FOAs høringssvar til høring over udkast til vejledning om servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven

(vejledning nr. 1 til serviceloven)

FOA har givet høringssvar til udkast til vejledning om servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven.
FOA har 3 overordnede bekymringer i forhold til udkast til vejledning:

 Økonomi versus faglighed i afgørelser under serviceloven
FOA ønsker at udtrykke bekymring over at dele af vejledningen, ligesom loven, handler om at afgørelser træffes på baggrund af økonomiske hensyn, ligesom kommunerne kan fastsættes vejledende serviceniveauer. FOA mener derfor at vejledningen med fordel kunne præcisere at det er de faglige hensyn der kommer i første række.

Finansiering
FOA bifalder vejledningens specificering af rammer for beregning af takster for tilbud under serviceloven mv. Finansieringsmodellen, som den er skitseret i lovgivningen, gør kommunerne sårbare, og lægger op til at der kan spekuleres i priserne mellem kommunerne. FOA mener at vejledningen med fordel kan tydeliggøre retningslinjer for fastsættelse af takster, refusion og betalingsudligning mellem kommuner yderligere, for at sikre mod spekulation i den mellemkommunale økonomi. 

Tilsyn
FOA mener at socialtilsynet skal understøtte kvalitetsudviklingen, og udnyttes som en ressource til læring og udvikling, udover den kontrolfunktion som også ligger i tilsynet. Vejledningen kunne med fordel understøtte en udviklingsorienteret anvendelse af tilsynet ved, at anvise konkrete pædagogisk og driftsmæssige udviklingsværktøjer til at understøtte den pædagogiske faglige udvikling og den driftsmæssige udvikling. Hvis den oplevede kvalitet skal hæves, forudsætter det at tilsynet føres helt ude hvor medarbejderen møder borgeren. Det vil sige at tilsynet skal iagttage den pædagogiske ydelse på den enkelte bo-enhed/afdeling af botilbuddet. Her vil der kunne gives sparring på muligheder for udvikling af den faglige kvalitet. I forlængelse af denne mulighed for at anvende tilsynet mere målrettet til løft af den faglige kvalitet, ser FOA meget positivt på kravet om, at tilsynsrapporter skal offentliggøres på tilbudsportalen. Det giver håb om at tilsynsrapporterne kan komme til at afspejle den faglige og pædagogiske udvikling og andre mål, der arbejdes med på det enkelte botilbud. Det vil give et mere klart billede af hvad botilbuddet tilbyder borgeren, og hvilken ydelse handlekommunen betaler for.

Læs hele høringssvaret