Coronavirus

Spørgsmål/svar om elever og corona-situationen

Få svar på, hvordan du som elev skal forholde dig til nødberedskaber, praktik og lukning af skoler i forbindelse med corona-situationen.

Spørgsmål om skoleundervisning

Jeg er elev på en erhvervsuddannelse - betyder nedlukningen af skolerne noget for mig?

Skolerne er foreløbigt lukket. Skolerne skal udbyde fjernundervisning. Som elev skal du deltage i på samme måde som i den almindelige undervisning. Du kan ikke bare holde fri, da du stadig får din løn.

Jeg ved ikke, hvordan man deltager i fjernundervisning?

Skolerne skal vejlede eleverne i, hvordan man bliver fjernundervist. Kik evt. på skolens hjemmeside eller FB-side.

Jeg har ikke det tekniske udstyr for at kunne være med i fjernundervisning – hvem kan hjælpe mig?

Hvis du ikke selv har eller kan skaffe udstyr til fjernundervisning, så kontakt din lærer eller din skole – de kan måske hjælpe dig. Man har ikke krav på at få udstyr stillet til rådighed. Din lærer kan også hjælpe dig med, hvilke opgaver du skal arbejde med.

Jeg har ikke mine lærebøger, så jeg kan deltage i fjernundervisningen – hvad gør jeg?

Gyldendal har stillet alle sine undervisningsmaterialer gratis til rådighed på nettet. Skolerne ved, hvordan man kan finde dem.

Kan jeg få erstatnings-undervisning, hvis jeg ikke deltager i undervisningen?

Som hovedregel nej.

Du har ikke krav på erstatningsundervisning, hvis du ikke deltager i den fjernundervisning, som skolerne skal tilrettelægge nu. Du har mødepligt til undervisningen. Lige som du har mødepligt til den almindelige undervisning. Der gælder helt samme regler.

Jeg skal skifte fra praktik til skole ifølge min uddannelsesplan, men min skole er lukket?

Skolerne er foreløbigt lukket. Skolerne skal i videst muligt omfang etablere fjernundervisning. Det er du som elev forpligtet til at deltage i på samme måde som i den almindelige undervisning. Du kan ikke bare holde fri, da du stadig får din løn.

Må jeg arbejde i undervisningstiden – når det er fjernundervisning?

Du skal være opmærksom på, at du har mødepligt til al undervisning, og du skal være aktiv i undervisningen. Du har ikke krav på erstatningsundervisning.

Jeg er voksen og gennemfører uddannelsen som ren skoleundervisning. Må jeg vende tilbage til min arbejdsplads, indtil skolen åbner igen?

Skolen skal udbyde undervisning – fjernundervisning. Du har som elev pligt til at deltage i undervisningen. Du har ikke krav på erstatningsundervisning.

Du og din arbejdsgiver kan aftale midlertidigt at afbryde din uddannelse.

Husk at aftale, hvornår du kan genoptage din uddannelse.

Spørgsmål om afsluttende prøver/svendeprøver

Hvilke prøver er aflyst frem til 31. januar 2021?

  • Folkeskolens prøver, gymnasiale prøver, (stx, htx, hhx, hf, hf-enkeltfag, GSK og gymnasiale fag på eux) og prøver i avu, fvu, FGU samt visse prøver på erhvervsuddannelserne er aflyst frem til 31. januar 2021. Eleverne vil fortsat få en prøvekarakter – denne blot i form af en årskarakter, der ophøjes til prøvekarakter.

  • Den centrale aflysning af prøver gælder ikke afsluttende prøver på eud (fx svendeprøver) mv. samt prøver og certifikatkurser på AMU. Det vil fortsat være en vurdering på den enkelte erhvervsskole og AMU-center om prøverne kan afholdes.

Jeg skulle have været til afsluttende prøve/svendeprøve på min uddannelse, men det er ikke sket. Hvad gør jeg?

I er mange elever, som skulle have afsluttet jeres uddannelse her i marts og begyndelsen af april inden påske. FOA anbefaler, at du taler med din skole om de forskellige muligheder for at afslutte din uddannelse.

Jeg venter kun på den afsluttende prøve – må jeg arbejde, mens jeg venter?

Hvis du efter aftale med din arbejdsgiver midlertidigt afbryder dit elevforhold og din uddannelsesaftale fx for at arbejde, så anbefaler FOA, at du aftaler med din arbejdsgiver og skolen, hvornår du kan genoptage uddannelsen og gå til den afsluttende prøve.

Jeg skal til afsluttende prøve som en digital prøve. Det har jeg ikke mod på. Kan jeg lade være?

FOA anbefaler, at du taler med din skole om de forskellige muligheder for at afslutte din uddannelse.

Jeg skulle være færdig med min uddannelse og har et job. Hvad gør jeg?

Flere af jer skulle eller skal lige straks afslutte jeres uddannelse og har derfor måske allerede et job.

Aftal med den arbejdsgiver, som du har haft uddannelsesaftale med, hvordan du har en uddannelsesaftale, når du skal op til den afsluttende prøve. Du kan ikke gå til afsluttende prøve uden en uddannelsesaftale.

Spørgsmål om praktik – og forlængelse af praktikken

Hvilke regler skal jeg følge, når jeg er i praktik lige nu?

Elever i praktik skal altid følge arbejdspladsens regler. Hvis dit praktiksted er lukket og medarbejderne er hjemme, så er eleverne det også indtil videre. Det er arbejdsstedet, der skal vejlede dig og meddele, hvornår du skal komme tilbage i praktik.

Du kan evt. aftale med din arbejdsgiver og skole at ændre på din uddannelsesplan, så du i stedet for, begynder en skoleperiode.

Jeg skal skifte fra skole til praktik ifølge min uddannelsesplan, men min praktikplads er lukket?

Hvis din praktikplads er lukket, så er der 3 muligheder:

  1. din uddannelsesaftale ændres, så du i stedet påbegynder en ny skoleperiode
  2. eller

  3. du påbegynder en praktik, som du måske først senere skulle have været i
  4. eller

  5. du afbryder midlertidigt din uddannelse.

Når din uddannelsesplan ændres, så skal det altid aftales mellem dig og din arbejdsgiver og skolen.

Arbejdsgiveren vil gerne forlænge min praktik, fordi der er brug for mig på mit praktiksted på grund af corona-situationen. Må arbejdsgiveren det?

Du og din arbejdsgiver kan aftale, at du bliver sendt i et ekstra praktikophold med henblik på at indgå i kritiske samfundsfunktioner som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med corona-situationen. Det gælder kun, hvis du er elev på uddannelsen til social- og sundhedshjælper, uddannelsen til social- og sundhedsassistent, serviceassistentuddannelsen og ambulancebehandler-uddannelsen.

Det ekstra praktikophold kan vare op til to måneder.

Min arbejdsgiver og jeg har aftalt et ekstra praktikophold på grund af corona-situationen. Hvad skal jeg gøre?

FOA anbefaler, at du får et tillæg til din uddannelsesaftale og justerer din personlige uddannelsesplan. Så ved både du, din arbejdsgiver og din skole, hvordan du kan fuldføre din uddannelse, og hvornår du afslutter din uddannelse.

Det ekstra praktikophold er kun, hvis du er elev på uddannelsen til social- og sundhedshjælper, uddannelsen til social- og sundhedsassistent, serviceassistentuddannelsen og ambulancebehandler-uddannelsen.

Hvilke opgaver skal jeg løse under et aftalt ekstra praktikophold?

Det er ingen praktikmål for det ekstra praktikophold, så du skal aftale med din arbejdsgiver, hvilke opgaver du skal løse. Det skal være opgaver som led i forebyggelse og afhjælpning af corona-situationen.

Jeg har bestået min praktik – kan jeg dumpe i praktik under det ekstra praktikophold?

Hvis du allerede har bestået din praktik og aftaler et ekstra praktikophold for at indgå i kritiske samfundsfunktioner, så kam du ikke dumpe i praktikken.

Jeg er hjemsendt fra praktikken, fordi mit praktiksted er lukket. Kan jeg få forlænget min uddannelsesaftale?

FOA mener, at du har ret til at få en ny og forlænget din praktik, hvis du har været hjemsendt på grund af corona-situationen og derfor ikke kunnet arbejde med dine praktikmål. Hvis du og din arbejdsgiver ikke kan blive enige om at forlænge praktikken, så skal du henvende dig til din lokalafdeling og/eller kontaktperson på skolen.

Kan jeg blive bedt om at arbejde med opgaver, der ikke har med mine praktikmål at gøre?

Som regel nej. Men i denne helt særlige tid kan alle – også eleverne – blive bedt om at være fleksible og bidrage til at løse de opgaver, som presser sig på.

Spørgsmål om din uddannelsesaftale og din uddannelsesplan

Min arbejdsgiver ønsker at ændre på rækkefølgen i min uddannelsesplan – må hun det?

Du og din arbejdsgiver og din skole kan aftale at ændre i din uddannelsesplan, hvis der er behov for at flytte rundt på praktik- og skoleophold. Det er fx hvis praktikken ønsker flere elever, eller hvis praktikken ikke kan tage elever i den nuværende situation.

Du skal være opmærksom på, om varigheden af din ændrede uddannelse er den samme som oprindeligt aftalt. Ellers skal du aftale ændringer i din uddannelsesaftale, med din arbejdsgiver.

Min uddannelsesaftale er udløbet, og jeg har afsluttet min uddannelse. Hvad gør jer?

Du skal altid have en uddannelsesaftale for at kunne afslutte din uddannelse.

FOA mener, at du i denne situation har ret til og krav på at få forlænget din uddannelsesaftale, så du kan afslutte din uddannelse.

Jeg kan ikke komme til afsluttende prøve, og min uddannelsesaftale er udløbet. Kan jeg melde mig i A-kassen?

Du kan godt melde dig i A-kassen, hvis du afbryder din uddannelse. MEN! Du har ikke dimittendrettigheder, før du har afsluttet din uddannelse. Derfor opfylder du måske heller ikke kravene til at modtage dagpenge.

FOA mener, at du har krav på at få din uddannelsesaftale forlænget, så du kan gå til afsluttende prøve og dimitterer.

Bevarer jeg min elevløn under hele uddannelsen?

Ja, det gør du – uanset om du er i en skoleperiode eller i praktik. Du bevarer også din løn, selvom skolen er lukket, og du får fjernundervisning. Du får også din løn, selvom dit praktiksted er midlertidigt lukket og du er sendt til hjem for at arbejde hjemme.

Andre spørgsmål

Kan elever indgå i de kommunale beredskaber?

Den aktuelle situation kræver noget særligt af os alle. KL og FOA har en fælles forståelse af, at elever på social- og sundhedsuddannelserne kan indgå i de beredskaber, som alle kommuner aktuelt er i gang med at forberede.

Aktuelt er elever i skoleperioder overgået til fjernundervisning i eget hjem. Flere og flere kommuner/praktiksteder varsler hjemkaldelse eller hjemkalder elever til praktikken.

Eleverne kan forblive/gå tilbage i praktik, hvis praktiksted og elev kan blive enige om dét, og det koordineres med skolen. Det er muligt at justere elevernes uddannelsesplan, at flytte rundt mellem praktik- og skoleperioder og justere praktikforløbet indenfor den samlede uddannelsestid. Undervisningsministeriet har garanteret, at elever der bliver berørt heraf kan få den undervisning, der indgår i deres samlede uddannelse.

Der er blandt parterne forståelse for, at situationen og behovet for at omlægge praktikperioder er forskellig fra kommunen til kommune og opfordrer til, at de lokale parter i videst muligt omfang finder løsninger, der tilgodeser både eleverne og deres uddannelse og arbejdspladsernes aktuelle muligheder og behov.

I tilfælde af, at der opstår en nødretstilstand vil dette kunne ændres. Den lovgivning der aktuelt er under behandling i Folketinget vil give undervisningsministeren mulighed for at agere herpå.

Min arbejdsplads får tilskud fra Ufaglært til faglært-puljen. Hvad med tilskuddet, hvis min uddannelse ændres?

Hvis din uddannelse forlænges i denne situation, så kan din arbejdsplads indsende en ansøgning om et ekstra tilskud fra Ufaglært til faglært puljen.

Jeg betaler elevkontingent – kan jeg fortsætte med det?

Hvis du ikke skal indgå i et nødberedskab, tage ekstravagter eller på anden måde have overarbejde kan du godt fortsætte med at betale elevkontingent.

Hvis du ved, at du kommer til at indgå i nødberedskab, tager ekstravagter eller på anden måde kommer til at få overarbejde, er det vigtigt, at du kontakter dit a-kassekontor med det samme, da det kan være, at du skal have stoppet dit elevkontingent.

Om du kommer til at betale det almindelige kontingent til fagforeningen og a-kassen, eller om du kan fortsætte med at få en del af kontingentet nedsat, afhænger af hvor meget du regner med at komme til at tjene ved siden af din elevløn. Du kan se, hvilke dele af dit kontingent, som er blevet nedsat i dit godkendelsesbrev, som ligger i Min post på foa.dk. Du kan også finde kontaktoplysninger på dit lokale a-kasse her:

Find din a-kasse