Coronavirus

Spørgsmål/svar om corona-situationen til ansatte i kritiske funktioner

Få svar på, hvordan du skal forholde dig til smittefare, hvis du arbejder med for eksempel ældrepleje, inden for sundhedsområdet eller i andre kritiske funktioner. Se også, om du kan sættes til at løse andre arbejdsopgaver end de sædvanlige, hvis din arbejdsplads lukker eller går over til nødberedskab.

Særligt for ansatte i kritiske funktioner

Hvornår kan personer i kritiske funktioner blive testet for COVID-19?

Tilbud om test for COVID-19 sker på baggrund af en konkret lægelig vurdering og tager udgangspunkt i symptombilledet og graden af symptomer. Raske og personer uden symptomer testes ikke. Personale der arbejder i funktioner, som er vurderet som samfundskritiske, og hvor arbejdsgiver har vurderet, at der er behov for at de hurtigt kan komme tilbage på arbejde, kan henvises til vurdering og evt. test. Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

Hvornår kan personer i kritiske funktioner blive testet for COVID-19?

Jeg arbejder på et plejecenter med smittede borgere, hvordan skal jeg forholde mig?

Du skal fortsat gå på arbejde. Dog skal du, hvis du udviser de mindste tegn på selv at være smittet, øjeblikkeligt forlade arbejdspladsen. Du må ikke komme på arbejde igen før man har været symptomfri i 48 timer. Hele perioden, inklusiv perioden hvor du er symptomfri, er med løn. Lederen på arbejdspladsen har en skærpet pligt til at sende personale hjem såfremt de udviser tegn på luftvejsinfektion eller andre symptomer, der kan give mistanke om corona.

Hvis du tilhører en særlig risikogruppe, fx hvis du er gravid eller har en kronisk lungesygdom, har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en særlig retningslinje som både KL og danske Regioner følger. Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke, at alle ansatte, der tilhører en særlig risikogruppe pr. automatik sygemeldes og hjemsendes. De bør dog undgå at blive udsat for oplagt smitte og flyttes til en anden opgave.

Se også:

Sundhedsstyrelsens retningslinjer

Jeg arbejder på et dagcenter der lukker, kan jeg sættes til andet arbejde, fx i hjemmeplejen?

Hvis du arbejder på et arbejdssted der lukker, sendes du som udgangspunkt hjem med løn. Det er det statsministeren udtaler. Det kan dog være, at arbejdsgiver under de nuværende ekstraordinære omstændigheder vurderer, at der er brug for din arbejdskraft et andet sted. Det er FOAs opfattelse, at du i en situation som den nuværende må acceptere at blive bedt om at udføre andet arbejde, naturligvis under den forudsætning, at du har de nødvendige kvalifikationer til arbejdet.

Hvad gør jeg ved mistanke om smitte hos en borger?

Du ville ikke kunne afvise at besøge en borger, selvom du måtte være bekymret for, om vedkommende kunne være smittet.

Hvis du har en konkret mistanke om smitte hos en borger og vedkommende ikke har søgt læge, bør du tage fat i din leder.

Er reglerne om magtanvendelse uændret?

Den bekendtgørelse på socialområdet, som trådte i kraft onsdag den 18. marts 2020, ændrer ikke på personalets beføjelser til at anvende magt på bosteder og tilbud.

Det er stadig de almindelige regler om magtanvendelse, der gælder på socialområdet. Det drejer sig om reglerne om:

  • magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne i serviceloven 
  • magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for børn og unge i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

Hvis de gældende regler på socialområdet ikke rækker i de konkrete situationer, må personalet henvende sig til sundhedsmyndighederne, som efter den nye lovgivning får udvidede beføjelser i forhold til at udstede påbud, evt. med bistand fra politiet.

Foreligger der en helt akut situation, hvor en borger er diagnosticeret med corona, symptomer på det eller har været i tættere kontakt med smittede, og udviser den pågældende borger manglende forståelse for smitterisikoen, må personalet derfor foretage en konkret afvejning af situationens alvor. Det vil efter denne konkrete afvejning i en sådan situation være muligt at foretage det nødvendige for at sikre den pågældendes tilstedeværelse med henblik på at mindske smitterisikoen. 

Dette vil være muligt i den periode, der går, indtil sundhedsmyndighederne har taget stilling til, om det er muligt at bringe fx reglerne i epidemiloven om isolation i anvendelse.