Høringssvar: Lov om ændring af lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer

FOA takker for muligheden for at afgive høringssvar angående lov om ændring af lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer. FOA gør opmærksom på, at bemærkningerne er i tråd med høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Lægeforeningen, Apotekerforeningen og FADL.

Det er positivt, at der med lovforslaget ønskes mere klarhed og ensrettede rammer omkring klageadgang i forbindelse med udstedelse af erhvervspas. Uddannelses- og Forskningsministeriet bør i forlængelse heraf iværksætte tiltag, der sikrer, at samarbejdende myndigheder som fx Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed agerer i tråd med lovforslagets intentioner i forbindelse med godkendelser af udenlandske sundhedsfaglige uddannelser.

Med proportionalitetstestdirektivet fastsættes der en pligt for alle myndigheder til at foretage en proportionalitetsvurdering af regler, der begrænser adgangen til og udøvelsen af lovregulerede erhverv, forud for at reglerne vedtages. Proportionalitetsdirektivet omfatter alle lovregulerede erhverv, herunder også erhverv inden for sundhedsområdet. Imidlertid er sundhedsområdet af en særlig karakter, og derfor er regulering af sundhedsområdet også et nationalt anliggende.

Dette særlige forhold for sundhedsområdet fremgår også af proportionalitetsdirektivets artikel 6, stk. 2 og artikel 7, stk.5. Derudover anerkendes sundhedsområdets særlige karakter i direktivets betragtninger.

I forslag til lov om ændring af lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer savner FOA dog, at disse betragtninger fremgår mere eksplicit. Dertil bør det fremgå, hvordan man i forbindelse med implementeringen vil sikre, at der i proportionalitetsvurderingen tages højde for sundhedsområdets særlige, nationale karakter.

FOA skal på den baggrund opfordre til, at man i lovforslaget, beskriver, at relevante myndigheder ved gennemførslen af proportionalitetsvurderinger tager hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende inden for sundhedsområdet.

Endelig ser FOA frem til at blive inddraget, når uddannelses- og forskningsministeren skal fastsætte de nærmere regler for proportionalitetstest mv.