Høringssvar: Anbefalinger for en sammenhængende sundhedsindsats ved akut opstået sygdom og skade

Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for en sammenhængende sundhedsindsats ved akut opstået sygdom og skade tager fat på nogle væsentlige problemstillinger i forhold til at sætte retning for de næste ti års akutte indsats.

Det er positivt, at rapporten sætter fokus på medarbejdernes kompetencer. Der er i dag store forskelle på, hvordan bl.a. social- og sundhedspersonalets og ambulancepersonalets kompetencer udnyttes på tværs af regions- og kommunegrænser. FOA er desuden enig i behovet for, at der skal fastlægges klarere rammer for de enkelte personalegruppers behandlingsansvar.

Ambulanceberedskabet bør tænkes langt mere ind som en integreret del af akutindsatsen, fx i forhold til færdigbehandling i hjemmet. For at sikre synergien mellem ambulancerne og resten af sundhedsvæsenet opfordrer FOA desuden til, at ambulancetjenesten i højere grad hjemtages, og at ambulancepersonalet får adgang til de relevante kritiske patientoplysninger om de patienter, de behandler.

FOA vil gerne rose Sundhedsstyrelsens rapport for at sætte fokus på at styrke de sundhedsfaglige kompetencer hos paramedicinere. Dette skal dog ikke gøres ved at etablere en ny professionsbacheloruddannelse i paramedicin, men ved at placere uddannelsen til paramediciner i det formaliserede efter/videreuddannelsessystem, så det fortsat er en overbygning på ambulancebehandleruddannelsen. Det skal sikre, at ambulancepersonalet har psykisk robusthed, fysisk styrke, praktiske færdigheder og teoretisk viden, hvilket den nuværende ambulancebehandleruddannelse giver muligheder for at imødekomme; allerede ved rekruttering til uddannelsen.

   

Læs hele høringssvaret her