opfylder betingelserne for at få konfliktunderstøttelse. Det er en god idé at kontakte din afdeling, hvis du er i tvivl.

Når konflikten er ovre, får du igen ret til fuld løn under barsel fra din arbejdsgiver. Arbejdsgiveren vil så igen modtage dagpengerefusion. Den periode, som arbejdsgiver er forpligtet til at betale løn under barsel, forlænges ikke med den tid, konflikten varer.

Får fleksjobbere også konfliktunderstøttelse ved strejke eller lockout?

I tilfælde af strejke vil fleksjobbere, der er medlem af FOA, også få konfliktunderstøttelse ligesom andre medlemmer.

Medlemmer, der varsles i strejke, ydes fuld økonomisk dækning for tab af løn, pension og ferierettigheder fratrukket arbejdsmarkedsbidrag. Det indebærer også fuld økonomisk dækning af fleksjobberes tab i form af manglende udbetaling af tilskud fra kommunen.

I tilfælde af at arbejdsgiverne varsler lockout, vil FOAs hovedbestyrelse skulle tage stilling til, hvordan der kan ydes konfliktunderstøttelse.

Jeg er ledig. Hvad betyder en konflikt for mig?

Der gælder specifikke regler for dagpenge, efterløn m.m. under en eventuel konflikt:

Hent information om konflikt ved OK18 (A-kassen)

Har du spørgsmål til vejledningen, så kan du kontakte din lokale a-kasse:

Find din lokale a-kasse

Jeg er ved at samle timer til at blive dagpengeberettiget. Hvad sker der med mine timer under en evt. konflikt?

Du optjener ikke timer til at blive dagpengeberettiget under en evt. konflikt. Du optjener heller ikke timer af den konfliktunderstøttelse, du får af FOA.

Hvis du er tvivl om, hvordan du er stillet i forhold til din optjening af ret til dagpenge, vil vi råde dig til at kontakte din lokale a-kasse.

Kontakt din lokale a-kasse

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan komme på arbejde, fordi min tog-forbindelse er aflyst pga. strejke eller lockout?

Som medlem er du stillet ligesom andre situationer, hvor fx DSB ikke kører pga. snefald, signalproblemer, kabelnedfald osv.

Det er altid dit eget ansvar at komme på arbejde, og hvis du udebliver uden at give arbejdsgiver besked om, at du er forsinket eller har vanskeligt ved overhovedet at møde på arbejde kan arbejdsgiver evt. trække dig i løn eller i værste fald bortvise dig.

Der kan evt. indgås aftale med arbejdsgiver om sent fremmøde, hjemmearbejde, feriedag eller andre alternative løsninger. Men det vil altid skulle ske i fuld enighed med arbejdsgiver.

Flere spørgsmål?

Kontakt din TR eller din FOA-afdeling

Hvis en konflikt bliver en realitet, vil fællestillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter, lokale afdelinger og forbund sørge for, at alle spørgsmål under konflikten bliver besvaret.

Kontakt din FOA-afdeling, hvis du har flere spørgsmål