Coronavirus

Spørgsmål/svar om ferie og corona-situationen

Kan din chef aflyse din planlagte ferie eller tvinge dig til at holde ferie i de kommende uger? Kan du selv aflyse planlagte feriedage, og har du ret til erstatningsferie, hvis du er kommet i karantæne i en ferieperiode? Få svar på spørgsmål om regler for ferie under coronaudbruddet.

Afvikling af frihed

Jeg har aftalt ferie i den sidste uge af april, kan jeg stadig holde min ferie dér?

Aftalen om afvikling af frihed giver din arbejdsgiver mulighed for at fremrykke ferie, der er planlagt til afholdelse i perioden 14. april – 30. april. Du må derfor spørge din arbejdsgiver, om du stadig kan holde ferien som oprindeligt planlagt.

Jeg har ikke flere feriedage tilbage, hvordan er jeg stillet?

Du kan ikke blive pålagt at holde ferie, hvis du ikke har mere ferie til gode i dette ferieår. Arbejdsgiver kan ikke pålægge dig at holde den nye ferie, som du får ret til 1. maj, på nuværende tidspunkt. Du kan dog blive pålagt at afvikle afspadsering, hvis du afspadsering til gode.

Kan jeg blive pålagt at afvikle ferie, hvis jeg er syg?

Du kan ikke blive pålagt at afholde ferie, hvis du har meldt dig syg inden ferien starter. Hvis du melder dig syg under ferien, gælder det, at du kan få erstatningsferie efter 5 karensdage. Kontakt evt. din tillidsrepræsentant eller din afdeling, hvis du er i denne situation.

Kan jeg blive pålagt at afvikle afspadsering, hvis jeg er syg?

Princippet er, at den afspadsering, der optjenes under sygdom, kan afvikles under sygdom. Hvis der er tale om afspadsering som følge af mer- eller overarbejde, kan det ikke varsles til afspadsering, når du er syg.

Jeg er på barsel, skal jeg også afvikle ferie?

Nej, barselsorlov er en feriehindring, og du er ikke hjemsendt som følge af corona-situationen.

Min leder har sagt, at jeg skal stå til rådighed, hvis der opstår behov for min arbejdskraft, så de kan ringe efter mig. Skal jeg stadig stå til rådighed, når jeg afvikler ferie og afspadsering?

I en periode, hvor du skal stå til rådighed for arbejdsgiver med henblik på at kunne møde på arbejdet med kort varsel, kan du ikke blive pålagt at afvikle ferie eller afspadsering. Så hvis din arbejdsgiver pålægger dig at afvikle ferie eller afspadsering, skal du ikke stå til rådighed i den periode

Jeg har aftalt ferie i slutningen af april, og det ønsker min arbejdsgiver ikke ændret. Kan arbejdsgiver derudover pålægge mig at holde ferie/afspadsering med op til 5 dage i perioden til 13. april, eller tæller min ferie i slutningen af april med i de 5 dage?

Aftalen om afvikling af frihed medregner kun ferie og afspadsering afholdt i perioden fra 13. marts 2020 til 13. april 2020, så efter aftalens ordlyd ville du kunne pålægges ferie eller afspadsering ud over den allerede aftalte ferie i slutningen af april under den forudsætning, at du har yderligere ferie eller afspadsering til gode.

Jeg har aftalt 5. ferieuge overført til næste ferieår, kan min arbejdsgiver ændre overførslen og pålægge mig at afholde ferien nu?

Ja, din arbejdsgiver kan i den nuværende situation godt ændre en tidligere aftalt overførsel af ferie og pålægge dig at afvikle den nu.

Kan min arbejdsgiver give mig besked om ferieafvikling på selve dagen, fx fordi arbejdsgiver først skal vurdere om der er behov for at jeg deltager i nødpasningen?

Det er aftalt, at arbejdsgiver skal give medarbejderne besked tidligst muligt, men at afvikling af frihed kan gives med dags varsel. Det betyder, at arbejdsgiver skal give dig besked senest dagen før, du skal afvikle ferie eller afspadsering.

Jeg har bestilt sommerhus i slutningen af april måned, kan jeg få dækket mine udgifter, hvis arbejdsgiver ændrer min ferie?

Ja, hvis arbejdsgiver ændrer din ferie i den nuværende ekstraordinære situation, har du krav på at få dækket dit tab fx en udgift til leje af sommerhus.

Jeg har både afspadsering og ferie til gode. Kan min arbejdsgiver beslutte at jeg skal bruge min 6. ferieuge, hvis jeg hellere vil afspadsere?

Det er arbejdsgiver, der efter drøftelse med dig, beslutter hvilken type frihed, der skal anvendes, samt hvornår friheden skal afvikles.

Jeg arbejder i ældreplejen, som er en kritisk funktion, kan jeg også blive pålagt at holde ferie eller afspadsering uden varsel?

Aftalen om afvikling af frihed anviser, at ansatte, der efter arbejdsgivers anvisning ikke varetager opgaver i hele eller dele af perioden kan pålægges afvikling af frihed. Det er næppe sandsynligt, at du skulle blive pålagt afvikling af ferie på nuværende tidspunkt, da du varetager opgaver i det kritiske beredskab.

De opgaver, jeg kan varetage hjemmefra, tager kun 2-3 timer om dagen, kan jeg blive pålagt ferie eller afspadsering resten af dagen for at opfylde kravet om de 5 dages frihed?

Nej, afvikling af frihed sker i hele dage og kan altså ikke ske, når du også er pålagt arbejde.

Jeg er pålagt ferie med kort varsel af min arbejdsgiver, kan min ferie blive afbrudt af arbejdsgiver, hvis der er brug for min arbejdskraft.

Hvis din ferie er startet, kan arbejdsgiver efter de nuværende regler ikke afbryde ferien.

Min arbejdsgiver vil pålægge mig at afholde mine seniordage eller omsorgsdage, kan hun det?

Nej, din arbejdsgiver kan ikke pålægge de ansatte at afholde senior- og omsorgsdage efter aftalen om afvikling af frihed i forbindelse med hjemsendelse.

Hvis du selv ønsker at holde seniordage vil de tælle med i opgørelsen af de op til 5 arbejdsdage, hvori der skal afvikles tilgodehavende frihed.

Det samme gælder for omsorgsdage.

Jeg er ansat i en kritisk funktion og tilhører en særlig risikogruppe, da jeg har en kronisk lungesygdom. Min arbejdsgiver har sendt mig hjem, da det ikke er muligt at anvise mig arbejde, hvor jeg ikke bliver udsat for smitterisiko. Kan jeg blive pålagt at holde ferie eller afspadsering efter aftalen om afvikling af frihed i forbindelse med hjemsendelse?

Ja, hvis du ikke er syg og hvis arbejdsgiver har hjemsendt dig for at beskytte dig mod smitte af hensyn til dit helbred, vil arbejdsgiver kunne pålægge dig at afholde afspadsering eller ferie. I den situation står du ikke til rådighed for andet arbejde.

Jeg holdt ferie fra den 16. – 22. marts. Min leder vil have, at jeg nu skal afvikle afspadsering efter reglerne i min overenskomst, så jeg kommer til at afvikle mere end de 5 dage, som aftalen om afvikling af frihed giver adgang til. Skal jeg afvikle min afspadsering?

Ja, i denne situation har din ferie været aftalt med ferieaftalens varsel.

Din arbejdsgiver anvender altså ikke aftalen om afvikling af frihed i forbindelse med covid-19, men bruger alene de gældende varsler i vores aftaler og overenskomster. Derfor kan du godt skulle afvikle mere end 5 dages frihed i perioden 13. marts – 13. april 2020.

Min leder har bedt mig afvikle 2 dages afspadsering den 14. og 15 april. Kan hun det, når jeg også skal holde 5 feriedage inden påske?

Ja, din leder kan godt varsle afspadsering med overenskomstens varsel til afholdelse efter den periode som aftalen om afvikling af frihed i forbindelse med covid-19 dækker.

Kan min leder varsle 2 feriedage til afholdelse den 14. og 15. april, når aftalen om afvikling af frihed i forbindelse med covid-19 kun løber til den 13. april?

Ja, din leder kan efter aftalen godt lægge 2 feriedage i ugen efter påske, men hvis varslingen skal ske med forkortet varsel, skal det ske tidligst muligt og inden aftalens udløb 13. april.

Jeg er blevet pålagt afvikling af frihed iht. aftalen, men har ikke været hjemsendt med løn. Kan min arbejdsgiver det?

Ja. I det omfang arbejdsgiver ikke har brug for medarbejderens arbejdskraft er medarbejderen hjemsendt, selvom medarbejderen ellers løbende har eller har haft opgaver. Hvis arbejdsgiver således varsler afvikling af frihed i henholdtil aftalen, er det implicit at medarbejderen efter arbejdsgivers anvisning ikke skal varetage opgaver. Der er ikke i aftalen et krav om forudgående hjemsendelse med løn.

Hvis der er aftalt eller efter almindelige regler i overenskomster/aftaler varslet afvikling af frihed i 5 dage (eller mere) i perioden 13. marts – 13. april, kan min arbejdsgiver så derudover varsle afvikling af frihed iht. aftalen?

Nej. Arbejdsgiver kan ikke derudover varsle afvikling af frihed med aftalens forkortede varsel.

Hvis der er aftalt eller efter almindelige regler i overenskomster/aftaler varslet afvikling af frihed i 2 dage i perioden 13. marts – 13. april, kan min arbejdsgiver så derudover varsle afvikling af frihed iht. aftalen?

Ja. Arbejdsgiver vil med det forkortede varsel kunne varsle afvikling af op til 3 dages frihed i henhold til aftalen.

Arbejdsgiver har anvendt aftalen til at varsle afvikling af op til 5 dages frihed med det forkortede varsel. Kan arbejdsgiver derudover varsle afvikling af afspadsering efter de almindelige varslingsregler i overenskomster/aftaler i perioden til og med 13. april?

Hvis arbejdsgiver har anvendt aftalen til med det forkortede varsel at pålægge en medarbejder afvikling af frihed i 5 dage, så kan arbejdsgiver ikke derudover varsle afvikling af afspadsering efter de almindelige varslingsregler i overenskomster/aftaler i perioden til og med 13. april.

Hvis der kun er varslet 2 dages frihed med forkortet varsel og der i øvrigt ikke afvikles anden frihed i perioden fra 13. marts til 13. april, kan arbejdsgiver med overenskomstens eller med forkortet varsel, varsle yderligere 3 dages afspadsering i perioden til og med den 13. april.

Kan arbejdsgiver efter de almindelige varslingsregler i overenskomster/aftaler, varsle mere end 5 dages frihed til afvikling i perioden 13. marts – 13. april?

Ja. Så længe arbejdsgiver ikke anvender Aftalen om afvikling af frihed i forbindelse med hjemsendelse pga. covid-19 situationen, vil arbejdsgiver kunne varsle afvikling af afspadsering efter de almindelige varslingsregler i overenskomster/aftaler – og ikke begrænset til 5 dage.

Kan arbejdsgiver tilsidesætte medarbejderens ønske om udbetaling af 6. ferieuge eller en aftale om overførsel af 6. ferieuge, ved at pålægge medarbejderen afvikling af 6. ferieuge med det forkortede varsel iht. aftalen?

Ja, hvis de andre betingelser i aftalen i øvrigt er opfyldt, dvs. at medarbejderen ikke allerede har afviklet / afvikler 5 dages frihed i perioden 13. marts – 13. april. Det gælder også ønske om udbetaling eller aftale om overførsel af 6. ferieuge i medfør af ferieaftalernes § 19A.

Coronavirus og ferie

Skal alle hjemrejsende blive hjemme i 14 dage?

Kommer du hjem fra udlandet opfordres du kraftigt til at holde dig hjemme i 14 dage.

Medarbejdere i sundhedssektoren, ældre- og plejesektoren eller området for socialt udsatte, som arbejdsgiveren vurderer varetager kritiske funktioner kan tage kontakt til deres arbejdsgiver med henblik på en aftale om vilkår for tilbagevenden til arbejde. Der kan blive tale om et tilbud om vurdering af medarbejderen for smitte med corona. På den baggrund vurderes det, om medarbejderen kan starte på arbejde umiddelbart efter hjemkomst.

Jeg har ferie i næste uge - kan jeg aflyse den?

Som udgangspunkt kan du ikke ændre en allerede fastsat ferie. I den nuværende situation har arbejdsgiver behov for, at tilgodehavende ferie afvikles, så der ikke skubbes en pukkel af ferie frem til afvikling, når krisen er overstået.

Hvad sker der, hvis jeg rejser ud af Danmark?

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser ud af landet. Hvis du alligevel rejser ud af landet, så bringer du dig i risiko for, at det kan blive opfattet som misligholdelse af dit ansættelsesforhold. Nemlig hvis det ender med, at du på den baggrund ikke kan møde på arbejde efter ferien. Du vil i den situation ikke have ret til løn eller andre ydelser under dit fravær og i værste fald, vil du kunne blive opsagt eller bortvist. Derfor er det vigtigt at følge myndighedernes anvisninger.

 Se Udensrigsministeriets oversigt over lande her

Kan min chef tvinge mig til at aflyse en ferie i de næste uger?

I denne helt usædvanlige situation, vil der være adgang for arbejdsgiver til at aflyse din ferie, før du har påbegyndt den. Påbegyndt ferie kan arbejdsgiver ikke aflyse.

Ændring af ferie kan ske med baggrund i de indgåede aftaler om afvikling af frihed i forbindelse med Covid-19. Hvis du har haft udgifter til fx leje af sommerhus, som du nu ikke kan bruge, skal arbejdsgiver erstatte dit tab.

Hvis jeg er kommet i karantæne af myndighederne, og jeg havde planlagt en ferie, har jeg så ret til erstatningsferie?

Det er en situation, vi ikke har oplevet før. Men karantænen må opfattes som feriehindring, og derfor må man have ret til ferie efterfølgende.

Kan jeg tvinges holde ferie i de næste uger, som ikke allerede er aftalt?

Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde den 11. marts 2020, at offentligt ansatte, der sendes hjem, vil modtage løn. Din arbejdsgiver kan i den nuværende situation og med baggrund i de indgåede aftaler om afvikling af frihed i forbindelse med Covid-19 varsle op til 5 dages ferieafholdelse med dags varsel.

Hvis jeg er blevet smittet med coronavirus, og jeg skulle have været på ferie, har jeg så ret til erstatningsferie?

Hvis du er sygemeldt smittet med coronavirus, når din ferie starter, kan du ikke tage på ferie. Du har ikke pligt til at holde ferie, hvis du er syg. Du vil i den situation have ret til at holde ferie på et andet tidspunkt.

Hvad hvis en aflyst ferie betyder, jeg ikke kan nå at bruge al min ferie inden 1. maj - kan det så overføres til næste ferieår?

Ferie, der på grund af sygdom ikke kan afholdes, vil kunne overføres. Som udgangspunkt vil 5. og 6. ferieuge kunne aftales overført. Er der ferie derudover, bør der også kunne indgås aftale om overførsel.

Må jeg rejse på ferie, hvis jeg bliver sendt på karantæne?

Du må ikke tage på ferie, hvis det er sundhedsmyndighederne, der har givet dig karantæne. Karantænen er jo fordi, at du skal blive inde og ikke være i kontakt med andre, som du risikerer at smitte. Det er sundhedsmyndighederne, der afgør om karantænen eventuelt må finde sted i et sommerhus.

Hvis det er din arbejdsgiver, der har sendt dig hjem, er de dage, man er sendt i karantæne at betragte som fritaget for tjeneste med løn. Men man skal være til rådighed, hvis arbejdsgiver beslutter sig for, at karantænen skal ophøre.

Kan min arbejdsgiver pålægge mig at holde ferie der ellers er aftalt udskudt til næste ferieår?

Ja, din arbejdsgiver kan i den nuværende situation og med baggrund i de indgåede aftaler om afvikling af frihed i forbindelse med Covid-19 ændre tidligere aftaler om ferie og varsle op til 5 dages ferieafholdelse med dags varsel.