Coronavirus
Senest opdateret den 14.12.2021 af Camilla Bolvig Cazal og Asbjørn Andersen

Spørgsmål/svar om løn og ansættelsesvilkår og corona-situationen

Får du løn, hvis du bliver sendt hjem, eller din arbejdsplads lukker pga. faren for smitte med coronavirus? Har du ret til risikotillæg, og hvilke regler gælder der for arbejdstid i den nuværende sundhedskrise? Få svar på dine spørgsmål om løn, arbejdstid og ansættelsesforhold.

Generelt

Gælder almindelige overenskomst- og arbejdstidsregler?

Overenskomster og arbejdstidsregler gælder stadig, så du vil blive honoreret som vanligt, det vil sige for over- og merarbejde, omlagt tjeneste af aften-/nattjeneste mv.

Får epidemiloven nogen virkning på mine løn- og ansættelsesforhold?

Nej. Epidemiloven forholder sig ikke til de ansættelsesretlige forhold, og vil derfor ikke få nogen indflydelse på dine løn- og ansættelsesforhold.

Løn

Hvilken løn får jeg, når jeg er sendt hjem?

Det er FOAs opfattelse, at man skal have sædvanlig løn. Det er et begreb, der bruges i forbindelse med løn under fx sygdom og barsel, altså almindelig løn, med funktions- og kvalifikationstillæg, tillæg for planlagt aften-, nat- eller weekendarbejde og andre tillæg, man sædvanlig får for det planlagte arbejde, samt pension.

Får jeg løn, hvis sundhedsmyndighederne sender mig hjem?

Hvis det er sundhedsmyndighederne, der sender dig hjem, vil det være at betragte som sygdom, og så vil du få løn som under sygdom.

Får jeg løn, hvis min arbejdsgiver har sendt mig hjem på karantæne?

Hvis det er din arbejdsgiver, der sender dig i karantæne, så har du krav på løn, hvis du er fastansat. Det gælder både på det offentlige og det private område.

Får jeg løn, hvis min arbejdsplads lukker pga. smitte med coronavirus?

Ja, som fastansat vil du have krav på løn.

Har man krav på et risikotillæg, hvis man bliver bedt om at udføre et arbejde, som (man mener) udgør en særlig risiko for at blive smittet med coronavirus?

Nej det har man ikke. FOAs overenskomster har ikke bestemmelser om risikotillæg. Arbejdsmiljøloven foreskriver, at ”arbejdsgiver skal sikre at arbejdet foregår sikkerheds og sundhedsmæssigt forsvarligt”. Se i øvrigt:

Retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen

Har jeg ret til fravær og løn, hvis jeg går i hjemmeisolation som nær kontakt til en smittet?

Fagbevægelsens Hovedorganisation skriver i FH’s vejledning om corona og COVID-19:

”Sundhedsmyndighederne anbefaler, at man som nær kontakt til en covid-19-smittet person agerer, som om man selv er smittet, indtil man er blevet testet negativ.
Dette indebærer blandt andet isolation i hjemmet. Som nær kontakt til en smittet, bør du informere din arbejdsgiver om, at du er nær kontakt, så din arbejdsgiver har mulighed for at træffe de rette smittebegrænsende foranstaltninger. Hvis din arbejdsgiver følger myndighedernes anbefalinger og sender dig hjem, har du ret til fravær og løn – også selvom du ikke kan arbejde hjemmefra.

Hvis din arbejdsgiver ikke sender dig hjem, så du kan følge anbefalingerne om hjemmeisolation, skal du kontakte din fagforening og sundhedsmyndighederne. Det er arbejdsgivers ansvar at sikre et sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Det må antages, at offentlige arbejdsgivere skal følge sundhedsmyndighedernes anbefaling om at pålægge ansatte ikke at møde i disse situationer.” 

Hvis du er blevet vaccineret 

Sundhedsstyrelsen skriver, at færdigvaccinerede ikke behøver at gå i selvisolation, hvis de ikke har symptomer på Covid-19. Sundhedsstyrelsen anbefaler dog fortsat, at du bliver testet med en PCR-test på 4. og 6. dagen efter du sidst var i nær kontakt med den smittede person.

Du kan læse mere om nære kontakter på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

Læs om at være nærkontakt og anden kontakt

TIMELØNNET: Får jeg løn for planlagte vagter, hvis jeg er timelønnet afløser og bliver sat i karantæne/sendt hjem?

Hvis du er løst ansat og ikke er garanteret nogle timer, kan du blive sendt hjem uden løn. Skulle situationen opstå, kan du tage kontakt til din lokale afdeling.

Find din afdeling

PRIVAT ANSAT: Hvad har jeg ret til, hvis min arbejdsgiver hjemsender mig, fordi der ikke er mere arbejde?

Det er vores vurdering, at det er arbejdsgiverens risiko, at han ikke har noget arbejde du kan udføre, så hvis arbejdsgiveren hjemsender dig, fordi der ikke er noget at lave, så skal du som udgangspunkt have fuld løn.

I nogle overenskomster er der bestemmelser om, at man kan hjemsendes på dagpenge i denne situation, og så er det selvfølgelig det, der gælder. Vi er klar over, at flere arbejdsgiverforeninger er uenige i denne forståelse, og de derfor hjemsender medarbejdere uden løn som følge af force majeure.

Det er arbejdsgiverne, der har fortolkningsfortrinnet, og de kan derfor lade være med at udbetale løn, men så kan vi føre en retssag og få afklaret, om de har ret til det eller ej. Men husk i givet fald at protestere mod den manglende lønudbetaling.

PRIVAT ANSAT: Kan min chef varsle mig ned i løn, i en periode, grundet coronavirus?

Din arbejdsgiver kan godt varsle dig ned i løn.

Der vil dog være tale om en væsentlig ændring af din kontrakt, hvorfor en sådan lønreduktion først kan ske ved udløbet af dit individuelle opsigelsesvarsel.
Såfremt din arbejdsgiver vælger at opsige dig med baggrund i, at du ikke accepterer en sådan lønreduktion, kan der være tale om en usaglig opsigelse.

Du skal være opmærksom på, at vi er i en meget særlig situation, og at din arbejdsgiver derfor nok har et stort spillerum, så kontakt din fagforening, inden du siger nej til at acceptere lønnedgangen.

PENSION/EFTERLØN: Bliver lønnen modregnet i min pension/efterløn, hvis jeg f.eks. gerne vil tage nogle vagter i ældreplejen for at hjælpe til under corona?

Ekstraindtægter, der udbetales fra 1. januar 2022 til og med december 2022, og som kan tilskrives arbejde relateret til covid-19, modregnes ikke i hverken folke-, senior- og førtidspension eller efterløn. 
Du bliver heller ikke modregnet, hvis din ægtefælle eller samlever siger ja til ekstra corona-arbejde.  

Ordningen har været gældende for pensionister fra marts 2020, og omfatter fra 1. januar 2022 også efterlønnere. 

Du kan læse mere om ordningen i pressemeddelelsen fra Beskæftigelsesministeriet: 

Ekstra corona-vagter medfører ikke modregning i pension og efterløn

Ansættelsesvilkår/arbejdstid

Har jeg ret til dagpenge, hvis mit barn hjemsendes fra skole/institution pga. covid-19 på skolen/institutionen?

Ja, du kan have ret til dagpenge, hvis dit barn er under 14 år og visse andre betingelser er opfyldt. Også selvom dit barn ikke selv er smittet med covid-19. Retten til dagpenge følger afbarselslovens § 26 a.

Denne midlertidige ret til dagpenge ved pasning af børn som følge af covid-19 gælder for perioden 23. november 2021 – 28. februar 2022. Det følger af barselslovens § 26 c, at Udbetaling Danmark for denne periode kan udbetale dagpenge efter §§ 26 a og 26 b for sammenlagt op til 10 fraværsdage vedrørende det enkelte barn. Perioden fremgår af § 2 i Lov om ændring af lov om sygedagpenge og barselsloven. Du skal selv søge dagpenge hos Udbetaling Danmark.

Læs mere på om dagpenge ved pasning af børn pga. COVID-19 på borger.dk 

Kontakt din lokale FOA-afdeling, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp:

Find din afdeling  

Har jeg ret til dagpenge eller løn, hvis mit barn er smittet med covid-19 og af denne årsag ikke kan komme i skole/institution?

I første omgang er der mulighed for barnets 1. og 2. sygedag med løn i henhold til overenskomsten.

Endvidere kan du i henhold til sundhedsmyndighedernes anbefalinger være i isolation sammen med barnet eller hjemsendt af arbejdsgiver. I begge tilfælde kan du have ret til løn. Kontakt din afdeling hvis du er i tvivl om dine rettigheder.

Endelig kan du have ret til dagpenge, hvis dit barn er under 14 år og visse andre betingelser er opfyldt. Retten til dagpenge følger af barselslovens § 26 b.

Denne midlertidige ret til dagpenge ved pasning af børn som følge af covid-19 gælder for perioden 23. november 2021 – 28. februar 2022. Det følger af barselslovens § 26 c, at Udbetaling Danmark for denne periode kan udbetale dagpenge efter §§ 26 a og 26 b for sammenlagt op til 10 fraværsdage vedrørende det enkelte barn. Perioden fremgår af § 2 i Lov om ændring af lov om sygedagpenge og barselsloven.

Du skal selv søge dagpenge hos Udbetaling Danmark:

Læs mere på om dagpenge ved pasning af børn pga. COVID-19 på borger.dk 

Kontakt din lokale FOA-afdeling, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp:

Find din afdeling 

Kan jeg blive omplaceret til et andet job?

Kommunalt ansatte i landets kommuner kan i en kort periode omplaceres til andre arbejdsområder. Den 10. december 2021 indgik Kommunernes Landsforening (KL) og Forhandlingsfælleskabet, som FOA er en del af, nemlig en aftale, der giver kommunerne mulighed for at indgå lokale aftaler med FOA om at omplacere medarbejdere. 

I aftalen står der, at hvis en omplaceret medarbejder skal varetage nye og uprøvede opgaver, skal medarbejderen inddrages så tidligt som muligt og tages med på råd i forbindelse med ændringer i arbejdsopgaver.
 
Der står også i aftalen, at det er arbejdsgivers ansvar at give omplacerede medarbejdere den nødvendige oplæring, og at det er ’at foretrække, hvis det er baseret på frivillighed, når medarbejdere skal varetage opgaver uden for det normale arbejdsområde'.

Ifølge fælleserklæringen vil omplacerede medarbejdere blive aflønnet efter deres 'egen' overenskomst, og aftalen gælder til og med 8. februar 2022. 
 
Du kan læse hele fælleserklæringen her:

Hent Fælleserklæring indgået med KL - december 2021

Jeg er bekymret for at blive smittet med coronavirus - må jeg blive hjemme fra arbejde?

Du må ikke bare blive hjemme på grund af bekymring for at blive smittet. Heller ikke selv om du måske føler dig særligt udsat. Det kræver en vurdering fra en læge. Hvis du tilhører en særlig risikogruppe, fx hvis du er gravid eller har en kronisk lungesygdom, har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en særlig retningslinje, som både KL og Danske Regioner følger. Retningslinjen findes her:

Personer i øget risiko

Se også:

Social- og Ældreministeriet: Corona og social- og ældreområdet

 

Kan min arbejdsgiver forlange, at jeg underskriver en tro- og loveerklæring om, at jeg ikke har været i kontakt med nogen, der har corona eller er i smittefare?

Hvis der er en konkret grund til at bede om erklæringen, fx hvis din arbejdsgiver er et vikarbureau inden for sundhedssektoren, vil det formentligt være berettiget at bede om en tro- og loveerklæring på, at man ikke er bekendt med at have været udsat for potentiel smitterisiko.

Det er uklart, hvad erklæringen vil skulle bruges til på andre områder, og du bør derfor kontakte din fagforening, hvis du får forelagt en sådan erklæring fra din arbejdsgiver inden for andre områder end sundheds- og plejesektoren.

Hvad hvis jeg rent faktisk bliver smittet med corona?

Bliver du smittet med coronavirus betragtes det som sygdom. Du har som fastansat ret til løn under sygdom.

Hvis du arbejder i sundheds-, ældre- eller socialsektoren OG er blevet syg efter kontakt med en person med bekræftet corona, anbefales det ud fra et forsigtighedsprincip, at du bliver hjemme i 48 timer, efter at dine symptomer er gået væk. I den periode vil du have samme ret til løn som ved sygdom.

PRIVAT ANSAT: Jeg er ansat som fleksjobber. Kan kommunen tilbageholde min fleksydelse hvis jeg bliver hjemsendt uden løn?

Der kan ikke udbetales flekslønstilskud fra kommunen, når der ikke samtidig udbetales løn fra arbejdsgiver. I stedet har hjemsendte fleksjobbere uden ret til løn som udgangspunkt ret til ledighedsydelse fra kommunen, indtil de kan vende tilbage til arbejdet igen. For at få den høje ledighedsydelse svarende til 89% af max dagpenge (16.984 kr. pr. måned.), skal man have arbejdet i fleksjob i 9 måneder ud af de sidste 18 måneder. Har man ikke det, kan man kun få hhv. 15.355 kr. (forsørgere af børn under 18 år) eller 11.554 kr. (ej forsørgere) brutto pr. måned. Ledighedsydelse søges hos kommunens ydelseskontor evt. via borger.dk . Det afhænger at kommunens valgte selvbetjeningsløsning.

Er jeg i øget risiko ved smitte med coronavirus?

Generelt henvises til Sundhedsstyrelsens opdaterede information om særlige risikogrupper.

Nogle personer kender allerede deres sygdom eller tilstand i et omfang, så de selv kan vurdere om de på baggrund af Sundhedsstyrelsens faglige grundlag er i øget risiko. Andre kan få behov for at drøfte med deres egen læge eller behandlende læge på sygehus, om de er i øget risiko. Lægen bistår i så fald med en konkret og individuel vurdering af den enkelte person og dennes samlede situation i forhold til om den enkelte har en sygdom eller tilstand, der er forbundet med en øget risiko.

Er du i øget risiko ved smitte med COVID-19, så bør du læse Sundhedsstyrelsens anbefalinger til personer i øget risiko.

Personer i øget risiko

Hvis jeg er i risikogruppe og, efter min læges vurdering, ikke bør varetage mine normale arbejdsopgaver med tæt borgerkontakt, og hvis min arbejdsgiver ikke kan anvise mig andet arbejde, hvordan bliver mit fravær så registreret?

Fraværsregistreringen sker i arbejdsgivers datasystemer, og den praktiske håndtering af registreringen sker lokalt. Der kan derfor være forskellig praksis.

Hvis du ikke er syg, og det er forhold (risiko for smitte med COVID-19) på arbejdspladsen, der gør, at du ikke kan udføre dit arbejde, er det FOAs opfattelse, at dit fravær ikke bør registreres som sygefravær, men blot som fravær med løn. Hvis du oplever, at du er blevet registreret med sygefravær for en periode, hvor du ikke er syg, bør du gøre din leder opmærksom på det og eventuelt inddrage din TR/din lokale afdeling.

Skal min arbejdsgiver hjemsende mig, hvis jeg er gravid i uge 28 (28+0)?

Gravide betragtes aktuelt som værende i øget risiko ud fra et forsigtighedsprincip af hensyn til den gravide og det ufødte barn. Hvis du er i tvivl, kan du tale med din egen læge eller den læge, som behandler dig om, hvordan din risiko vurderes at være ud fra din samlede situation.

Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer kan langt de fleste personer i øget risiko gå på arbejde, som de plejer, hvis Sundhedsstyrelsens smitteforebyggende råd kan overholdes. Dette gælder færdigvaccinerede og personer, som ikke er vaccineret, herunder også gravide.

Du behøver derfor som udgangspunkt ikke at blive flyttet til en anden funktion eller arbejde hjemmefra. Dette gælder også, hvis du til hverdag har kontakt med mange mennesker.

Du skal dog føle dig tryg, når du går på arbejde, og det er derfor vigtigt, at du taler med din arbejdsgiver om, hvorvidt der skal foretages nogle ændringer i forhold til dine arbejdsopgaver eller arbejdsforhold, således at smitte forebygges bedst muligt.

Hvis du er i tvivl, kan du kontakte din egen læge for at få en konkret vurdering af din risiko på arbejdspladsen.

Du kan læse mere i Sundhedsstyrelsens pjece:

Hent pjecen "Gode råd til dig, der er i øget risiko"