At delegere medicinopgaver

Hvad betyder delegation?

Delegation betyder kort overdragelse af en opgave til en anden person.

Delegation foregår på mange niveauer og inden for mange områder i sundhedssektoren.

Konkret betyder det, at der fx på plejecentre foretages mange sundhedsopgaver, som i udgangspunktet er opgaver kun lægen må varetage.

Det drejer sig om medicin, medicinhåndtering, anlæggelse af katetre, måling af blodsukker mv. Lægen kan imidlertid delegere disse opgaver til personalet på plejecentrene.

Hvem kan delegere?

Autoriserede sundhedspersoner, som er tildelt et område, som kun de er autoriserede til (fx læger, tandlæger og optikere), kan delegere opgaver til andre personer i sundhedsvæsenet.

Opgaverne kan delegeres til fx social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter, sygehjælpere, social- og sundhedshjælpere, hjemmehjælpere, handicaphjælpere og pårørende.

Hvad kan delegeres?

Som udgangspunkt kan en læge delegere alle former for sundhedsfaglige opgaver.
Der er dog nogle opgaver, som fx ordinering af medicin eller udfærdigelse af dødsattest, som kun lægen må udføre. Disse opgaver kan derfor ikke delegeres.

FOAs vækstudspil: sosu-medarbejder på hospital 

Ansvar ved delegation

Ved delegation af opgaver påhviler der de involverede personer et ansvar.

Læs her om ansvarsfordelingen ved delegation.

Ledelsens ansvar

Det er kommunalbestyrelsens ansvar, at der er en ledelse i det enkelte institutioner, der kan indrette arbejdet på en måde, der sikrer patienternes sikkerhed.

På sygehuse, klinikker, institutioner mv. har ledelsen ansvaret for, at der foreligger instrukser for, hvordan faglig forsvarlig behandling af patienterne sikres ved delegation af opgaver.

Ledelsen har også ansvaret for, at du som medarbejder er instrueret og oplært i de relevante arbejdsopgaver, og de har også ansvar for at føre tilsyn med udførelsen af opgaverne.

Det er også ledelsen, der har ansvaret for hvilket personale, der må udføre den delegerede opgave, såfremt lægen ikke har ordineret særlige hensyn.

I hjemmeplejen og i plejeboliger mv. vil delegation af opgaver typisk dreje sig om medicinhåndtering. Ledelsen er ansvarlig for, at du som medarbejder er instrueret og oplært, samt for at føre relevant tilsyn med opgaverne.

Hvis der ikke findes personale, der er kvalificeret til at håndtere almindelig medicingivning har ledelsen ansvar for at gøre den ordinerende læge opmærksom på dette.

Lægen kan så kontakte hjemmesygeplejen, som kan varetage opgaven.

I botilbud, fx for fysisk og psykisk handicappede, kan det som udgangspunkt ikke forventes, at der er ansat sundhedsfagligt uddannet personale.

Ledelsen er i disse situationer ansvarlig for, at du som medarbejder er instrueret og oplært i at udføre almindelig medicingivning.

Ledelsen har ansvar for at gøre den ordinerende læge opmærksom på, hvis der ikke findes personale, der er kvalificeret til at håndtere almindelig medicingivning.

Lægen kan så kontakte hjemmesygeplejen, som kan varetage opgaven.

Lægens ansvar

En læge, der delegerer en opgave, har pligt til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed ved udvælgelse og instruktion af den person, lægen delegerer opgaven til.

I det øjeblik lægen har delegeret en sundhedsfaglig opgave til en ansat i kommunen/kommunens medarbejdere, ophører lægens ansvar i forhold til udførelsen og tilsynet med opgaven, og det påhviler efterfølgende den kommunale ledelse at overtage ansvaret.

Ansvar hos den person, der får en delegeret opgave

Hvis du, som fx social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper, får delegeret en opgave, så er du ansvarligt for at udføre denne opgave efter instrukserne.

Du skal altid sige fra, hvis du ikke føler dig oplært eller kompetent til at varetage opgaven.

Hvis du har fået delegeret en opgave og nøje følger den givne instruktion, vil ansvaret for udførelsen af opgaven påhvile ledelsen.
 
Hvis du ikke følger den givne instruktion, vil du selv have ansvaret for at opgaven kan udføres fagligt korrekt samt at føre tilsyn.
Som udgangspunkt skal du, når du får en delegeret opgave, dokumentere udførelsen af denne.

Ansvar ved videredelegation

Ved videredelegation gælder de samme ansvarsforhold som beskrevet ovenover.

Derudover er lægen, som delegerer en opgave, ansvarlig for at give en ordentligt instruktion, så denne kan blive givet videre ved videredelegation.

Har lægen ikke givet en ordentlig instruktion, så er det lægen, der har ansvaret for opgavens udførelse.

Ved videredelegation er fx sygeplejerskeren eller social- og sundhedsassistenten, som har fået en delegeret opgave fra lægen og som delegerer denne videre, ansvarlig for at den person, som modtager opgaven er kvalificeret og instrueret til at udføre opgaven.
 
Som medarbejder har du ansvar for at sige fra over for en opgave, du ikke føler, at du er kompetent til.

Mange steder er hele denne proces beskrevet i instrukser på arbejdspladsen.