Autorisation som ambulancebehandler eller paramediciner

Er du uddannet ambulancebehandler eller paramediciner, så skal du søge autorisation hos Styrelsen for Patientsikkerhed for fortsat at kunne benytte din titel.

Husk!

Er du uddannet før 1. juli 2019?
Arbejder du som ambulancehandler eller paramediciner idag, så skal du søge om autorisation inden 30. juni 2024.
 
Du skal betale et gebyr for autorisationen på kr. 1.155 for ambulancebehandlere og kr. 1.380 for paramedicinere.
 
Med ansøgningen skal du også fremsende dit originale, attesterede eksamensbevis i fysisk form. Dit CV med uddannelse og ansættelsesforhold kan sendes pr. mail.
Søg autorisation, hvis du er uddannet FØR 1. juli 2019
Er du uddannet efter 1. juli 2019?
Når du har afsluttet din uddannelse, skal du søge autorisation som ambulancebehandler eller paramediciner, før du må benytte din titel.
 
Du skal betale et gebyr for autorisationen på kr. 1.155 for ambulancebehandlere og kr. 1.380 for paramedicinere.
 
Du skal ikke fremsende relevant dokumentation for din uddannelse. Det gør uddannelsesinstitutionen.
Søg autorisation, hvis du er uddannet EFTER 1. juli 2019
Er du paramediciner?
Er du paramediciner, skal du også søge autorisation som ambulancebehandler.
 
Derefter skal du have registreret din uddannelse som paramediciner, så du fremadrettet kan benytte titlen.
 
Det er muligt at søge autorisationen som ambulancebehandler og registrering som paramediciner samtidig.
Søg registrering som ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner)
Søg om tilskud til autorisationsgebyr

Som ansat i region eller kommune kan du få refunderet en stor del af autorisationsgebyret gennem Den Regionale eller Den Kommunale Kompetencefond.

Kompetencefondene dækker kr. 842 for autorisation af ambulancebehandlere og kr. 2222 for autorisation af paramedicinere. Dvs. at din egenbetaling er kun på kr. 313.

Din ansøgning om tilskud skal både underskrives af dig, din leder og din TR eller lokale FOA-afdeling.

Søg om tilskud via Den Kommunale Kompetencefond

Søg om tilskud via Den Regionale Kompetencefond
Dine rettigheder
Her får du et overblik over, hvilke rettigheder det især er relevant at være opmærksom på.
Vægtikon
 • Autorisation beskytter din titel

  En autorisation er et bevis for retten til at virke som sundhedsperson. Autorisationen udstedes på baggrund af gennemført sundhedsfaglig uddannelse  
   
  Ifølge autorisationsloven §70c stk. 3 har man kun ret til at betegne sig som ambulancebehandler, hvis man har autorisation som ambulancebehandler.
   
  § 70d. En person må ikke uden særlig tilladelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed betegne sig som ambulancebehandler med særlig kompetence eller paramediciner.
 • Dine pligter som autoriseret sundhedsperson

  Med titlen følger der både pligter, ansvar og rettigheder i udførelsen af arbejdet som hhv. ambulancebehandler eller paramediciner.

  • Du har pligt til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed
  • Du kan derfor også miste retten til at kalde dig ambulancebehandler eller paramediciner, hvis du i dit arbejde er til fare for patienterne.
  • Som autoriseret ambulancebehandler eller paramediciner, har du journalføringspligt og rapporteringspligt af utilsigtede hændelser
  • Du er forpligtet i at deltage i tilsyn. 
 • Du kan miste din autorisation

  Sundhedsstyrelsen kan i sjældne tilfælde fratage dig din autorisation, hvis det antages, at du er til fare for patienter og borgere på grund af grov uforsømmelighed udvist ved udøvelse af hvervet.
   
  Den mest almindelige årsag til fratagelse er alkoholmisbrug eller sindslidelse, men grov uforsømmelighed kan også være, at man løser opgaver ud over sit kompetenceniveau.
   
  Er du blevet frataget din autorisation, kan du få hjælp i din lokale FOA-fagforening.

Dine rettigheder i særlige situationer

 • Tjek af autorisations-ID

  Ved ansættelse kan arbejdsgiveren forlange, at du oplyser dit autorisations-ID.

  Via autorisationsregisteret kan arbejdsgiveren hente oplysninger om, hvorvidt du har en autorisation eller ej.
 • Påbud og tilsyn af autoriserede sundhedspersoner

  Sundhedsstyrelsen kan vælge at føre tilsyn med en sundhedsperson ved at sætte personen under skærpet tilsyn og udstede påbud.

  De kan også indstille til Styrelsen for Patientsikkerhed, at der indledes en sag ved domstolene om hel eller delvis indskrænkning af en persons autorisation.

  Et skærpet tilsyn strækker sig over ca. et år. Styrelsen for Patientsikkerhed kan starte et skærpet tilsyn, hvis der er mistanke om, at den pågældende sundhedspersons faglige virksomhed udgør en risiko for patientsikkerheden. 

  Hvis en sundhedsperson udviser en alvorlig eller gentagen kritisabel virksomhed, kan Styrelsen for Patientsikkerhed også udstede et påbud. Det kan være tilfælde, hvor:
  • Sundhedspersonen i flere tilfælde laver den samme fejl, eller en graverende fejl
  • Sundhedspersonen ikke lever op til de generelle faglige normer, dvs. hvor sundhedspersonen ikke er tilstrækkelig fagligt kvalificeret.
  Et påbud strækker sig typisk over et år, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed skal sikre sig, at man lever op til de faglige normer.