Cornavirus

Spørgsmål/svar om Corona-situationen til ansatte på sundheds-, ældre og socialområdet

Få svar på, hvordan du skal forholde dig til smittefare, hvis du arbejder med for eksempel ældrepleje, inden for sundheds- eller socialområdet eller i andre kritiske funktioner. Se også, om du kan sættes til at løse andre arbejdsopgaver end de sædvanlige, hvis din arbejdsplads lukker eller går over til nødberedskab.

Generelle spørgsmål

Jeg er i tvivl om, hvad der er de gældende retningslinjer for brug af værnemidler

Du kan se svaret på dette og øvrige spørgsmål om værnemidler under spørgsmål/svar om arbejdsmiljøet og coronasituationen. Her kan du bl.a. læse mere om de forskellige typer af masker og hvad reglerne er for udlevering af værnemidler:

Spørgsmål/svar om arbejdsmiljøet og coronasituationen

Hvornår kan jeg blive testet for COVID-19, og hvilke krav kan min arbejdsgiver stille i forhold til tests?

Sundhedsmyndighederne ændrer løbende deres teststrategi, og der sker ofte ændringer i retningslinjerne, både i forhold til hvem der kan testes, og hvordan man kan blive henvist til test. Du kan læse de nyeste retningslinjer her:

 Retningslinjer for håndtering af Covid-19 i sundhedsvæsenet

Se også yderligere spørgsmål og svar om tests her:

Spørgsmål/svar om tests

Min arbejdsplads er lukket – kan jeg sættes til andet arbejde, fx i hjemmeplejen?

Hvis du arbejder på et arbejdssted der lukker, sendes du som udgangspunkt hjem med løn. Det kan dog være, at arbejdsgiver under de nuværende ekstraordinære omstændigheder vurderer, at der er brug for din arbejdskraft et andet sted. Det er FOAs opfattelse, at du i en situation som den nuværende må acceptere at blive bedt om at udføre andet arbejde, naturligvis under den forudsætning, at du har de nødvendige kvalifikationer til arbejdet.

Jeg tilhører en særlig risikogruppe – skal jeg møde på arbejde?

Du kan læse mere om at tilhøre en særlige risikogruppe nederst på denne side:

Spørgsmål/svar om løn og ansættelsesvilkår og corona-situationen

Særligt for ansatte i sundheds- og ældresektoren

Hvad er reglerne for besøg på plejecentre?

Styrelsen for Patientsikkerhed fastsætter, hvem der må komme på besøg på plejecentrene. Der er d. 9. juni kommet en ny bekendtgørelse, som delvist ophæver besøgsforbud og besøgsrestriktioner. De nye regler er:

 • Besøg skal som udgangspunkt gennemføres udendørs. Og man kan ikke længere forbyde et udendørsbesøg.
 • Besøg kan stadig ske indendørs, hvis der er tale om en kritisk situation, fx en beboer er døende.
 • Der er mulighed for at få besøg indendørs af 1-2 faste besøgspersoner, som beboeren eller patienten selv udpeger, hvis en beboers eller patients helbred eller de fysiske rammer på plejehjemmet gør, at besøget ikke kan foregå udendørs.

Læs også:

Gradvis genåbning på plejehjem og sygehuse

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet retningslinjer om forebyggelse af smitte ved besøg på plejecentre. Det er en lang tekst, men det vigtigste står på side 15-17

Retningslinjer om forebyggelse af smitte med COVID-19 ved besøg på plejecentre

Sundhedsstyrelsen har ligeledes udarbejdet materiale til pårørende, der skal på besøg:

Materiale om forebyggelse af smitte ved besøg på plejecentre

Jeg arbejder på et plejecenter og er i tvivl om, hvad jeg gør, hvis pårørende ikke overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer?

Din ledelse skal udarbejde en instruks, som sikrer, at plejecenteret overholder gældende retningslinjer for besøg. Instruksen skal bl.a.

 • fastsætte rammer for, hvordan besøgene gennemføres, så der fx ikke kommer for mange pårørende på samme tid
 • beskrive personalets opgaver i forbindelse med besøg
 • beskrive hvordan de besøgene informeres om smitteforebyggelse mv.

Dette er beskrevet i Sundhedsstyrelsens retningslinjer:

Retningslinjer om forebyggelse af smitte med COVID-19 ved besøg på plejecentre 

Hvis du oplever problemer med, at pårørende ikke overholder retningslinjerne – også selvom du påpeger det over for dem – skal du gå til din ledelse.

På mit plejecenter er der kommet flere opgaver – fx i forhold til rengøring og at gennemføre besøg med pårørende – men vi er ikke blevet mere personale?

Plejecenteret skal kun have besøg af pårørende, hvis det kan overholde gældende retningslinjer. Din ledelse skal sammen med kommunalbestyrelsen sørge for, at du kan leve op til retningslinjerne. Det vil på nogle plejecentre kræve ekstra bemanding til rengøring, organisering af besøg mv.

Jeg er forvirret over de mange forskellige retningslinjer på mit område

Sundhedsmyndighederne har udgivet flere forskellige publikationer med retningslinjer på sundheds- og ældreområdet, og de opdaterer løbende retningslinjerne.

FOA har udarbejdet en side med de udgivelser, som vurderes mest relevante for FOAs medlemmer:

Udgivelser om coronasituationen

De fleste retningslinjer kan desuden findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor der er en side særligt til personale i sundheds- og ældresektoren:

Personale i sundheds- og ældresektoren 

Derudover har Statens Serum Institut en række infektionshygiejniske retningslinjer for COVID-19, som findes her:

Infektionshygiejniske retningslinjer for COVID-19

Hvis du fortsat er i tvivl om gældende retningslinjer, kan du kontakte følgende:

Styrelsen for Patientsikkerheds hotline til medarbejdere og ledere på sundheds-, ældre- og socialområdet:

 • Kontakt hotlinen på 70 20 02 66 – den er åben alle dage kl. 9-20.

Særligt for ansatte på socialområdet – handicap og psykiatri

Er reglerne for magtanvendelse uændret?

Nej. Det er stadig de almindelige regler om magtanvendelse, der gælder på socialområdet. Dvs. reglerne i serviceloven om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne og reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for børn og unge i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge.

Læs mere her under afsnittene 'Handicap' og 'Anbragte børn og unge':

Informationer om coronavirus og socialområdet med FAQ's

Hvad er reglerne for besøg på sociale tilbud/botilbud?

Selvom der gælder et generelt midlertidigt besøgsforbud på sociale tilbud, kan der ved kritiske situationer alligevel gennemføres besøg på tilbuddet. Ved kritiske funktioner forstås:

 • Et uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person.
 • Forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et barn under 18 år.
 • Forældres eller andre nære pårørendes besøg hos en voksen med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg.

Ud over besøg i kritiske situationer kan tilbuddets ledelse efter anmodning fra den enkelte borger eller dennes nære pårørende og i samråd med disse udpege 1-2 faste besøgspersoner. Der udpeges ikke 1-2 faste besøgspersoner for borgere, der er omfattet af ”kritiske situationer”.

Se guide til besøg på socialområdet under COVID-19 her:

Nu åbnes der for besøg på sociale tilbud

Læs mere her under afsnittene 'Socialområdet generelt' og 'Anbragte børn og unge':

Informationer om coronavirus og socialområdet med FAQ's

Kan beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, væresteder og andet holde åben nu?

Ja. Med den politiske aftale om indsatser for udsatte målgrupper på socialområdet den 25. april blev det aftalt, at sociale tilbud og indsatser, der i en periode har været nedjusteret, omlagt eller helt eller delvist at lukke ned, nu igen gradvist kan vende tilbage til normale forhold.

Private og kommunale tilbud bør prioritere at genoptage åbne tilbud og indsatser, som kan understøtte tryghed og trivsel hos borgerne, særligt hos de grupper, som har været særligt hårdt ramt af restriktioner og generel nedlukning.

Læs mere her under afsnittet 'Handicap':

Informationer om coronavirus og socialområdet med FAQ's

Jeg er handicaphjælper/-ledsager (BPA): Hvad gør jeg i tilfælde af smitte/smitterisiko hos borgeren eller mig selv?

Læs hvordan du og borgeren skal forholde sig her under afsnittet 'Handicap':

Informationer om coronavirus og socialområdet med FAQ's

Hvad gør man hvis en borger, der er smittet eller som udviser symptomer bliver utryg, selvskadende eller udadreagerende i forbindelse med personalets brug af værnemidler eller at borgeren skal i karantæne?

Først og fremmest er det vigtigt, at det pædagogiske personale gennemgår de nye retningslinjer på en konkret og forståelig måde for den enkelte borger. For borgere med et lavt funktionsniveau kan det hjælpe at bruge visuel guidning og fx tydeliggøre, hvor stor en afstand, der skal være mellem mennesker ved hjælp af tape på gulvet.

Derudover er det vigtigt, at det pædagogiske personale så vidt muligt begrænser den fysiske kontakt med borgerne og erstatter den fysiske kontakt med andre stimuli. For borgere med autisme eller udviklingshæmning kan det være gavnligt med stimuli som fx kugleveste eller massagestole. Det handler om at erstatte den fysiske kontakt med såkaldt berøring på afstand.

Hverdagen for alle er forandret. Også for udsatte borgere. Derfor kræver det, at det pædagogiske personale skaber ny struktur i borgernes hverdag. Det kan fx være at erstatte socialt samvær på et bosted med en gåtur med god, fysisk afstand.

VISO – Den nationale videns- og rådgivningsorganisation i Socialstyrelsen – tilbyder rådgivning via en socialfaglig hotline om corona. Derudover tilbyder VISO direkte telefonrådgivning via et landsdækkende leverandørnetværk, som kan komme med faglig rådgivning om konkrete borgere eller en bestemt målgruppe.

Hotline for socialfaglige spørgsmål (forankret i VISO):

 • Ring 72 42 40 00 (alle hverdage 9-18)

Kan kritiske smitteudsatte borgere med behov for praktisk hjælp begrænse antallet af hjælpere i deres hjem ved fx at etablere længere vagter fordelt på færre hjælpere, mens andre hjælpere inaktiveres i en periode?

En forholdsregel i forhold til at minimere smitterisikoen er at forsøge at have så få hjælpere omkring sig som overhovedet muligt. En måde at opnå dette på kunne være at forlænge den enkelte hjælpers vagter, således at færre hjælpere leverer hjælpen.

Dog skal det herved bemærkes, at den, der er arbejdsgiver i den enkelte ordning, fortsat har ansvaret for, at de samlede udgifter til hjælperløn ligger inden for det bevilgede tilskud. Dette kan muligvis blive vanskeligt at sikre, hvis de inaktive hjælpere fortsat skal have deres faste løn, samtidig med at de hjælpere, der tager længere vagter, skal have mere i løn.

Desuden kan der også for de hjælpere, der tager længere vagter, opstå udfordringer i forhold til overholdelse af reglerne for arbejds- og hviletid, som man må være opmærksom på.

Læs mere her - se afsnittet 'Handicap':

Informationer om coronavirus og socialområdet med FAQ's

Hvis du fortsat er i tvivl om gældende retningslinjer, kan du kontakte følgende:

Hotline for socialfaglige spørgsmål (forankret i VISO):

 • Ring 72 42 40 00 (alle hverdage 9-18)

Styrelsen for Patientsikkerheds hotline til medarbejdere og ledere på sundheds-, ældre- og socialområdet:

 • Kontakt hotlinen på 70 20 02 66 – den er åben alle dage kl. 9-20.

Hvor kan jeg læse mere?

Socialområdet varetages af Social- og indenrigsministeriet, og de har er svar på de mest gængse spørgsmål om forholdsregler i forbindelse med COVID-19 på deres hjemmeside:

Informationer om coronavirus og socialområdet med FAQ's