Cornavirus

Spørgsmål/svar om Corona-situationen til ansatte på sundheds-, ældre og socialområdet

Få svar på, hvordan du skal forholde dig til smittefare, hvis du arbejder med for eksempel ældrepleje, inden for sundheds- eller socialområdet eller i andre kritiske funktioner. Se også, om du kan sættes til at løse andre arbejdsopgaver end de sædvanlige, hvis din arbejdsplads lukker eller går over til nødberedskab.

Generelle spørgsmål

Jeg er i tvivl om, hvad der er de gældende retningslinjer for brug af værnemidler

Du kan se svaret på dette og øvrige spørgsmål om værnemidler under spørgsmål/svar om arbejdsmiljøet og coronasituationen. Her kan du bl.a. læse mere om de forskellige typer af masker og hvad reglerne er for udlevering af værnemidler:

Spørgsmål/svar om arbejdsmiljøet og coronasituationen

Hvornår kan jeg blive testet for COVID-19, og hvilke krav kan min arbejdsgiver stille i forhold til tests?

Sundhedsmyndighederne ændrer løbende deres teststrategi, og der sker ofte ændringer i retningslinjerne, både i forhold til hvem der kan testes, og hvordan man kan blive henvist til test. Du kan læse de nyeste retningslinjer her:

 Retningslinjer for håndtering af Covid-19 i sundhedsvæsenet

Se også yderligere spørgsmål og svar om tests her:

Spørgsmål/svar om tests

Min arbejdsplads er lukket – kan jeg sættes til andet arbejde, fx i hjemmeplejen?

Hvis du arbejder på et arbejdssted der lukker, sendes du som udgangspunkt hjem med løn. Det kan dog være, at arbejdsgiver under de nuværende ekstraordinære omstændigheder vurderer, at der er brug for din arbejdskraft et andet sted. Det er FOAs opfattelse, at du i en situation som den nuværende må acceptere at blive bedt om at udføre andet arbejde, naturligvis under den forudsætning, at du har de nødvendige kvalifikationer til arbejdet.

Jeg tilhører en særlig risikogruppe – skal jeg møde på arbejde?

Du kan læse mere om at tilhøre en særlige risikogruppe nederst på denne side:

Spørgsmål/svar om løn og ansættelsesvilkår og corona-situationen

Særligt for ansatte i sundheds- og ældresektoren

Hvad er reglerne for besøg på plejecentre?

Som udgangspunkt kan du frit aflægge besøg på både ude- og indendørs arealer på plejehjem, i plejeboliger og på aflastningspladser samt sygehuse og klinikker. Institutionens ledelse skal dog fortsat sikre, at besøg på såvel indendørs som udendørs arealer sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd, og at besøgene gennemføres på en forsvarlig måde.

I tilfælde af lokale smitteudbrud kan vi påbyde kommunalbestyrelser eller regionsråd midlertidigt at udstede forbud mod besøg eller fastlægge restriktioner, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af COVID-19. Få evt. mere information her:

Besøgsrestriktioner

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet retningslinjer om forebyggelse af smitte ved besøg på plejecentre:

COVID-19: Smitteforebyggelse ved besøg på plejehjem og plejeboliger, aflastningspladser, sygehuse, klinikker mv.

 

Jeg arbejder på et plejecenter og er i tvivl om, hvad jeg gør, hvis pårørende ikke overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer?

Din ledelse skal udarbejde en instruks, som sikrer, at plejecenteret overholder gældende retningslinjer for besøg. Instruksen skal bl.a.

  • fastsætte rammer for, hvordan besøgene gennemføres, så der fx ikke kommer for mange pårørende på samme tid
  • beskrive personalets opgaver i forbindelse med besøg
  • beskrive hvordan de besøgene informeres om smitteforebyggelse mv.

Dette er beskrevet i Sundhedsstyrelsens retningslinjer:

COVID-19: Smitteforebyggelse ved besøg på plejehjem og plejeboliger, aflastningspladser, sygehuse, klinikker mv.

Hvis du oplever problemer med, at pårørende ikke overholder retningslinjerne – også selvom du påpeger det over for dem – skal du gå til din ledelse.

På mit plejecenter er der kommet flere opgaver – fx i forhold til rengøring og at gennemføre besøg med pårørende – men vi er ikke blevet mere personale?

Det er vigtigt, at plejecentret overholder gældende retningslinjer. Din ledelse skal sammen med kommunalbestyrelsen sørge for, at du kan leve op til retningslinjerne. Det vil på nogle plejecentre kræve ekstra bemanding til rengøring, organisering af besøg mv.

Jeg er forvirret over de mange forskellige retningslinjer på mit område

Sundhedsmyndighederne har udgivet flere forskellige publikationer med retningslinjer på sundheds- og ældreområdet, og de opdaterer løbende retningslinjerne.

FOA har udarbejdet en side med de udgivelser, som vurderes mest relevante for FOAs medlemmer:

Udgivelser om coronasituationen

De fleste retningslinjer kan desuden findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor der er en side særligt til personale i sundheds- og ældresektoren:

Personale i sundheds- og ældresektoren 

Derudover har Statens Serum Institut en række infektionshygiejniske retningslinjer for COVID-19, som findes her:

Infektionshygiejniske retningslinjer for COVID-19

Hvis du fortsat er i tvivl om gældende retningslinjer, kan du kontakte følgende:

Styrelsen for Patientsikkerheds hotline til medarbejdere og ledere på sundheds-, ældre- og socialområdet:

  • Kontakt hotlinen på 70 20 02 66 – den er åben alle dage kl. 9-20.

Særligt for ansatte på socialområdet – handicap og psykiatri

Er reglerne for magtanvendelse uændret?

Nej. Det er stadig de almindelige regler om magtanvendelse, der gælder på socialområdet. Dvs. reglerne i serviceloven om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne og reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for børn og unge i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge.

Læs mere her under afsnittene 'Handicap' og 'Anbragte børn og unge':

Informationer om coronavirus og socialområdet med FAQ's

Hvad er reglerne for besøg på sociale tilbud/botilbud?

Det generelle midlertidige besøgsforbud på sociale tilbud er ophævet den 24. juni 2020.

Herefter er der som udgangspunkt ikke særlige restriktioner i forhold til besøg på sociale tilbud, og man kan derfor igen få besøg som normalt.
Ledelsen på et socialt tilbud kan undtagelsesvist indføre lokale midlertidige besøgsrestriktioner, hvis det er nødvendigt for at minimere risiko for smitte med COVID-19 for en eller flere borgere eller medarbejdere på tilbuddet på grund af et konkret smitteudbrud på tilbuddet, eller en eller flere borgere eller medarbejdere på tilbuddet tilhører en risikogruppe.

Besøgsrestriktioner kan indføres over for en eller flere beboere, i den enkelte besøgssituation eller for tilbuddet i sin helhed.
Besøg på sociale tilbud skal altid ske i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes retningslinjer om håndtering af COVID-19, herunder Sundhedsstyrelsens retningslinjer om forebyggelse af smittespredning.

Se mere her under socialområdet generelt:

Ofte stillede spørgsmål om coronavirus og socialområdet

Jeg er handicaphjælper/-ledsager (BPA): Hvad gør jeg i tilfælde af smitte/smitterisiko hos borgeren eller mig selv?

Læs hvordan du og borgeren skal forholde sig her under afsnittet 'Handicap':

Informationer om coronavirus og socialområdet med FAQ's

Hvad gør man hvis en borger, der er smittet eller som udviser symptomer bliver utryg, selvskadende eller udadreagerende i forbindelse med personalets brug af værnemidler eller at borgeren skal i karantæne?

Først og fremmest er det vigtigt, at det pædagogiske personale gennemgår de nye retningslinjer på en konkret og forståelig måde for den enkelte borger. For borgere med et lavt funktionsniveau kan det hjælpe at bruge visuel guidning og fx tydeliggøre, hvor stor en afstand, der skal være mellem mennesker ved hjælp af tape på gulvet.

Derudover er det vigtigt, at det pædagogiske personale så vidt muligt begrænser den fysiske kontakt med borgerne og erstatter den fysiske kontakt med andre stimuli. For borgere med autisme eller udviklingshæmning kan det være gavnligt med stimuli som fx kugleveste eller massagestole. Det handler om at erstatte den fysiske kontakt med såkaldt berøring på afstand.

Hverdagen for alle er forandret. Også for udsatte borgere. Derfor kræver det, at det pædagogiske personale skaber ny struktur i borgernes hverdag. Det kan fx være at erstatte socialt samvær på et bosted med en gåtur med god, fysisk afstand.

VISO – Den nationale videns- og rådgivningsorganisation i Socialstyrelsen – tilbyder rådgivning via en socialfaglig hotline om corona. Derudover tilbyder VISO direkte telefonrådgivning via et landsdækkende leverandørnetværk, som kan komme med faglig rådgivning om konkrete borgere eller en bestemt målgruppe.

Hotline for socialfaglige spørgsmål (forankret i VISO):

  • Ring 72 42 40 00 (mandag-torsdag kl. 9-14.30, fredag kl. 9-14)

Kan kritiske smitteudsatte borgere med behov for praktisk hjælp begrænse antallet af hjælpere i deres hjem ved fx at etablere længere vagter fordelt på færre hjælpere, mens andre hjælpere inaktiveres i en periode?

En forholdsregel i forhold til at minimere smitterisikoen er at forsøge at have så få hjælpere omkring sig som overhovedet muligt. En måde at opnå dette på kunne være at forlænge den enkelte hjælpers vagter, således at færre hjælpere leverer hjælpen.

Dog skal det herved bemærkes, at den, der er arbejdsgiver i den enkelte ordning, fortsat har ansvaret for, at de samlede udgifter til hjælperløn ligger inden for det bevilgede tilskud. Dette kan muligvis blive vanskeligt at sikre, hvis de inaktive hjælpere fortsat skal have deres faste løn, samtidig med at de hjælpere, der tager længere vagter, skal have mere i løn.

Desuden kan der også for de hjælpere, der tager længere vagter, opstå udfordringer i forhold til overholdelse af reglerne for arbejds- og hviletid, som man må være opmærksom på.

Læs mere her - se afsnittet 'Handicap':

Informationer om coronavirus og socialområdet med FAQ's

Hvis du fortsat er i tvivl om gældende retningslinjer, kan du kontakte følgende:

Hotline for socialfaglige spørgsmål (forankret i VISO):

  • Ring 72 42 40 00 (mandag-torsdag kl. 9-14.30, fredag kl. 9-14)

Styrelsen for Patientsikkerheds hotline til medarbejdere og ledere på sundheds-, ældre- og socialområdet:

  • Kontakt hotlinen på 70 20 02 66 – den er åben alle dage kl. 9-20.

Hvor kan jeg læse mere?

Socialområdet varetages af Social- og indenrigsministeriet, og de har er svar på de mest gængse spørgsmål om forholdsregler i forbindelse med COVID-19 på deres hjemmeside:

Ofte stillede spørgsmål om coronavirus og socialområdet