Høringssvar til udkast til forslag om ændring af straffeloven

FOA – Fag og Arbejde vil gerne udtrykke anerkendelse af Regeringens fokus på at
skabe trygge rammer for det personale, som hver dag løfter vitale samfundsmæssige opgaver.

FOA bemærker med tilfredshed, at det i høringen over forslaget til ændring af straffeloven fremhæves, at personalet ikke kan sikres trygge og gode arbejdsvilkår alene ved, at der vedtages skærpelser af straffen for angreb mod personer i offentlig tjeneste eller hverv.

Justitsministeriet fremhæver, at der er brug for en helhedsorienteret indsats overfor forbrydelser mod personer i offentlig tjeneste, og der nævnes bla lokalpolitiets indsats og det pædagogiske arbejde i klubber og på gadeplan.

I den sammenhæng vil FOA gerne benytte lejligheden til at fremhæve, at man i FOA oplever udfordringer med vold mod ansatte i psykiatrien.

Det er bydende nødvendigt, at der afsættes tilstrækkelige ressourcer til at varetage behandling og omsorg for de borgere, som er henvist til tilbud i psykiatrien. Manglende ressourcer er medvirkende årsag til vold mod de ansatte

 

Læs hele høringssvaret her