Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af anvendelse af tvang i psykiatrien, lov om rettes pleje, lov om socialtilsyn, lov om retssikkerhed og administration mv.

(oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger)

FOA er positive overfor forslaget, men havde gerne set en øget dimensionering af behandlingspsykiatrien som et af svarene på de stigende udfordringer med nogle målgrupper på botilbud og i psykiatrien. FOA mener, at der er en særlig forpligtelse til at sikre de mennesker, der hver dag går på arbejde og tager sig af andre med særlige udfordringer.

Det er også FOAs holdning, at de mennesker der er i målgruppen for de specialiserede socialpsykiatriske afdelinger ikke skal stemples som farlige, men som personer der har behov for en anden og mere omfattende hjælp end den, de hidtil har kunnet få. Tvang bør, også over for denne målgruppe, kun benyttes når alle andre muligheder er udtømte. Derfor mener FOA, at lovforslaget bør stille krav om, at det sikres at en person der ønskes flyttet med tvang er ordentligt udredt, ikke bare for psykiatriske lidelser men også for sociale og sundhedsfaglige problemer. Desuden mener FOA, at lovforslaget bør stille krav om en fast tilknyttet læge til afdelingen, at huslejebetalingen fjernes, og at der stilles krav til afdelingslederens kompetencer og adgang til sparring.

Læs første høringssvar

Læs høringssvar