Pressemeddelelse

Lovende og løfterigt ældreudspil, med en stor central udfordring

Fagforeningen FOA tager godt imod regeringens ældreudspil. Det kommer i fin forlængelse af det arbejde med en ny ældrelov, som har været i gang siden ældretopmødet i 2020.

”Vi ses i morgen.” Sådan skal det helst lyde, når en medarbejder i ældreplejen forlader en borger. De ældre må ikke opleve hjemmet som en banegård, hvor de dagligt skal forholde sig til nye ansigter.

Det var visionen da FOA og en række andre aktører på ældreområdet mødtes til det første ældretopmøde i 2020, på vej mod en ny ældrelov. Nu har regeringen fremlagt sit udspil til en ny ældrelov, og ifølge FOA går det udspil et langt stykke i retning af at opfylde den vision.

”Forslaget rykker beslutningerne tættere på den enkelte borger og den enkelte medarbejder, blandt andet gennem mindre selvstændige, tværfaglige teams, visitation tættere på borgeren, mindre tilsyn og en række andre gode og perspektivrige elementer. Så vi er glade for, at den nu endelig er kommet,” siger FOAs formand Mona Striib.

Til gengæld har hun svært ved at se behovet for at indføre en helt ny type plejehjem. De såkaldte lokalplejehjem med lokale bestyrelser.

Vi synes ideen med at skabe større frihedsgrader for det enkelte plejehjem er god, og det er en god ide at give lov til tilkøbsydelser, hvis man undgår, at det skaber et a og b hold blandt borgerne, men jeg kan ikke se, hvordan det skaber mindre bureaukrati at begynde at opfinde nye kategorier af institutioner med nye ledelser. Det rejser også en række spørgsmål om overenskomstforhold, og hvordan vi sikrer de rigtige kompetencer på plejehjemmene.”

FOAs formand slår fast, at de mange gode intentioner og ideer med ældrereformen forudsætter, at vi kan fastholde og rekruttere kompetente medarbejdere, og at økonomien til det samlede ældreområde er bæredygtig og følger med udviklingen i antallet af ældre og plejetrængende borgere

FOA fremhæver også en central udfordring for en fornyelse og forbedring af fremtidens ældrepleje, som regeringens udspil ikke tager fat i, nemlig de love der regulerer det daglige arbejde

”Når mine kolleger møder på arbejde og skal hjælpe og støtte den ældre, arbejder de i virkeligheden efter to forskellige lovgivninger. Sundhedsloven og serviceloven. Regeringens udspil handler om alt det der vedrører serviceloven, men meget af det, vi arbejder med i det daglige hører i virkeligheden under sundhedsloven, som har sin egne regler og sin egen dokumentation. Det mangler i udspillet,” siger Tanja Nielsen, formand for Social- og Sundhedssektoren i FOA.

Serviceloven sætter rammerne for den hjælp, støtte og rådgivning, som kommunerne skal tilbyde borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, mens sundhedsloven styrer så snart der er tale om behandling, forebyggelse eller sundhedsfremme for de samme borgere.

En undersøgelse blandt FOAs medlemmer viser, at næsten halvdelen af de ansatte i ældreplejen oplever udfordringer med bureaukrati og unødig ventetid, fordi hjælpen reguleres af forskellige regelsæt.  

”Vi deler ambitionerne om at sætte borgeren i centrum gennem det regeringen kalder ”helhedspleje”. Det opnår man blandt andet ved at sætte de ansattes faglighed fri. Og det fungerer ikke, hvis det kun gælder dele af arbejdet noget af tiden. Så risikerer vi, at helhedspleje pludseligt bliver til deltidspleje.”

FOA håber, at regeringen tager fat om problematikken, senest når sundheds-strukturkommissionen fremlægger sine konklusioner.

Kontakt

Forbundsformand Mona Striib, telefon: 23 41 41 98

Hent billede i høj opløsning

Kontakt

Sektorformand Tanja Nielsen, telefon: 22 59 07 35

Hent billede i høj opløsning