Strukturudvalgets rapport

Se anbefalingerne fra Strukturudvalgets rapport.

I august 2014 kom Redningsberedskabets strukturudvalg med deres rapport og anbefalinger.

Det var vigtigt for udvalget at sikre, at de beredskabsopgaver, som løses i dag også kan løses i fremtiden, og at redningsberedskabet fortsat har en forsvarlig indsatskapacitet, responstid og robusthed.

Udvalget pegede derfor på en række principper, som omdrejningspunkt for fremtidens redningsberedskab:

  • Samlet risikobillede, så det er muligt at håndtere de risici, der opstår.
  • Niveaudeling i et basis- og overbygningsberedskab.
  • Fri disponering, så den nærmeste redningsberedskabsenhed sendes af sted og sikrer så lav responstid som muligt.
  • Standardisering og større enheder, så der kan opnås stordriftsfordele og ensartet service overfor borgerne.
  • Fokus på responstid og ikke på afgangstid.
  • Entydigt myndighedsansvar, så redningsberedskabet er dimensioneret og indrettet, så man kan løfte samfundskritiske opgaver.
  • Entydig kommandostruktur især ved omfattende og længerevarende hændelser.

Strukturudvalget foreslog, at der blev udarbejdet en national forebyggelsesstrategi med nationale mål i forhold til færre alvorlige tilskadekomne, færre brande og styrkelse af selvhjulpenhed og gensidig hjælpsomhed.