Coronavirus

Spørgsmål/svar om løn og ansættelsesvilkår og corona-situationen

Får du løn, hvis du bliver sendt hjem, eller din arbejdsplads lukker pga. faren for smitte med coronavirus? Har du ret til risikotillæg, og hvilke regler gælder der for arbejdstid i den nuværende sundhedskrise? Få svar på dine spørgsmål om løn, arbejdstid og ansættelsesforhold.

Generelt

Gælder almindelig overenskomst- og arbejdstidsregler?

Overenskomster og arbejdstidsregler gælder stadig, så du vil blive honoreret som vanligt, det vil sige for over- og merarbejde, omlagt tjeneste af aften-/nattjeneste mv. 

I forhold til hviletid og fridøgn har Arbejdstilsynet dispenseret fra 11 timers reglen og fra retten til et ugentligt fridøgn. Du skal dog kompenseres på et senere tidspunkt, hvis du har fået mindre hvileperioder, og det er derfor vigtigt, at du gemmer kopi af ændringerne i vagtplanen, se mere herom i afsnittet om restitution og hviletid under spørgsmål og svar om arbejdsmiljø og corona.

Nu er epidemiloven vedtaget. Får det nogen virkning på mine løn- og ansættelsesforhold?

Nej. Epidemiloven forholder sig ikke til de ansættelsesretlige, og vil derfor ikke få nogen indflydelse på dine løn- og ansættelsesforhold.

Løn

Hvilken løn får jeg når jeg er sendt hjem?

Det er FOAs opfattelse, at man skal have sædvanlig løn. Det er et begreb der bruges i forbindelse med løn under fx sygdom og barsel, altså almindelig løn, med funktions- og kvalifikationstillæg, tillæg for planlagt aften-, nat- eller weekendarbejde, andre tillæg man sædvanlig får for det planlagte arbejde, samt pension.

Får jeg løn, hvis sundhedsmyndighederne sender mig hjem?

Hvis det er sundhedsmyndighederne, der sender dig hjem, vil det være at betragte som sygdom, og så vil du få løn som under sygdom.

Får jeg løn, hvis min arbejdsgiver har sendt mig hjem på karantæne?

Hvis det er din arbejdsgiver, der sender dig i karantæne, så har du krav på løn, hvis du er fastansat. Det gælder både på det offentlige og det private område.

Får jeg løn, hvis min arbejdsplads lukker pga. coronavirus?

Ja, som fastansat vil du have krav på løn.

Får jeg løn hvis jeg er hjemsendt fordi jeg selv er i øget risiko ved smitte med COVID-19 og/eller er pårørende til en person, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19?

Hvis du ikke kan varetage dit arbejde, fordi du er er i øget risiko ved smitte med COVID-19 eller fordi du er pårørende til en person, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19, og du på den baggrund helt er fritaget for din arbejdsforpligtelse, vil du som ansat i kommune eller region have ret til fuld løn under dette fravær. Aftalerne mellem Forhandlingsfællesskabet og KL/RLTN herom har virkning i perioden 20. maj – 31. august 2020.

Man anses ifølge den tilhørende lov som pårørende, hvis man deler husstand med en person, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19, og man har en familiemæssig tilknytning til personen. Loven beskriver endvidere kravene til lægelig dokumentation og erklæring fra arbejdsgiver. Loven findes her:

Lov om ændring af lov om sygedagpenge      

Du kan læse Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer for, hvilke personer der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19 samt Sundhedsstyrelsens anbefalinger for personer i øget risiko her:

Personer i øget risiko

Har man krav på et risikotillæg, hvis man bliver bedt om at udføre et arbejde, som (man mener) udgør en særlig risiko for at blive smittet med corona?

Nej det har man ikke. FOAs overenskomster har ikke bestemmelser om risikotillæg. Arbejdsmiljøloven foreskriver, at ”arbejdsgiver skal sikre at arbejdet foregår sikkerheds og sundhedsmæssigt forsvarligt”.

Nej det har man ikke. FOAs overenskomster har ikke bestemmelser om risikotillæg. Arbejdsmiljøloven foreskriver, at ”arbejdsgiver skal sikre at arbejdet foregår sikkerheds og sundhedsmæssigt forsvarligt”. Se i øvrigt:

Retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen

TIMELØNNET: Får jeg løn for planlagte vagter, hvis jeg er timelønnet afløser og bliver sat i karantæne/sendt hjem?

Hvis du er løst ansat og ikke er garanteret nogle timer, kan du blive sendt hjem uden løn. Skulle situationen opstå, kan du tage kontakt til din lokale afdeling.

Find din afdeling

PRIVAT ANSAT: Hvad har jeg ret til, hvis min arbejdsgiver hjemsender mig, fordi der ikke er mere arbejde?

Det er vores vurdering, at det er arbejdsgiverens risiko, at han ikke har noget arbejde du kan udføre, så hvis arbejdsgiveren hjemsender dig fordi, der ikke er noget at lave, så skal du som udgangspunkt have fuld løn.

I nogen overenskomster er der bestemmelser om, at man kan hjemsendes på dagpenge i denne situation, og så er det selvfølgeligt det, der gælder.
Vi er klar over, at flere arbejdsgiverforeninger er uenige i denne forståelse, og de derfor hjemsender medarbejdere uden løn som følge af force majeure.
Det er arbejdsgiverne der har fortolkningsfortrinnet, og de kan derfor lade være med at udbetale løn, men så kan vi føre en retssag og få afklaret om de har ret til det eller ej. Men husk i givet fald at protestere mod den manglende lønudbetaling.

PRIVAT ANSAT: Kan min chef varsle mig ned i løn, i en periode, grundet Coronavirus?

Din arbejdsgiver kan godt varsle dig ned i løn.

Der vil dog være tale om en væsentlig ændring af din kontrakt, hvorfor en sådan lønreduktion, først kan ske ved udløbet af dit individuelle opsigelsesvarsel.
Såfremt din arbejdsgiver vælger at opsige dig, med baggrund i at du ikke accepterer en sådan lønreduktion, kan der være tale om en usaglig opsigelse.

Du skal være opmærksom på, at vi er i en meget særlig situation, og at din arbejdsgiver derfor nok har et stort spillerum, så kontakt din fagforening inden du siger nej til at acceptere lønnedgangen.

Ansættelsesvilkår/arbejdstid

Kan jeg pålægges at afholde optjent afspadsering i hjemsendelsesperioden?

Statsministeren sagde den 11. marts 2020, at de offentligt ansatte får løn under hjemsendelsen. 

Arbejdsgiver kan dog benytte sig af adgangen til at varsle afholdelse af optjent afspadsering i hjemsendelsesperioden. Som udgangspunkt skal arbejdsgiver overholde de varsler, der er i enten overenskomst eller arbejdstidsaftale.

Hvordan er jeg sikret, hvis jeg kommer til skade under arbejdet som frivillig efter at have meldt mig i Regionernes jobbanker for frivilligt pædagogisk og sundhedsfagligt personale?

Du er som udgangspunkt beskyttet af arbejdsskadesikringsloven, hvis du er udsat for en arbejdsskade i forbindelse med dit frivillige arbejde i regionernes COVID-19-indsats. Det betyder, at du har mulighed for at få erstatning for følger af en arbejdsskade.

Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde som frivillig, er det derfor vigtigt at gøre din arbejdsgiver opmærksom på det, så din skade kan blive anmeldt korrekt. Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde din arbejdsskade til deres forsikringsselskab.

Kan jeg blive sat til at udføre andet arbejde end det jeg plejer, når mine kollegaer er blevet sendt hjem?

Ja, det kan du godt, dog skal formålet med Statsministerens henstillinger være opfyldt. Formålet med hjemsendelsen er at nedbringe risikoen for smitte, dvs. at man ikke bliver smittet eller at forebygge, at allerede smittede bringer smitte videre. Man kan derfor godt sættes til at udføre arbejde, hvis formålet med henstillingerne er opfyldt.

Det kan fx være at rengøringsassistenter gør rent på en i øvrigt tom institution eller skole. Det kan også være teknisk servicepersonale, der bliver sat til at rundere på tomme skoler eller i bygninger uden andet personale, med henblik på at tjekke for indbrud eller tjekke/servicere de tekniske anlæg.

Man skal som udgangspunkt følge de pålæg, man får af sin arbejdsgiver. Er der problemer med det, skal du rette henvendelse til din FOA-afdeling:

Find din FOA-afdeling

Jeg varetager en af de kritiske funktioner, skal jeg forvente at stå til rådighed i døgndrift den næste tid?

Du skal ikke stå til rådighed i døgndrift, men du skal forvente at stå til rådighed i en vis grad. I denne ekstraordinære situation kan du opleve at blive sat til andre opgaver, end du plejer. Det kan være, at du skal møde på arbejde et andet sted, og at du bliver pålagt at påtage dig over- og merarbejde.

Jeg er hjemsendt, men min arbejdsgiver har varslet, at jeg skal afholde mine seniordage. Kan de det?

Nej det kan de ikke. I vejledningen til aftalen om seniordage står der:

"Den ansatte skal varsle seniordagene tidligst muligt, og arbejdsgiveren skal imødekomme afviklingen på det varslede tidspunkt, medmindre forholdene på arbejdspladsen forhindrer afviklingen. Det skal dog være muligt for den ansatte at afholde seniordagene i løbet af året."

Det betyder, at det er dig selv der planlægger hvornår du afholde dine seniordage.
Arbejdsgiveren kan dog inddrage seniordagene, hvis din arbejdskraft er nødvendig for at opretholde bemandingen på livsvigtige funktioner

Jeg er bekymret for at blive smittet med coronavirus - må jeg blive hjemme fra arbejde?

Du må ikke bare blive hjemme på grund af bekymring for at blive smittet. Heller ikke selv om du måske føler dig særligt udsat. Det kræver en vurdering fra en læge. Hvis du tilhører en særlig risikogruppe, fx hvis du er gravid eller har en kronisk lungesygdom, har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en særlig retningslinje som både KL og danske Regioner følger.

Se også:

Spørgsmål/svar for ansatte på ældre- og sundhedsområdet 

 

Kan min arbejdsgiver forlange, at jeg underskriver en tro- og loveerklæring om, at jeg ikke har været i kontakt med nogen, der har coronavirus eller er i smittefare?

Hvis der er en konkret grund til at bede om erklæringen, fx hvis din arbejdsgiver er et vikarbureau inden for sundhedssektoren, vil det formentligt være berettiget at bede om en tro- og loveerklæring på, at man ikke er bekendt med at have været udsat for potentiel smitterisiko.

Det er uklart, hvad erklæringen vil skulle bruges til på andre områder, og du bør derfor kontakte din fagforening, hvis du får forelagt en sådan erklæring fra din arbejdsgiver inden for andre områder end sundheds- og plejesektoren.

Hvad hvis jeg rent faktisk bliver smittet med coronavirus?

Bliver du smittet med coronavirus betragtes det som sygdom. Du har som fastansat ret til løn under sygdom.

Hvis du arbejder i sundheds-, ældre- eller socialsektoren OG er blevet syg efter kontakt med en person med bekræftet coronavirus, anbefales det ud fra et forsigtighedsprincip, at du bliver hjemme i 48 timer, efter at dine symptomer er gået væk. I den periode vil du have samme ret til løn som ved sygdom.

Må jeg gå til læge i arbejdstiden og blive tjekket for corona?

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at du ikke møder op hos lægen, men i stedet ringer, hvis du er bekymret for, om du kan være smittet med coronavirus.

Normalt skal du lægge lægebesøg uden for normal arbejdstid. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal du kunne bevise, at det ikke var muligt.

Jeg arbejder på et plejecenter, kan jeg blive tjekket for coronavirus?

Ja, det kan du godt. Sundhedsstyrelsen skriver, at medarbejdere, der varetager kritiske funktioner i sundhedsvæsenet, ældreplejen og i indsatser for socialt udsatte, og som har lette til moderate symptomer på corona, kan efter telefonisk visitation ved læge henvises til vurdering og test for corona, hvis det findes hensigtsmæssigt med hurtig raskmelding.

Medarbejderen kan møde på arbejde efter negativ test for corona trods fortsat lette øvre luftevejssymptomer. Medarbejdere, der varetager særligt kritiske funktioner i øvrige sektorer, kan efter indstilling fra arbejdsgiver og efter telefonisk visitation ved læge henvises til vurdering og test for corona, såfremt hurtig raskmelding er nødvendigt for opretholdelse af samfundskritiske funktioner.

Jeg kan ikke komme på arbejde, da bussen, jeg normalt tager, er blevet indstillet. Hvad er mine rettigheder?

Du er selv ansvarlig for din transport til og fra arbejde og skal derfor afsøge alle alternative muligheder. Er det helt umuligt at komme frem, så skal du orientere din arbejdsgiver hurtigst muligt. Du vil i så fald ikke kunne blive afskediget, men du vil heller ikke have krav på at modtage løn eller andre ydelser.

Myndighederne anbefaler, at man forsøger at undgå at køre i offentlig transport i myldretiden. Kan jeg forlange at få ændret mine mødetider, så jeg kan køre uden for myldretiden?

Nej, du kan ikke forlange at få ændret dine arbejdstider. Men det er en god ide at tage anbefalingen seriøst og drøfte med din arbejdsgiver, om det kan lade sig gøre at ændre på arbejdstiden eller arbejde delvist hjemmefra, så du ikke behøver køre i offentlig transport i myldretiden.

PRIVAT ANSAT: Jeg er ansat som fleksjobber. Kan kommunen tilbageholde min fleksydelse hvis jeg bliver hjemsendt uden løn?

Der kan ikke udbetales flekslønstilskud fra kommunen, når der ikke samtidig udbetales løn fra arbejdsgiver. I stedet har hjemsendte fleksjobbere uden ret til løn som udgangspunkt ret til ledighedsydelse fra kommunen, indtil de kan vende tilbage til arbejdet igen. For at få den høje ledighedsydelse svarende til 89% af max dagpenge (16.984 kr. pr. måned.), skal man have arbejdet i fleksjob i 9 måneder ud af de sidste 18 måneder. Har man ikke det, kan man kun få hhv. 15.355 kr. (forsørgere af børn under 18 år) eller 11.554 kr. (ej forsørgere) brutto pr. måned. Ledighedsydelse søges hos kommunens ydelseskontor evt. via borger.dk . Det afhænger at kommunens valgte selvbetjeningsløsning.

Hvis du selv tilhører en særlig risikogruppe og er bekymret for at gå på arbejde

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke, at alle ansatte, der tilhører en særlig risikogruppe per automatik sygemeldes og hjemsendes, men Styrelsen finder, at der bør tages særligt hensyn til særligt sårbare grupper, og at den enkeltes sundhed bør prioriteres højere end den funktion, som den ansatte varetager. Se også:

Ansatte i sundheds- og ældresektoren der tilhører særlige risikogrupper

Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer kan du være i særlig risiko i forhold til coronavirus, hvis du er:

 • Ældre over 65 år(især over 80 år)

Har følgende kroniske sygdomme:

 • Hjertekarsygdom (gælder ikke velbehandlet forhøjet blodtryk)
 • Lungesygdom (gælder ikke mild og velbehandlet astma)
 • Kronisk nyresygdom med nedsat nyrefunktion
 • Kronisk leversygdom
 • Diabetes type 1 og 2, især hvis man har følgevirkninger
 • Muskelsygdomme og neuromuskulære sygdomme, hvor man har nedsat hoste kraft eller svært ved at komme af slim fra luftvejene
 • Svær overvægt med BMI over 35-40 afhængig af, om man har andre risikofaktorer også
 • Særlige blodsygdomme, hvor der vurderes at være øget risiko for komplikationer

Personer med nedsat immunforsvar som følge af:

 • Blodsygdomme
 • Organtransplantation
 • Immunhæmmende behandling, herunder kemoterapi eller strålebehandling som led i behandling af kræft
 • HIV-infektion med svær påvirkning af immunsystemet
 • Børn med kronisk sygdom (som ovenfor) eller som har følgetilstande efter at være født for tidligt
 • Gravide og kvinder op til to uger efter fødsel (ud fra et forsigtighedsprincip)

Se endvidere Sundhedsstyrelsens opdaterede liste over risikogrupper her:

Særlige risikogrupper

Er du i tvivl om, hvorvidt du er i særlig risiko eller har brug for særlig rådgivning, anbefaler vi, at du taler med den læge, som behandler dig.
Hvis du tilhører den særlige risikogruppe, bør du ikke udsættes for oplagt risiko for smitte, dvs. ikke håndtere borgere eller patienter, der er mistænkt for smitte med corona eller bekræftet positive.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at ansatte i den særlige risikogruppe, der varetager funktioner, hvor de med stor sandsynlighed udsættes for smitte, flyttes til anden opgave eller funktion uden oplagt smitteeksponering. Styrelsen anbefaler, at der i dialog mellem din arbejdsgiver og dig foretages en individuel vurdering af, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt, at du foretager din sædvanlige funktion. I vurderingen bør der inddrages faktorer i forhold til, hvor stor eksponeringsrisiko, du er udsat for i din vanlige funktion, hvilke muligheder der er for omplacering til funktioner uden oplagt smitterisiko samt din egen trygheds- og risikovurdering.

Hvis du er utryg ved at gå på arbejdet f.eks. pga. direkte borger/patientkontakt, bør du tage kontakt til din læge, og du kan anvende din læges vurdering i din dialog med din arbejdsgiver. Er det din læges vurdering, at der er en konkret risiko for din sundhed ved at gå på arbejde, skal du kontakte din arbejdsgiver og se, om der kan findes en løsning, der fjerner risikoen – fx ved at du bliver fjernet fra direkte borger/patientkontakt eller omplaceret til mere administrativt arbejde. Det kan være en rigtig god ide, at du gemmer dokumentation (Fx kopi af mail), hvis du har orienteret din leder om at du er i en særlig risikogruppe eller hvis du oplever, at du har været særligt udsat for smitte, da du kan få brug for denne dokumentation, hvis du selv skulle blive smittet.

Kan der ikke skabes en situation, hvor du kan udføre dit arbejde uden risiko, vil du i udgangspunktet have ret til at blive hjemme med sædvanlig løn. Du skal kunne fremvise en lægeerklæring, hvis din arbejdsgiver ønsker det.

Hvis det er muligt, skal du i videst muligt omfang stå til rådighed for at udføre så meget af dit arbejde hjemmefra, som muligt.
Du skal være opmærksom på, at hvis din arbejdsgiver er uenig i din læges vurdering, risikerer du, at din arbejdsgiver ikke vil betale løn og i grove tilfælde, at du vil blive opsagt eller bortvist. Inden du bliver hjemme, bør du kontakte din TR, AMR eller din lokale afdeling.