Høringssvar vedrørende ændring af udlændingeloven

FOA har givet høringssvar på høring over udkast til lov om ændring af udlændingeloven.

FOA anerkender lovforslagets formål og forsøg på at præcisere lovgivningen, således, at rammerne for at skabe ro og orden på indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige udlændinge tydeliggøres. Ligeledes er FOA tilfreds med lovforslagets fokus på den pædagogiske indsats, og intention om at styrke de uledsagede mindreårige udlændinges socialisering, sociale læring og udvikling. FOA er tilfreds med intentionen om at sikre beskyttelse af de meget sårbare mindreårige uledsagede udlændinge i forhold til kriminalitet, rusmidler, mv. Der ses i udkastet til lov om ændring af udlændingeloven en klar intention om at støtte personale på indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige udlændinge i forhold til, hvornår og hvordan magtanvendelse udføres.

FOA udtrykker bekymring over følgende forhold til udkastet til lov om ændring af udlændingeloven: Der er tale om en forøgelse af indgreb i uledsagede mindreårige udlændinges personlige frihed, FOA savner tydelig beskyttelse af personale når en uledsaget mindreårige udlænding er voldelig eller gør fysisk modstand mod pædagogiske tiltag, FOA savner anvisninger på alternative handlemuligheder for personalet i situationer, hvor den unge ikke samarbejder, ikke samtykker (fx til rusmiddeltest) og modsætter sig fysisk guidning og magtanvendelse.

Disse bekymringer betyder dels at de mindreårige uledsagede børn sættes i en meget sårbar position og deres retssikkerhed er truet. Endvidere betyder tiltagene at der påhviler den enkelte ansatte et stort ansvar i form af at træffe beslutning om den korrekte handling i den enkelte situation.

Se det fulde høringssvar: Høring over udkast til lov om ændring af udlændingeloven