Piller i forskellige farver

Regler og instrukser om medicinhåndtering

Se de forskellige trin i medicinhåndteringen, bl.a. administration og dispensering.

Tjeklisten bygger på Sundhedsstyrelsens pjece: Korrekt håndtering af medicin – Et værktøj for plejehjem, hjemmeplejen og bosteder.

 

Korrekt håndtering af medicin

Ordinering

Det er lægen, der ordinerer medicinen og har ansvar for, at patienten får den rette medicin. Personalet må ikke ændre i lægens ordination eller begrundelse (indikation) for medicinen uden, at det er aftalt med lægen. Indikationen skal skrives af lægen, og personalet må ikke selv indsætte oplysninger fra fx Lægemiddelkataloget. Opdager personalet, at patienten indtager håndkøbsmedicin, naturlægemidler eller kosttilskud, uden lægens viden, skal lægen orienteres.

Dokumentation af medicinordinationer

Personalet skal dokumentere den medicin, patienten får. Dokumentationen skal omfatte receptpligtig medicin og håndkøbsmedicin, dosisdispenseret medicin og medicin doseret af personalet samt medicin, som patienten selv eller pårørende administrerer.

Modtagelse af medicin

Når personalet modtager medicin fra apoteket, er det vigtigt at tjekke, om medicinen er den samme, som den, der er blevet bestilt, og som lægen har ordineret. Hvis oplysningerne på medicinemballagen ikke stemmer med patientens journal, skal lægen kontaktes.

Dispensering

Det er personalet, der optæller eller doserer (dispenserer) den ordinerede medicin i fx doseringsæsker til patienten. Det er vigtigt, at dispenseringen kan foregå uforstyrret. Medicinen kan også komme dosispakket.

Medicinadministration

Det er personalet, der udleverer (administrerer) og hjælper patienten med at indtage medicinen. Det er vigtigt at sikre, at den rigtige medicin og mængde gives til den rigtige patient, på det rigtige tidspunkt, og at pateintens reaktioner på medicinen observeres.

Opbevare og bortskaffe medicin

På plejecentre er det vigtigt, at medicinen opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende, og at de forskellige patienters medicin holdes adskilt, enten hos borgeren, eller opbevares aflåst hver for sig.

Ledelsens ansvar

Plejehjemmets, hjemmeplejens og bostedernes ledelse har ansvaret for, at der er instrukser for faglig forsvarlig tilrettelæggelse af medicinhåndteringen og for, at det personale, der varetager medicinhåndteringen, er oplært til det.

Personalets ansvar

Når personalet hælder medicin op og giver patienter lægeordineret medicin, handler de som den ordinerende læges medhjælp. Både autoriseret og ikke-autoriseret sundhedspersonale, samt andre medarbejdere, har et selvstændigt ansvar for at ordinationen følges, og medicinhåndteringen følger instruksen, når de handler som lægens medhjælp. Personalet skal frasige sig opgaven, hvis de ikke kan varetage den forsvarligt - herunder, hvis de ikke er i stand til at sikre den nødvendige observation. De skal også frasige sig opgaven, hvis de får mistanke om fejl i medicinordinationen eller i medicinhåndteringen.