Spørgsmål og svar

Få svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå, hvis du overvejer at nedlægge arbejdet på grund af risiko for liv og helbred.

Spørgsmål og svar om din ret til at stoppe arbejdet

Hvornår må man stoppe arbejdet med henvisning til "trussel på liv, ære og velfærd"?

Du kan stoppe arbejdet, hvis der er tale om en situation, hvor dit liv eller helbred er i aktuel fare. Det er vigtigt, at der er tale om en akut, overhængende fare forbundet med at fortsætte arbejdet - det vil sige, at generelt dårligt arbejdsmiljø ikke er en gyldig grund. 
Konkret kan man sige, at hvis du ved at blive i situationen ville pådrage dig fysisk eller psykisk vold, skal du stoppe arbejdet, indtil der er iværksat en løsning på problemet. 
Hvis Arbejdstilsynet i forvejen har givet et strakspåbud vedrørende trusselsbilledet, og dette ikke er efterlevet, er det noget der kan støtte din opfattelse.

Hvad dækker trusler på liv, ære og velfærd over?

Trusler på liv, ære og velfærd dækker over situationer, som akut truer din sikkerhed og sundhed.
Når arbejdet vedrører mennesker, kan vold, trusler om vold og verbal krænkelse være eksempler på situationer, hvor du har ret til at nedlægge arbejdet, indtil der er fundet en løsning, så du igen kan udføre dit arbejde uden risiko for din egen sikkerhed.

Hvilke faggrupper gælder det?

Akut farlige situationer kan opstå i mange typer af jobs. Retten til at stoppe arbejdet for at beskytte sundhed og sikkerhed gælder alle FOA-medlemmer, uanset hvilken faggruppe du tilhører, og uanset om du er ansat i en privat virksomhed eller i en kommune eller region.

Kan hele afdelingen nedlægge arbejdet med henvisning til "liv, ære og velfærd"?

Retten til at stoppe arbejdet med henvisning til "liv, ære og velfærd" er som udgangspunkt en individuel ret, og er til for at beskytte dig som medarbejder fra farlige situationer.
Den giver derfor ikke ret til, at en hel afdeling nedlægger arbejdet kollektiv. Dog kan flere medarbejdere stoppe arbejdet samtidigt, hvis arbejdsmiljøet er sikkerheds- eller sundhedsmæssigt uforsvarligt for alle.

Hvad gør jeg, hvis min arbejdsgiver ikke er enig i hensynet til liv, ære, velfærd?

Tag kontakt din tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant samt din lokale FOA-afdeling hurtigst muligt efter, at du har stoppet arbejdet. Din lokale FOA-afdeling vil kunne hjælpe dig til, hvad du skal gøre, hvis din arbejdsgiver nu eller senere mener, at du ikke havde lov til at stoppe arbejdet.

Hvem skal bevise, at der er/var en alvorlig risiko?

Det er dig selv, der skal bevise, at der en alvorlig risiko for sikkerhed eller sundhed forbundet med at udføre arbejdet. Derfor er det vigtigt at handle korrekt, hvis du stopper arbejdet.
Har du mulighed for at tage et billede, der dokumenterer truslen, så gør det. Det kan eks. være de skader en vred beboer forvolder på genstande. Det er dog til enhver tid vigtigst, at du beskytter dig selv.
Sørg for straks at kontakte din arbejdsgiver og orientér om situationen. Det er vigtigt, at du også sender orienteringen på skrift. Kontakt derefter din lokale FOA-afdeling og din tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant, som kan hjælpe dig i den konkrete situation.

Hvordan kan jeg beskytte mig selv, hvis jeg er på en arbejdsplads med risiko for vold og trusler?

Nogle arbejdspladser er mere udsatte end andre. Hvis du er på en arbejdsplads, hvor du er bange for, at du kan blive udsat for aktuelle trusler på liv og helbred, så sørg for at involvere din tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant.
Sørg for at dokumentere alle episoder, du oplever som potentielt farlige – men ikke akut farlige - til din arbejdsgiver og din arbejdsmiljørepræsentant. Helst skriftligt. Du kan også kontakte din lokale FOA afdeling.

Hvordan kan jeg passe på de andre beboere på en institution, hvis jeg stopper arbejdet?

Det er arbejdsgivers ansvar at sørge for, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, og hvis arbejdsgiver ikke opfylder det ansvar, må de ansatte sørge for at passe på sig selv, i sidste ende ved at stoppe arbejdet. Det er også arbejdsgivers ansvar at passe på borgerne på institutionerne, det er derfor yderst vigtigt, at du straks orienterer din ledelse, hvis du har stoppet arbejdet og forladt arbejdsstedet af hensyn til din egen sikkerhed og sundhed.

Kan stress være en grund til at stoppe arbejdet?

Alvorligt farlige situationer, hvor man føler sig truet, kan indebære en alvorlig stresspåvirkning, hvorfor situationen bør undgås.
Hvis der er tale om "almindelig" stresspåvirkning, fordi du over en periode oplever, at der ikke er de fornødne resurser til at udføre arbejdet tilfredsstillende, vil betingelsen om, at der skal være en aktuel overhængende fare formentlig ikke være opfyldt. I den situation bør du kontakte din arbejdsmiljørepræsentant, din tillidsrepræsentant og din afdeling for at få hjælp til at iværksætte tiltag overfor ledelsen med henblik på at få rettet op på forholdene.

Hvad hvis truslen kommer fra min kollega?

Hensynet til liv, ære og velfærd er også gældende, hvis en kollega udviser en adfærd overfor dig, som udgør en akut livs- eller helbreds- eller integritetstruende fare. Det er dig, der skal kunne dokumentere, at kollegaens adfærd udgjorde en så alvorlig fare, at du var nødt til at stoppe arbejdet. Dette krav til bevis indebærer navnlig, at du straks orienterer ledelsen om forholdene og din kollegas adfærd, og at du har stoppet arbejdet, fordi du mente, at der var en aktuel og alvorlig fare for din sikkerhed og sundhed.