Coronavirus

Spørgsmål/svar om børnepasning, genåbning og corona-situationen

Hvor mange personer må der højest være samlet i et dagtilbud? Hvordan kan jeg trøste et barn, hvis jeg skal holde afstand? Få svar på hvordan du skal forholde dig, som ansat eller som forælder/borger. Vi opdaterer siden løbende, når der er nyt fra myndighederne.

Spørgsmål og svar om køkkener i institutioner og skoler


Genåbning af dagtilbud fase 2, 18. maj 2020

Hvilke anbefalinger og krav gælder ikke længere i anden fase af genåbningen?

I den nye vejledning fra Sundhedsstyrelsen, indgår ikke længere:

 • En skærpet anbefaling om et frit gulvareal på 6 m2 per barn i vuggestuer og 4 m2 per barn i børnehaver, dog fortsat det gældende Bygningsreglement.
 • At børn skal sidde med 2 meters afstand til hinanden under spisning, der er reduceret til som udgangspunkt 1 meter.
 • At børn skal opdeles i mindre grupper (for eksempel fem børn ved leg udenfor og to-tre børn ved leg indenfor), dog fortsat anbefaling om faste grupper. 

Børne- og Undervisningsministeriet om dagtilbud

Erstatter den nye generelle vejledning den tidligere sektorspecifikke vejledning til genåbning af dagtilbud?

Den nye vejledning om forebyggelse af smittespredning erstatter den tidligere sektorspecifikke vejledning. Hensigten er at skabe rammer for dagligdagen i dagtilbud, som er langtidsholdbare, og som skal omsættes lokalt. Der kommer således ikke – som under første fase af genåbningen – en specifik vejledning om forebyggelse af smittespredning målrettet dagtilbud.

Der kan komme opdateringer af den generelle vejledning om forebyggelse af smittespredning samt øvrige supplerende materialer.

Der henvises herudover generelt til Sundhedsstyrelsens Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud (sst.dk), samt vejledningen Smitsomme sygdomme hos børn og unge (sst.dk).

Se også:

Børne- og Undervisningsministeriet om dagtilbud

Hvilke anbefalinger gælder for dagtilbud i anden fase af genåbningen?

Den generelle vejledning fra Sundhedsstyrelsen indeholder opdaterede anbefalinger om forebyggelse af smittespredning, der også gælder for dagtilbudsområdet. Vejledningen kan løbende blive revideret.

Find den nye vejledning til forebyggelse af smittespredning (sst.dk)

Grundelementerne er i prioriteret rækkefølge, 1) isolation af personer med symptomer for eksempel i eget hjem eller på sygehus, 2) hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter samt 3) kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barriere.

Den generelle anbefaling om 1 meters afstand, for så vidt angår børns leg og personalets omsorg og arbejde med børnene, gælder ikke. I disse situationer er det vigtigt, at der er ekstra opmærksomhed på, at samvær foregår inden for stuen, og der er stort fokus på hygiejne.

Det er blandt andet anbefalingen, at:

 • aktiviteter i dagtilbud organiseres i faste grupper/stuer med et fast antal medarbejdere per gruppe, og at dette er udgangspunktet for børnenes hverdag.
 • der foretages hyppig og gentagen rengøring af kontaktflader i lokaler og situationer med mange besøgende og/eller mange berøringer.
 • afstand på 1 meter så vidt muligt overholdes ved for eksempel hente-bringe-situationer, forældresamtaler eller lignende.
<7p>

Gælder bekendtgørelsen, der fx gør det muligt at reducere åbningstiden, stadig?

Ja, indtil videre, gør den.

Børne- og undervisningsministeriet om genåbning 

Kan alle børn komme i dagtilbud fra 18. maj 2020?

Ja, hvis det er muligt at holde børn i grupper/stuer, der ikke blandes i løbet af dagen. I ydertimerne må børnegrupper dog godt blandes, og hvis det sker af hensyn til børns trivsel.

Børne- og undervisningsministeriet om genåbning

Hvilke anbefalinger er der til hygiejne?

God hygiejne og kontaktreduktion er vigtig for forebyggelse af smittespredning. I prioriteret rækkefølge kommer anbefalinger vedrørende hygiejne før kontaktreduktion.

Se anbefalingerne som er opdateret 15.5.20 her:

Børne- og Undervisningsministeriet om dagtilbud

Det skal bemærkes, at Sundhedsstyrelsen har præciseret, at håndsprit godt kan benyttes til børn, hvilket forventes opdateret i kommende udgave af Hygiejnehåndbogen.

Hvilke anbefalinger er der i forhold til måltider, herunder om maden skal portionsanrettes?

Det vigtigste er, at der opretholdes en høj standard for hygiejne og rengøring før og efter måltider.

Ved fællesspisning mv. skal der være særligt fokus på kontaktflader, eksempelvis bestik eller service der berøres af mange brugere, herunder om der med fordel kan sprittes af undervejs eller anvendes engangsredskaber. Der er ikke krav om portionsanretning.

Det anbefales, at frokostsituationer så vidt muligt organiseres, så der er 1 meter mellem børnene.

Se også:

Børne- og Undervisningsministeriet om dagtilbud

Hvilke typer dagtilbud er omfattet af genåbning?

Kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner, puljeinstitutioner, privatinstitutioner, kommunal og privat dagpleje, obligatoriske tilbud og private pasningsordninger.

Se Sundhedsstyrelsens vejledning: 

Vejledning og materialer til genåbning af dagtilbud

Hvem er i risikogruppe?

Ældre over 65 år (især over 80 år)

Personer med følgende kroniske sygdomme:  

 • Hjertekarsygdom (gælder ikke velbehandlet forhøjet blodtryk)  
 • Lungesygdom (gælder ikke mild og velbehandlet astma)  
 • Kronisk nyresygdom med nedsat nyrefunktion  
 • Kronisk leversygdom  
 • Diabetes type 1 og 2, især hvis man har følgevirkninger  
 • Muskelsygdomme og neuromuskulære sygdomme, hvor man har nedsat hostekraft eller svært ved at komme af slim fra luftvejene  
 • Svær overvægt med BMI over 35-40 afhængig af, om man har andre risikofaktorer også 
 • Særlige blodsygdomme, hvor der vurderes at være øget risiko for komplikationer 

Personer med nedsat immunforsvar som følge af: 

 • Blodsygdomme 
 • Organtransplantation 
 • Immunhæmmende behandling, herunder kemoterapi eller strålebehandling som led i behandling af kræft 
 • HIV-infektion med svær påvirkning af immunsystemet  

Børn med kronisk sygdom (som ovenfor) eller som har følgetilstande efter at være født for tidligt  

Gravide og kvinder op til to uger efter fødsel (ud fra et forsigtighedsprincip)  

 

Se Sundhedsstyrelsens vejledning:

Vejledning og materialer til genåbning af dagtilbud

Hvordan ved jeg om jeg er i en risikogruppe?

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er i særlig risiko eller har brug for særlig rådgivning, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du taler med den læge, som behandler dig.

Se Sundhedsstyrelsens vejledning:

Vejledning og materialer til genåbning af dagtilbud

Hvis jeg bor sammen med en person i risikogruppen, må jeg så komme på arbejde i daginstitution?

Hvis man bor man i husstand med en person, der er i særlig risiko, kan man som udgangspunkt godt komme på arbejde eller i daginstitution. Særlige forhold som fx igangværende kemoterapibehandling, kan betyde, at der skal tages særlige hensyn.

Hvornår får jeg som ansat en vejledning i de forholdsregler, der vil gælde ved genåbning?

Der er lagt en vejledning til ansatte og forældre på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 

Vi forventer, at der kommer flere vejledninger og materiale, og vil derfor løbende holde jer orienterede, når der er kommet noget nyt.

Se Sundhedsstyrelsens vejledning:

Vejledning og materialer til genåbning af dagtilbud

Hvor mange personer må der højest være samlet i et dagtilbud?

Der stilles ikke krav til det maksimale antal af personer, der må være samlet i dagtilbud. For at nedsætte smittespredning er det vigtigt at børnene så vidt muligt omgås den samme gruppe af børn og voksen(ne) gennem hele dagen både inde og ude og at der ikke skiftes ophold rundt på stuerne i daginstitutionerne.

I daginstitutioner kan aktiviteter nu organiseres i faste grupper/stuer med et fast antal ansatte per gruppe. I skoler kan frikvartererne organiseres, så der er få klasser ad gangen. Det er centralt, at klassen/stuen er udgangspunktet for børnenes hverdag, og at der er faste voksne omkring børnene.

Læs mere:

10.05.2020: Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger på børne- og undervisningsområdet

Hvad skal lederen sikre ved genåbning?

Det påhviler ledelsen at sikre følgende:  

 • At der udarbejdes instrukser for hygiejne og adfærd.  
 • At ansatte og børn oplæres i håndvask med vand og flydende sæbe, hvornår der evt. benyttes håndsprit  
 • At der informeres om, hvornår der skal foretages håndvask, hosteetikette, undgåelse af tæt kontakt og øvrige hygiejneanbefalinger.  
 • At sikre faste rutiner for håndvask blandt ansatte og børn.  
 • At der på institutionens arealer, fx ved indgangen og øvrige relevante steder hvor børn, forældre og ansatte færdes, opsættes information/plakater fra Sundhedsstyrelsen om smitteforebyggende tiltag.  
 • At der i institutionen foreligger en instruks for håndtering af personale og børn med symptomer, der kunne være forenelige med COVID-19. 
 • At ansatte og forældre har kendskab til de skærpede krav for håndtering af sygdom.  
 • At sikre, at nære kontakter til eventuelt syge modtager information om forholdsregler i tilfælde af sygdom (hertil kan bruges Sundhedsstyrelsens materiale). 
 • Håndtering af personale i særlig risiko (ældre over 65 år, personer med kronisk sygdom eller nedsat immunforsvar og gravide).

Se Sundhedsstyrelsens vejledning:

Vejledning og materialer til genåbning af dagtilbud

Kan dagpleje og daginstitution åbne, hvis der ikke er adgang til håndvask ved indgangen?

Børn skal vaske hænder ved ankomst til dagtilbud. Det vurderes, at det vil være tilstrækkeligt at det gøres ved de eksisterende faciliteter. Det anbefales, at forældre afleverer børn uden for dagtilbuddet, hvor dette er muligt.

Se Sundhedsstyrelsens vejledning:

Vejledning og materialer til genåbning af dagtilbud

Hvilke krav er der til det pædagogiske indhold i dagtilbuddet ved genåbning?

Dagtilbud skal i en fase med genåbning sikre børns trivsel og tryghed og så vidt muligt skabe pædagogiske læringsmiljøer med udgangspunkt i den pædagogiske læreplan, ligesom der igen skal foretages sprogstimulering og sprogvurderinger.

Forældrene vil imidlertid ikke kunne forvente det samme dagtilbud, som før Coronakrisen.

Se Sundhedsstyrelsens vejledning:

Vejledning og materialer til genåbning af dagtilbud

Skal børnene selv have mad med i daginstitutionen?

Det er kommunalbestyrelsen, der - ud fra de sundhedsfaglige retningslinjer – tilrettelægger, hvordan det konkrete dagtilbud vil være under genåbningen, herunder om børnene selv skal have mad med, evt. forskudt ankomst, anvendelse af andre/supplerende lokaler end normalt.

Se Sundhedsstyrelsens vejledning:

Vejledning og materialer til genåbning af dagtilbud

Er åbningstiden den samme som før?

Det er kommunalbestyrelsen, der - ud fra de sundhedsfaglige retningslinjer – tilrettelægger, hvordan det konkrete dagtilbud vil være under genåbningen. Såfremt det er nødvendigt, kan Kommunalbestyrelsen begrænse antallet af timer, som tilbuddet kan benyttes af det enkelte barn.

Se Sundhedsstyrelsens vejledning:

Vejledning og materialer til genåbning af dagtilbud

Må personalet i skoler og dagtilbud stadig give kram og trøste børn med fysisk kontakt?

Ja. Selvom hverdagen er meget anderledes end før, skal der stadig være kram, trøst og fysisk kontakt mellem personale og børn – det er fortsat en helt essentiel del af hverdagen i dagtilbud, som gør det til et trygt og rart sted at være for børnene.

Det er dog vigtigt, at det kombineres med et stærkt fokus på hygiejne, rengøring og de øvrige forholdsregler, som beskrives i Sundhedsstyrelsens 'Vejledning for gradvis kontrolleret genåbning af dagtilbud'.

Se også:

Børne og Undervisningsministeriet: Dagtilbud

Må 4 børn sidde sammen i en Christianiacykel, når vi skal på tur?

Der skal så vidt muligt holdes god afstand mellem børnene. I tilfælde, hvor det ikke er muligt, fx hvis de skal på tur, er det vigtigt, at der er ekstra fokus på børnenes håndhygiejne.

Se også:

Børne og Undervisningsministeriet: Dagtilbud

Hvordan skal jeg kunne gøre rent, rengøre legetøj og samtidig tage ansvar for, at børnene er trygge og leger godt sammen?

Dit dagtilbud skal kun åbne, hvis det kan overholde de sundhedsfaglige retningslinjer, der er givet af Sundhedsstyrelsen, for at begrænse smitterisiko. Din ledelse skal sammen med kommunalbestyrelsen sørge for, at du kan leve op til retningslinjerne. Det vil i nogle dagtilbud kræve ekstra bemanding til rengøring m.m.

Se Sundhedsstyrelsens vejledning:

Vejledning og materialer til genåbning af dagtilbud

Kan jeg nægte at tage imod et barn der hoster?

Ja, det kan du godt. Børn med mild forkølelse, hoste eller andre symptomer på sygdom må ikke komme i dagtilbud. Vi forventer, at det fremgår af den vejledning, som Sundhedsstyrelsen sender ud til forældrene i løbet af de kommende dage.

Se Sundhedsstyrelsens vejledning:

Vejledning og materialer til genåbning af dagtilbud

Hvor længe skal vi overholde retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen?

Restriktionerne vil gradvist blive ændret, når det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Så I skal overholde retningslinjerne, indtil Sundhedsstyrelsen siger noget andet.

Se Sundhedsstyrelsens vejledning:

Vejledning og materialer til genåbning af dagtilbud

Hvordan bliver der ført tilsyn med, om kommunerne lever op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for genåbning?

Kommunalbestyrelsen fører almindeligt tilsyn med dagtilbud. Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af COVID-19, begrænse eller ophæve den ansvarlige myndigheds beslutning med den virkning, at genåbning standses øjeblikkeligt eller begrænses.

Se også:

Børne og Undervisningsministeriet: Dagtilbud

Hvem beslutter om det er sundhedsfagligt forsvarligt at holde et dagtilbud eller en skole åben?

Sundhedsstyrelsen oplyser, at der ikke vil blive ført proaktiv kontrol med de enkelte skoler og dagtilbud. Det er den myndighed, bestyrelse eller person, der er ansvarlig for tilbuddet, der beslutter, hvornår det efter Sundhedsstyrelsens vejledning er forsvarligt at åbne.

Se også:

Børne og Undervisningsministeriet: Dagtilbud

Dagplejen - generelt

Hvad er Sundhedsstyrelsens anbefaling til kvadratmeter pr. barn i dagplejen?

Kvadratmeterkravet er ophævet den 10.05.2020.

Læs mere:

10.05.2020: Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger på børne- og undervisningsområdet

Hvis en dagplejer meldes syg, kan børnegruppen så komme i gæstedagpleje, eller strider dette imod de sundhedsfaglige retningslinjer? Og kan børnene derefter komme tilbage i deres faste dagpleje, når denne raskmeldes?

Ja. Børn fra en dagpleje kan ved dagplejers sygdom el. andet fravær godt komme i en gæstedagpleje. Det er at foretrække, at det som udgangspunkt er de samme gæstedagplejere, de enkelte børn kommer hos. Når krav om rengøring og håndhygiejne efterleves, og der ikke er syge børn eller dagplejere, kan børnene også fordeles på flere gæstedagplejere ved behov.

Børne- og undervisningsministeriet: Dagtilbud

Kan dobbeltdagplejere modtage op til 10 børn?

Ja, det kan de godt. 

Kan en dagplejer, der deler husstand med en person i risikogruppen, genåbne og have dagplejebørn i hjemmet?

I dagplejer, hvor der i husstanden bor en person, der er i særlig risiko, skal der være særligt fokus på at følge de skærpede retningslinjer og personen skal holde så vidt mulig opholde dig i andre rum en børnene, og som minimum med to meters afstand.

Yderligere opfordres der til særligt fokus på rengøring af kontaktpunker før børnene kommer og umiddelbart lige efter de er hentet igen.

Må dagplejere mødes på tværs af dagplejehjem og benytte legestuer i dagplejen?

Ja, det er muligt, at flere dagplejere med børn mødes i for eksempel legestuer eller på tur, idet øvrige anbefalinger om blandt andet hygiejne og rengøring også gælder her. Dog gerne faste børnegrupper.

Den samlede gruppestørrelse bør dog ikke væsentligt overstige en typisk stuestørrelse eller en tilsvarende gruppeinddeling i en daginstitution ligesom det så vidt muligt skal være de samme børn, der mødes.

Der er de samme sundhedsfaglige krav til legestuer, som er en del af dagplejen, som til dagtilbuddene generelt efter Sundhedsstyrelsens vejledning vedrørende dagtilbud. Der skal således tages højde for, at børn leger sammen i små grupper, i de samme børnegrupper og helst udenfor for at minimere risiko for smitte.

Den generelle vejledning fra Sundhedsstyrelsen (sst.dk) gælder også for dagplejen og legestuer. Vejledningen kan løbende blive revideret. Du kan finde den nye vejledning her [LINK ]. Der henvises endvidere til Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud (sst.dk)

Vær opmærksom på, at vejledningen kan blive opdateret.

Kan en dagplejer, der deler husstand med en person, der er testet positivt for covid-19, tage imod børn i hjemmet?

Da det kan være vanskeligt at isolere den syge person, er Sundhedsstyrelsens anbefaling, at der ikke passes børn hos dagplejere, hvor en person i husstanden er testet positiv for COVID-19.

 • Hvis du er dagplejer og én i din husstand er påvist med COVID-19 og opholder sig hjemme, skal du ikke passe børn i dit hjem

Må min 6-årige søn godt komme hjem fra skole, når dagplejebørnene er her?

Ja, det må han godt.

Må 4 børn sidde sammen i en Christianiacykel, når vi skal på tur?

Der skal så vidt muligt holdes god afstand mellem børnene. I tilfælde, hvor det ikke er muligt, fx hvis de skal på tur, er det vigtigt, at der er ekstra fokus på børnenes håndhygiejne.

Se også:

Børne og Undervisningsministeriet: Dagtilbud

Skal jeg afholde frihed, hvis der ingen børn kommer i min dagpleje?

Efter den 13. april gælder almindelige aftaler i overenskomsten igen, hvor ferie og afspadsering skal varsles.

Hvor kan jeg finde svar på, hvilke retningslinjer der gælder for dagplejen?

Der arbejdes på højtryk, i Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning, på at svare på, hvilke forholdsregler der gælder i dagplejen. Følg med her på siden. Vi lægger svar op, så snart de findes.

Kan dagplejepædagogerne føre tilsyn ved genåbning af dagplejen?

Dagplejepædagoger både kan og skal fortsat føre tilsyn i dagplejen. Det pædagogiske tilsyn skal foregå efter Sundsstyrelsens retningslinjer om blandt andet 1 meters afstand mellem dagplejer og dagplejepædagog, hvis tilsynet sker hos dagplejeren.

Dagplejen - hygiejne/rengøring

Hvilke anbefalinger om hygiejne og rengøring gælder for dagplejen?

Antallet af forskellige børn og forældre er mindre i dagplejen sammenlignet med institutioner med mange forskellige børn. God hygiejne og kontaktreduktion er dog også i dagplejen vigtigt for forebyggelse af smittespredning, og der skal generelt være en høj rengørings- og hygiejnestandard. Derudover gælder det også for dagplejen, at det vigtigste er at isolere personer med symptomer for eksempel i eget hjem eller på sygehus.

Anbefalingerne til hygiejne omfatter god og hyppig håndhygiejne, fokus på hosteetikette og hyppig rengøring af kontaktpunkter. Hænder skal vaskes ved behov, for eksempel ved ankomst, før og efter spisning, efter host og nys, efter udendørs leg, mellem aktiviteter, efter toiletbesøg og ved bleskift. Frekvensen af rengøring bør tilpasses aktiviteten, men bør som hovedregel ske en gang dagligt, med mindre der er behov for mere. Gulve og vægge udgør også kontaktflader i dagplejen.

Der henvises endvidere til Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud, som findes her (sst.dk)

Kan dagplejen få økonomisk tilskud til ekstra rengøring og hygiejneløft?

Ja, dagplejen er omfattet af den politiske aftale, der afsætter et økonomisk tilskud til ekstra rengøring og hygiejneløft i dagtilbud.

Kan dagplejer åbne, hvis der mangler håndsprit til dagplejer og børn?

Vand og flydende sæbe er tilstrækkeligt, men ved bleskift skal der hos dagplejeren benyttes håndsprit, hvilket også gælder efter næsepudsning. Hvis dagplejen er på tur, da anvendes spritservietter eller hudvenlige vådservietter og hurtigst muligt ved hjemkomst da håndvask med vand og sæbe.

Opdateret 16/4-2020 ift svar fra Sundhedsstyrelsen

Kan dagplejer åbne, hvis der ikke er håndsprit til forældrene?

Ja. 

Skal opvask ske ved 80 grader?

Det er sundhedsmæssigt være forsvarligt, at dagplejeren bruger de vaskeprogrammer, som opvaskemaskinen nu engang har. Alternativt bruges engangsservice.

Opdateret 16/4-2020 ift svar fra Sundhedsstyrelsen

Hvem skal vaske børnenes sengetøj, og skal det vaskes hver dag?

Hvis sengetøjet er personbundet og forbliver i personlig barnevogn eller krybbe, er der ikke krav til at det vaskes dagligt. Da kan anbefales fx 2 gange ugentligt og ved behov. Alternativt kan forældre stå for vask af sengetøj hjemme (ved 80 grader) og tage det frem og tilbage.

Opdateret 16/4-2020 ift svar fra Sundhedsstyrelsen