Cornavirus

Spørgsmål/svar om Corona-situationen til ansatte på sundheds-, ældre og socialområdet

Få svar på, hvordan du skal forholde dig til smittefare, hvis du arbejder med for eksempel ældrepleje, inden for sundheds- eller socialområdet eller i andre kritiske funktioner. Se også, om du kan sættes til at løse andre arbejdsopgaver end de sædvanlige, hvis din arbejdsplads lukker eller går over til nødberedskab.

Generelle spørgsmål

Jeg er i tvivl om, hvad der er de gældende retningslinjer for brug af værnemidler

Du kan se svaret på dette og øvrige spørgsmål om værnemidler under spørgsmål/svar om arbejdsmiljøet og coronasituationen. Her kan du bl.a. læse mere om de forskellige typer af masker og hvad reglerne er for udlevering af værnemidler:

Spørgsmål/svar om arbejdsmiljøet og coronasituationen

Sundheds- og ældresektoren samt indsatser til socialt udsatte

Infektionshygiejniske retningslinjer for sundhedspersonale ifm. covid-19

Hvornår kan jeg blive testet for COVID-19, og hvilke krav kan min arbejdsgiver stille i forhold til tests?

Sundhedsmyndighederne ændrer løbende deres teststrategi, og der sker ofte ændringer i retningslinjerne, både i forhold til hvem der kan testes, og hvordan man kan blive henvist til test. Du kan læse de nyeste retningslinjer her:

Retningslinjer for håndtering af Covid-19 i sundhedsvæsenet

Se også yderligere spørgsmål og svar om tests her:

Spørgsmål/svar om tests

Min arbejdsplads er lukket – kan jeg sættes til andet arbejde, fx i hjemmeplejen?

Hvis du arbejder på et arbejdssted der lukker, sendes du som udgangspunkt hjem med løn. Det kan dog være, at arbejdsgiver under de nuværende ekstraordinære omstændigheder vurderer, at der er brug for din arbejdskraft et andet sted. Det er FOAs opfattelse, at du i en situation som den nuværende må acceptere at blive bedt om at udføre andet arbejde, naturligvis under den forudsætning, at du har de nødvendige kvalifikationer til arbejdet.

Jeg tilhører en særlig risikogruppe – skal jeg møde på arbejde?

Du kan læse mere om at tilhøre en særlige risikogruppe nederst på denne side:

Spørgsmål/svar om løn og ansættelsesvilkår og corona-situationen

Særligt for ansatte i sundheds- og ældresektoren

Hvad er reglerne for besøg på plejecentre?

Som udgangspunkt kan du frit aflægge besøg på både ude- og indendørs arealer på plejehjem, i plejeboliger og på aflastningspladser samt sygehuse og klinikker. Institutionens ledelse skal dog fortsat sikre, at besøg på såvel indendørs som udendørs arealer sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd, og at besøgene gennemføres på en forsvarlig måde.

I tilfælde af lokale smitteudbrud kan vi påbyde kommunalbestyrelser eller regionsråd midlertidigt at udstede forbud mod besøg eller fastlægge restriktioner, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af COVID-19. Få evt. mere information her:

Besøgsrestriktioner

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet retningslinjer om forebyggelse af smitte ved besøg på plejecentre:

COVID-19: Smitteforebyggelse ved besøg på plejehjem og plejeboliger, aflastningspladser, sygehuse, klinikker mv.

 

Jeg arbejder på et plejecenter og er i tvivl om, hvad jeg gør, hvis pårørende ikke overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer?

Din ledelse skal udarbejde en instruks, som sikrer, at plejecenteret overholder gældende retningslinjer for besøg. Instruksen skal bl.a.

 • fastsætte rammer for, hvordan besøgene gennemføres, så der fx ikke kommer for mange pårørende på samme tid
 • beskrive personalets opgaver i forbindelse med besøg
 • beskrive hvordan de besøgene informeres om smitteforebyggelse mv.

Dette er beskrevet i Sundhedsstyrelsens retningslinjer:

COVID-19: Smitteforebyggelse ved besøg på plejehjem og plejeboliger, aflastningspladser, sygehuse, klinikker mv.

Hvis du oplever problemer med, at pårørende ikke overholder retningslinjerne – også selvom du påpeger det over for dem – skal du gå til din ledelse.

På mit plejecenter er der kommet flere opgaver – fx i forhold til rengøring og at gennemføre besøg med pårørende – men vi er ikke blevet mere personale?

Det er vigtigt, at plejecentret overholder gældende retningslinjer. Din ledelse skal sammen med kommunalbestyrelsen sørge for, at du kan leve op til retningslinjerne. Det vil på nogle plejecentre kræve ekstra bemanding til rengøring, organisering af besøg mv.

Jeg er forvirret over de mange forskellige retningslinjer på mit område

Sundhedsmyndighederne har udgivet flere forskellige publikationer med retningslinjer på sundheds- og ældreområdet, og de opdaterer løbende retningslinjerne.

FOA har udarbejdet en side med de udgivelser, som vurderes mest relevante for FOAs medlemmer:

Udgivelser om coronasituationen

De fleste retningslinjer kan desuden findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor der er en side særligt til personale i sundheds- og ældresektoren:

Personale i sundheds- og ældresektoren 

Derudover har Statens Serum Institut en række infektionshygiejniske retningslinjer for COVID-19, som findes her:

Infektionshygiejniske retningslinjer for COVID-19

Hvis du fortsat er i tvivl om gældende retningslinjer, kan du kontakte følgende:

Styrelsen for Patientsikkerheds hotline til medarbejdere og ledere på sundheds-, ældre- og socialområdet:

 • Kontakt hotlinen på 70 20 02 66 – den er åben alle dage kl. 9-20.

Særligt for ansatte på socialområdet – handicap og psykiatri

Er reglerne for magtanvendelse ændret?

Nej. Der er ikke ændret på personalets beføjelser til at anvende magt på bosteder og -tilbud.

Det er stadig de almindelige regler om magtanvendelse, der gælder på socialområdet. Dvs. reglerne i serviceloven om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne og reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for børn og unge i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge.

Læs mere på Social- og Ældreministeriets spørgsmål/svar under 'Handicap' og 'Anbragte børn og unge': 

Informationer om coronavirus og socialområdet med FAQ's

Informationer om coronavirus og anbragte børn og unge

Jeg er i tvivl om, hvilke retningslinjer, der er på socialområdet

Det specialiserede socialområde dækker en bred vifte af tilbud og støtteformer til forskellige målgrupper, b.la. bosteder og dagtilbud til børn, unge og voksne med handicap, psykiske vanskeligheder eller særlige sociale problemer, anbringelsessteder, BPA-hjælperordninger, misbrugsbehandling, hjemløse, herberg, kvindekrisecentre.

I takt med at Corona-situationen udvikler sig, ændrer regler og retningslinjer for håndtering af Corona på socialområdet sig også. Vi har samlet 4 hjemmesider, hvor du altid kan finde opdaterede svar på spørgsmål på socialområdet om bl.a. besøgsrestriktioner, forsamlingsforbud, afstandskrav, værnemidler, test og meget mere:

Social- og Ældreministeriets hjemmeside med spørgsmål/svar om socialområdet:

Social- og Ældreministeriet har på deres hjemmeside samlet en liste af spørgsmål/svar på de oftest stillede spørgsmål om håndtering af Corona på socialområdet. Listen opdateres løbende, og du finder den her:

Informationer om coronavirus og socialområdet (Åbner i nyt vindue)

Arbejder du på en specialskole, kan du læse spørgsmål/svar om fravær, transport, afstandsregler her på Børne- og undervisningsministeriets hjemmeside:

Information til dag- og uddannelsestilbud: Grundskolen (Åbner i nyt vindue)

En samlet oversigt over de generelle retningslinjer for håndtering af Corona på socialområdet – lige til at printe.

Socialstyrelsen har samlet de generelle retningslinjer for håndtering af COVID-19 på specialområdet i én samlet oversigt – lige til at printe. Den seneste version er fra 2. marts 2021, og den finder du her:

Retningslinjer for håndtering af covid-19 på socialområdet (Åbner i nyt vindue)

Socialstyrelsens vidensportal om Corona: Råd og anbefalinger til specifikke målgrupper

Socialstyrelsen har en Corona-portal, der samler gode råd og anbefalinger til specifikke målgrupper på socialområdet. På portalen ligger også svar omkring generelle retningslinjer om Corona samt en idebank til konkrete aktiviteter på socialområdet under Corona-pandemien. Du finder Corona-portalen her:

Socialstyrelsens tema om corona (Åbner i nyt vindue)

Videoer med svar fra Socialminister Astrid Krag

Socialminister Astrid Krag laver løbende corona-videoer, hvor ministeren svarer på de oftest stillede spørgsmål om corona og socialområdet, bl.a om besøg, afstandskrav og værnemidler. Du finder videoerne med svar her:

https://sm.dk/arbejdsomraader/corona-covid-19/coronavideoer-med-astrid-krag 

Hvad er reglerne for besøg på sociale tilbud/botilbud?

Det generelle midlertidige besøgsforbud på sociale tilbud er ophævet den 24. juni 2020.

Herefter er der som udgangspunkt ikke særlige restriktioner i forhold til besøg på sociale tilbud, og man kan derfor igen få besøg som normalt.

Ledelsen på et socialt tilbud kan undtagelsesvist indføre lokale midlertidige besøgsrestriktioner, hvis det er nødvendigt for at minimere risiko for smitte med COVID-19 for en eller flere borgere eller medarbejdere på tilbuddet på grund af et konkret smitteudbrud på tilbuddet, eller en eller flere borgere eller medarbejdere på tilbuddet tilhører en risikogruppe.

Besøgsrestriktioner kan indføres over for en eller flere beboere, i den enkelte besøgssituation eller for tilbuddet i sin helhed.

Der kan også komme mere generelt fastsatte midlertidige besøgsrestriktioner eller evt. besøgsforbud. Disse generelt fastsatte regler vil normalt blive fastsat kommunevist og omfatter i udgangspunktet kun sociale tilbud, hvor der er beboere eller brugere i en risikogruppe.

Her kan du se en oversigt over kommuner med gældende besøgsrestriktioner eller -forbud: 

Besøgsrestriktioner eller -forbud

Besøg på sociale tilbud skal altid ske i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes retningslinjer om håndtering af COVID-19, herunder Sundhedsstyrelsens retningslinjer om forebyggelse af smittespredning.

Læs mere på Social- og Ældreministeriets spørgsmål/svar under ”besøg på sociale tilbud”:

Besøg på sociale tilbud

Er sociale tilbud omfattet af forsamlingsforbuddet på 5 personer?

Nej, sociale tilbud efter serviceloven er i udgangspunktet ikke omfattet af forsamlingsforbuddet på 5 personer.

Dette gælder både visiterede tilbud som fx bosteder for børn og unge samt personer med handicap og ikke-visiterede tilbud som f.eks. væresteder for hjemløse.

Læs mere på Social- og Ældreministeriets spørgsmål/svar under ”Forsamlingsforbuddet”:

Forsamlingsforbuddet

Anbefalingen om maksimalt at mødes 5 i hjemmet gælder for alle i samfundet, herunder også borgere der bor på botilbud i det omfang, det er muligt. En plejesituation, hvor en beboer har brug for hjælp til fx påklædning, vil ikke være omfattet. Det samme gælder fx en daglig aftensmad, der serveres til alle beboere. I det tilfælde vil tilbuddet dog, hvis det er muligt, kunne opdele beboerne i mindre grupper.

Læs mere på Social- og Ældreministeriets spørgsmål/svar under ”Socialområdet generelt”:

Social området generelt

Hvilke afstandskrav er der på tilbud på socialområdet?

Sundhedsmyndighedernes nye anbefaling om at holde en afstand på to meter gælder også på socialområdet. Som hidtil vil anbefalingen om afstand ikke omfatte f.eks. konkrete plejesituationer, hvor en borger kan have brug for hjælp til personlig hygiejne, komme i tøjet m.v., og hvor det ikke er muligt at holde den anbefalede afstand.

I situationer hvor det kan være svært at holde den anbefalede afstand kan det være hensigtsmæssigt at anvende værnemidler, herunder mundbind.

Læs mere på Social- og Ældreministeriets spørgsmål/svar under ”Socialområdet generelt”:

Social området generelt

For specialskoler: Læs mere om retningslinjerne fra Børne- og Undervisningsministeriet her:

Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer

Jeg er handicaphjælper/-ledsager (BPA): Hvad gør jeg i tilfælde af smitte/smitterisiko hos borgeren eller mig selv?

Læs hvordan du og borgeren skal forholde sig her på Social- og Ældreministeriets spørgsmål/svar under afsnittet 'Handicap':

Handicapområdet

Hvad gør man hvis en borger, der er smittet eller som udviser symptomer bliver utryg, selvskadende eller udadreagerende i forbindelse med personalets brug af værnemidler eller at borgeren skal i karantæne?

Først og fremmest er det vigtigt, at det pædagogiske personale gennemgår de nye retningslinjer på en konkret og forståelig måde for den enkelte borger. For borgere med et lavt funktionsniveau kan det hjælpe at bruge visuel guidning og fx tydeliggøre, hvor stor en afstand, der skal være mellem mennesker ved hjælp af tape på gulvet.

Derudover er det vigtigt, at det pædagogiske personale så vidt muligt begrænser den fysiske kontakt med borgerne og erstatter den fysiske kontakt med andre stimuli. For borgere med autisme eller udviklingshæmning kan det være gavnligt med stimuli som fx kugleveste eller massagestole. Det handler om at erstatte den fysiske kontakt med såkaldt berøring på afstand.

Hverdagen for alle er forandret. Også for udsatte borgere. Derfor kræver det, at det pædagogiske personale skaber ny struktur i borgernes hverdag. Det kan fx være at erstatte socialt samvær på et bosted med en gåtur med god, fysisk afstand.

VISO – Den nationale videns- og rådgivningsorganisation i Socialstyrelsen – tilbyder rådgivning via en socialfaglig hotline om Corona. Derudover tilbyder VISO direkte telefonrådgivning via et landsdækkende leverandørnetværk, som kan komme med faglig rådgivning om konkrete borgere eller en bestemt målgruppe.

Hotline for socialfaglige spørgsmål (forankret i VISO):

 • Ring 72 42 40 00 (mandag-torsdag kl. 9-14.30, fredag kl. 9-14)

Kan kritiske smitteudsatte borgere med behov for praktisk hjælp begrænse antallet af hjælpere i deres hjem ved fx at etablere længere vagter fordelt på færre hjælpere, mens andre hjælpere inaktiveres i en periode?

En forholdsregel i forhold til at minimere smitterisikoen er at forsøge at have så få hjælpere omkring sig som overhovedet muligt. En måde at opnå dette på kunne være at forlænge den enkelte hjælpers vagter, således at færre hjælpere leverer hjælpen.

Dog skal det herved bemærkes, at den, der er arbejdsgiver i den enkelte ordning, fortsat har ansvaret for, at de samlede udgifter til hjælperløn ligger inden for det bevilgede tilskud. Dette kan muligvis blive vanskeligt at sikre, hvis de inaktive hjælpere fortsat skal have deres faste løn, samtidig med at de hjælpere, der tager længere vagter, skal have mere i løn.

Desuden kan der også for de hjælpere, der tager længere vagter, opstå udfordringer i forhold til overholdelse af reglerne for arbejds- og hviletid, som man må være opmærksom på.

Læs hvordan du og borgeren skal forholde sig her på Social- og Ældreministeriets spørgsmål/svar under afsnittet 'Handicap':

Handicapområdet

Hvis du fortsat er i tvivl om gældende retningslinjer, kan du kontakte følgende:

 • Hotline for socialfaglige spørgsmål (forankret i VISO): Ring 72 42 40 00 (mandag-torsdag kl. 9-14.30, fredag kl. 9-14)

 • Styrelsen for Patientsikkerheds hotline til medarbejdere og ledere på sundheds-, ældre- og socialområdet: Kontakt hotlinen på 70 20 02 66 – den er åben alle hverdage kl. 9.30-16.

 • Børne- og Undervisningsministeriets hotline om coronavirus for skoler og institutioner:
  Ring 70 80 67 07 (mandag-torsdag kl. 8-15, fredag kl. 9-14)

 • Myndighedernes fælles hotline svarer på spørgsmål om coronavirus generelt:
  Ring 70 20 02 33

Hvor kan jeg læse mere?

Socialområdet varetages af Social- og Ældreministeriet, og de har er svar på de mest gængse spørgsmål om forholdsregler i forbindelse med coronavirus på deres hjemmeside:

Ofte stillede spørgsmål om coronavirus og socialområdet