Coronavirus

Spørgsmål/svar om tests og corona-situationen

Få svar på, hvordan du skal forholde dig, hvis din arbejdsgiver pålægger dig at lade dig teste for corona.

Spørgsmål/svar om om Lov om test for Covid-19

Hvornår kan min arbejdsgiver kræve, at jeg bliver testet for COVID-19?

Din arbejdsgiver kan efter lov om testning pålægge dig at blive testet, hvis det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med COVID-19, herunder arbejdsmiljøhensyn, eller i det væsentlige driftsmæssige hensyn, der foreligger i relation til din arbejdsplads.

Pålægger din arbejdsgiver dig test på baggrund af sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger, vil kravet om test som udgangspunkt være sagligt.


Skal min arbejdsgiver begrunde årsagen til test?

Det fremgår af lov om testning, at når din arbejdsgiver vil pålægge dig at blive testet, skal arbejdsgiver give dig skriftlig besked og med en begrundelse for pålægget. Det er ikke nærmere præciseret, hvordan kravet om skriftlighed opfyldes.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at test, som arbejdsgiver ikke pålægger dig men tilbydes som led i overvågning, netop er et tilbud, og det er derfor frivilligt om du vil lade dig teste. Det er altså vigtigt at du er opmærksom på, om der er tale om pålæg fra arbejdsgiver om at blive teste.


Gælder loven både offentlige og privat arbejdsgivere?

Loven gælder både offentlige og private arbejdsgivere.

Hvor meget har min arbejdsgiver krav på at få at vide?

Har du fået pålagt en test, skal du oplyse din arbejdsgiver om resultatet af testen, når du har modtaget det. Din arbejdsgiver har samtidig krav på at få vide, hvornår testen er foretaget.

Hvis din arbejdsgiver forlanger det, skal du dokumentere over for din arbejdsgiver, om testresultatet er positivt eller negativt. Hvis du skal dokumentere testresultatet over for din arbejdsgiver, kan det ske ved at fremvise den i elektronisk form, og har du ikke resultatet elektronisk, kan det videregives ved eksempelvis en tro- og loveerklæring.

Hvad kan min arbejdsgiver kræve, at jeg bliver testet for?

Din arbejdsgiver kan kun kræve, at du bliver testet for COVID-19. For arbejdsgiver er det derfor ikke muligt at kræve, at du fx får lavet en antistoftest eller lignende. 

Hvor, hvornår og hvordan skal testen foretages?

Din arbejdsgiver kan kræve, at testen foretages hurtigst muligt.

Pålagt testning skal som udgangspunkt ske i arbejdstiden, hvis det kan lade sig gøre. Hvis det ikke kan lade sig gøre, og du skal testes uden for den planlagte arbejdstid, skal arbejdsgiver honorere dig for dette efter gældende overenskomst og/eller arbejdstidsaftale.

Hvis du i øvrigt har udgifter fx til transport i forbindelse med en pålagt testning, skal arbejdsgiver dække dine rimelige udgifter. Det er ikke nærmere angivet, hvad der forstås ved rimelige udgifter. Hvis der er tvivl, kan det anbefales at få en bekræftelse fra arbejdsgiver om, at en udgift vil blive dækket.

Test

Jeg arbejder indenfor social- og sundhedsområdet og er blevet bedt om at få foretaget en podning for Covid-19 selvom jeg ikke har nogen symptomer. Har jeg pligt til at lade mig teste for Covid-19 og har min arbejdsgiver ret til at få testsvaret?

Covid-19 er et smitsomt virus, og det er en mulighed, at personer uden symptomer kan sprede smitte, uden at dette nødvendigvis opdages. På den baggrund anbefaler sundhedsmyndighederne, at der gennemføres test af personalet på sundheds- og ældreområdet for at kunne foretage smitteopsporing. 

Arbejdstilsynet har oplyst at en arbejdsgiver kan pålægge medarbejderne at lade sig teste med henvisning til lov om helbredsoplysninger. 

Arbejdstilsynet anfører i relation til arbejde med ældre, syge og sårbare, ”at den ansatte ikke vil kunne arbejde i tæt kontakt med mennesker, som måske er særligt sårbare i forhold til COVID-19, hvis den ansatte er smittet. På den måde har sygdommen væsentlig betydning for lønmodtagerens arbejdsdygtighed ved det pågældende arbejde”.

Supplerende oplyser Beskæftigelsesministeriet at ”arbejdsgivere indenfor andre områder ligeledes vil kunne anmode om oplysninger, der indebærer en helbredsundersøgelse hvis forholdene ved det pågældende arbejde særligt taler for at indhente oplysningerne, men at dette vil bero på en konkret vurdering, som i første omgang foretages af arbejdsgiveren, og som i sidste ende vil kunne efterprøves af en domstol”.

Endvidere skriver arbejdstilsynet ” arbejdsgiver skal have de ansattes samtykke til at udføre undersøgelsen, men arbejdsgiver kan godt kræve, at den ansatte lader sig undersøge forstået på den måde, at det kan have ansættelsesretlige konsekvenser for den ansatte, hvis hun eller han afviser at lade sig teste.”

Din arbejdsgiver har formentlig ret til at få testsvaret, i hvert fald hvis du bliver testet positiv for Covid-19, da dette har væsentlig betydning for en eventuel indsats på sundhedsområdet. Datatilsynet har udtalt sig om arbejdsgivers behandling af oplysninger om evt. smitte med Covid-19 hos medarbejdere.

Se også: 

 Datatilsynet: Hvordan er det med GDPR og coronavirus?

Min arbejdsgiver har sagt jeg skal have taget en test for covid-19. Skal det ske i arbejdstiden?

Hvis du arbejder på ældre- og sundhedsområdet og din arbejdsgiver pålægger dig at tage en test, er det at betragte som arbejdstid. Sker testen i din arbejdstid, på din arbejdsplads, er det almindeligt arbejde. Skal du tage testen uden for den almindelige arbejdstid, enten i forlængelse af den almindelige arbejdstid eller før du møder ind er der tale om enten mer- eller overarbejde i henhold til den arbejdstidsaftale som gælder for dig.

Jeg er blevet pålagt at få taget en test for covid-19 på min fridag, kan arbejdsgiveren det?

Ja, det kan din arbejdsgiver godt. Der vil være tale om inddragelse af en fridag i henhold til de arbejdstidsregler der gælder på dit område, og du skal derfor honoreres efter samme regler som hvis du skulle blive pålagt at møde på arbejde på en fridag.

Din afdeling kan have indgået en lokalaftale om andre regler i forbindelse med coronasituationen, så spørg din tillidsrepræsentant eller din afdeling.

Jeg er blevet pålagt at tage en test hver anden dag på et testcenter 30 km. væk. Skal jeg have kørselsgodtgørelse for det.

Hvis du har fået et pålæg fra din arbejdsgiver om at tage en test, er det almindeligt arbejde. Du vil derfor være omfattet af de almindelige regler for kørselsgodtgørelse der gælder for din arbejdsplads.

Min arbejdsgiver har tilbudt mig at blive testet for covid-19. Skal jeg tage imod det tilbud?

Din arbejdsgiver har givet dig et tilbud, du ikke behøver at benytte dig af. Hvis du gør det, og testen ligger uden for din almindelige arbejdstid, vil det være noget du gør i din fritid, og du kan ikke forvente at få arbejdstid for det, ej heller kørselsgodtgørelse, hvis testcentret ligger uden for din arbejdsplads.

Særligt vedrørende tests af pædagogisk personale

Min arbejdsgiver vil gerne have mig til at pode mine kolleger – må jeg det?

Det er helt frivilligt, om du vil påtage dig opgaven med at udføre podning på dine kolleger. Hvis du gerne vil, skal du være opmærksom på følgende:

  • Din arbejdsgiver skal sikre sig, at du er tilstrækkeligt oplært i at udføre podning. Du skal sige fra, hvis du ikke føler, at du har fået nok oplæring.
  • Din arbejdsgiver må kun bede dig om at udføre opgaven, hvis der er indgået en aftale med FOA.
  • Din arbejdsgiver skal sikre sig, at der er en instruks om, hvordan arbejdet skal udføres.

Hvem har ansvaret, hvis jeg kommer til at påføre min kollega en skade ved podningen? (fx næseblod, stærke smerter).

Der skal foreligge en instruks for, hvordan podningen skal foregå. Hvis du følger den givne instruktion, vil du ikke have ansvaret for det, hvis der sker en skade. Hvis du ikke følger instruktionen, vil ansvaret derimod ligge hos dig.

Kan jeg sige nej til at blive testet af min kollega?

Hvis du har et ønske om ikke at blive testet af din kollega, vil FOA anbefale, at du siger det til din arbejdsgiver, så I kan lave en aftale om, at du kan blive testet på en anden måde, fx i et test-center.