Coronavirus

Spørgsmål/svar om børnepasning og corona-situationen

Hvor mange personer må der højest være samlet i et dagtilbud? Hvordan kan jeg trøste et barn, hvis jeg skal holde afstand? Få svar på hvordan du skal forholde dig, som ansat eller som forælder/borger. Vi opdaterer siden løbende, når der er nyt fra myndighederne.

Spørgsmål og svar om køkkener i institutioner og skoler

Børne- og undervisningsministeriets anbefalinger og retningslinjer

Dagtilbud

Må dagtilbuddets ledelse forbyde pædagogisk personale at gå med mundbind eller visir?

Personalet har ret til at anvende visir i dagtilbuddet, hvis de pågældende ønsker det. På dagtilbudsområdet gælder således, at kommuner og institutioner ikke kan forbyde personalet at anvende visir, hvis de pågældende ønsker det.

Børne- og ungeministeriet: Anbefalinger og retningslinjer til dagtilbud (Åbner i nyt vindue)

Hvor ofte skal vi vaske hænder?

Anbefalingerne til hygiejne omfatter hyppig håndhygiejne, hoste-etikette og hyppig rengøring af kontaktpunkter. Håndvask tilpasses situationer for eksempel ved ankomst til og afgang fra dagtilbuddet, mellem forskellige aktiviteter, før spisning, efter toiletbesøg og efter hos/nys i hænder eller engangslommetørklæde.

Hvor ofte skal der gøres rent?

Frekvensen af rengøring bør tilpasses aktiviteten, således at der sikres hyppig og gentagen rengøring af kontaktflader i lokaler og situationer med mange besøgende og/eller mange berøringer.

I vuggestuer og dagpleje kan gulve og vægge i ’nåhøjde’ også være kontaktflader. Som hovedregel bør der gøres rent en gang dagligt (herunder legetøj der løbende er i brug), med mindre, der er behov for mere.

Kan dagtilbud benytte kollektiv trafik?

Ja, dagtilbud kan fortsat benytte kollektiv trafik.

Skal vi holde afstand til forældrene?

Afstand på 1 meter så vidt muligt overholdes ved for eksempel hente-bringe-situationer, forældresamtaler eller lignende.

Skal forældre bruge mundbind, når de henter og bringer?

Kommuner og dagtilbud kan fastsætte retningslinjer for forældres adfærd i dagtilbud. Der vil herunder kunne fastsættes retningslinjer af hensyn til den almindelige ro og orden, herunder for at opretholde en vis hygiejne. Krav om brug af mundbind under forældres ophold i dagtilbuddet vil kunne indføres, hvis det er sagligt og proportionalt.

Forældrene vil ikke skulle have stillet mundbind til rådighed vederlagsfrit af dagtilbuddet i hente-bringe-situationer.

Skal børnene have mundbind på i den kollektive trafik?

Kravet om brug af mundbind på alle tidspunkter i den kollektive trafik gælder ikke børn under 12 år samt personer med vejrtrækningsbesvær, nedsat bevidsthedsniveau, eller personer med fysiske eller mentale svækkelser.

Børn under 12 år er undtaget fra brugen af mundbind, da det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at det ikke kan sikres, at mundbindet sidder tæt nok til ansigtet. Ligesom børn under 12 år heller ikke vurderes til selv at kunne tage mundbindet af og på.

Skal vi holde afstand til børnene og børnene holde afstand i leg?

Den generelle anbefaling om 1 meters afstand gælder ikke, for så vidt angår børns leg og personalets omsorg og arbejde med børnene. I disse situationer er det vigtigt, at der er ekstra opmærksomhed på, at samvær så vidt muligt foregår inden for stuen, og der er stort fokus på hygiejne.

Skal maden portionsanrettes?

Det vigtigste er, at der opretholdes en høj standard for hygiejne og rengøring før og efter måltider. Der er ikke krav til, at maden skal portionsanrettes.

Hvilke regler gælder i overgange og indkøring?

Overgange og indkøring skal tilrettelægges, så det opleves så harmonisk og naturligt som muligt for barnet i forhold til barnets personlige og aldersmæssige udvikling. Det betyder også, at forældre kan deltage i indkøring, også indenfor, så længe øvrige sundhedsfaglige anbefalinger iagttages.

Det er den myndighed, bestyrelse eller person, der har ansvar for dagtilbuddet eller pasningsordningen, der konkret fastlægger rammerne for overgange og indkøring.

Hvor ofte skal legetøjet gøres rent?

Der kan i konkrete tilfælde tages stilling til hvor hyppigt lejetøjet skal rengøres baseret på en vurdering af barnets alder, lejetøjets størrelse, mv. Legetøj, der ikke kan rengøres efter anvisning, pakkes væk til efter COVID-19 epidemien.

Hvorvidt legetøj pakkes væk, kan i nogle tilfælde afvejes ift. andre vigtige elementer af pædagogisk praksis, herunder blandt andet legetøjets egnethed til at understøtte børns udvikling på forskellige områder, behovet for at indrette det fysiske læringsmiljø på bestemte måder mv. Her er det særligt vigtigt med fokus på anbefalinger om håndhygiejne. Legetøjet kan med fordel tages frem på bestemte "kontrollerede" tidspunkter, fx når der er en voksen til stede eller børnene leger i små grupper.

Der henvises til retningslinjerne for dagtilbud samt Sundhedsstyrelsens håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud. Opdateret 10.08.2020.

Er håndsprit frarådet til små børn?

Det fremgår af Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud (sst.dk), at håndsprit frarådes til børn. Sundhedsstyrelsen har præciseret, at håndsprit godt kan benyttes til børn, hvilket forventes opdateret i kommende udgave.

Hvor længe skal børn der har været i udlandet blive hjemme?

Børn, der har været i udlandet, opfordres – ligesom andre – til at holde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomst.

Man behøver dog ikke at blive hjemme i 14 dage, hvis man har rejst til områder, som Udenrigsministeriet ikke fraråder rejser til, og i øvrigt overholder Udenrigsministeriets særlige rejseråd til en tid med COVID-19. Du kan læse mere om både de danske indrejserestriktioner og Udenrigsministeriets rejsevejledninger her:

Coronavirus i Danmark

Hvor store må børnegrupperne være?

Det er centralt, at stuen eller en tilsvarende gruppeinddeling er udgangspunktet for dagtilbudsbørnenes hverdag.

Samling af børn på tværs af stuer kan foregå, men bør begrænses. Børn kan dog samles på tværs af stuer mv. i det omfang, det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt bl.a. i forhold til børnenes trivsel og udvikling. Dette kunne være i forbindelse med pædagogiske aktiviteter og lege, ved udendørsaktiviteter, ved overgangsaktiviteter, i ydertimer eller i ferieperioder.

I de tilfælde skal være ekstra fokus på anbefalinger om isolation ved sygdom samt høj rengørings- og hygiejnestandard, herunder håndhygiejne. Samme hensyn er gældende i forhold til at samle børn på tværs institutioner i forbindelse med alternativ pasning grundet ferier eller helligdage.

Dagtilbuddet kan med fordel planlægge, så der er faste voksne tilknyttet stuer/grupper. Personalet kan dog skifte mellem stuer/grupper, hvis hensyn til børnenes trivsel og udvikling tilsiger det. Det kan for eksempel være personale, der er særligt kvalificeret til at understøtte udsatte børn, sprogarbejdet, naturaktiviteter mv. personalet skal have ekstra opmærksomhed på god håndhygiejne, når de skifter mellem stuer/gruppe.

Hvad gælder når børnene skal sove?

Anbefalingen om, i videst muligt omfang, ikke at blande børnegrupperne gælder også, når børnene skal sove, såfremt det er muligt. Soverum må gerne benyttes. Det anbefales ydermere, at børnene, i videst muligt omfang, placeres med 1 m afstand fra næsetip til næsetip imellem hinanden i krybber/barnevogne for herved at mindske potentiel smitterisiko.

Vores daginstitution er ikke stueopdelt, hvad gør vi i forhold til faste børnegrupper?

Dagtilbud mv. uden stuer eller tilsvarende gruppeinddelinger skal overveje, hvordan der kan organiseres faste grupper som udgangspunkt for børnenes hverdag.

Hvor mange børn må der være i en bus?

I forhold til bustransport til specialbørnehave og skovbørnehave mv., må alle sæder i bussen anvendes. Børn må ligeledes gerne sidde ved siden af hinanden på samme sæderække i bussen, når bare næsen vender samme vej. Det er vigtigt at sikre god ventilation i bussen, ligesom man bør være ekstra fokus på håndhygiejne og rengøring af kontaktflader i bussen jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger s. 9 (sst.dk).

Gælder forsamlingsforbud for personalemøder eller afsluttende arrangementer?

Alle aktiviteter, der er forbundet med dagtilbuddenes virksomhed, og som derfor relaterer sig til for eksempel dagtilbuddenes administrative, ledelsesmæssige, faglige eller trivselsmæssige aktiviteter, er undtaget fra det gældende forsamlingsforbud. Dette gælder for eksempel faglige oplæg, udflugter eller afsluttende arrangementer), forældrebestyrelsesmøder eller forældremøder samt optagelsesmøder/samtaler.

Det gælder generelt, at undtagelsen kun kan anvendes under forudsætning af, at sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger følges, herunder selvisolation, hygiejne og afstand.

 

Må vi tage børnene med til private fødselsdagsfester?

Nej. Undtagelsen fra forsamlingsforbuddet gælder ikke, hvis der er tale om private arrangementer som for eksempel legeaftaler, fødselsdagsfester eller arrangementer arrangeret af grupper af forældre.

Særligt for dagplejen

Hvordan begrænses smittespredning?

Antallet af forskellige børn og forældre er mindre i dagplejen sammenlignet med institutioner med mange forskellige børn. God hygiejne og kontaktreduktion er dog også i dagplejen vigtigt for forebyggelse af smittespredning, og der skal generelt være en høj rengørings- og hygiejnestandard. Derudover gælder det også for dagplejen, at det vigtigste er at isolere personer med symptomer fx i eget hjem eller på sygehus, dernæst høj hygiejne og kontaktreduktion.

Må børnene komme i gæstedagpleje?

Børn fra en dagpleje kan ved dagplejers sygdom eller andet fravær godt komme i en gæstedagpleje. Det er at foretrække, at det som udgangspunkt er de samme gæstedagplejere, de enkelte børn kommer hos. Det er her vigtigt, at anbefalinger vedrørende rengøring og håndhygiejne efterleves.

Må dagplejere mødes i legestuen eller udenfor?

Forskellige børnegrupper i dagplejen kan mødes fysisk på tværs i begrænset omfang, fx i legestuer, hvis den lokale situation tillader det. Det anbefales, at aktiviteter på tværs i videst muligt omfang finder sted udendørs, og at der er særligt fokus på at efterleve de sundhedsmæssige anbefalinger.

Kilde:

Gå til Retningslinjer og vejledninger fra Børne- og Undervisningsministeriet 

Kan dagplejen få økonomisk tilskud til ekstra rengøring og hygiejneløft?

Ja, dagplejen er omfattet af den politiske aftale, der afsætter et økonomisk tilskud til ekstra rengøring og hygiejneløft i dagtilbud.

Skal opvask ske ved 80 grader?

Det er sundhedsmæssigt være forsvarligt, at dagplejeren bruger de vaskeprogrammer, som opvaskemaskinen nu engang har. Alternativt bruges engangsservice.

Opdateret 16/4-2020 ift svar fra Sundhedsstyrelsen