Høringssvar om ændring af sundhedsloven

FOA har afgivet høringssvar til ændringerne med følgende indhold:

FOA problematiserer i høringssvaret, at en ændring således, at man i et behandlingstestamente på forhånd kan bestemme, at man hvis man senere skulle blive inhabil ikke vil udsættes for tvangsbehandling, vil stille personalet i de samme dilemmaer som før loven om anvendelse af tvang blev vedtaget.

Skal jeg bryde loven eller skal jeg yde omsorg? Sundhedspersonalet kan stå i en situation, hvor sundhedspersonalet skal afstå at diagnosticere eller behandle meget alvorlige lidelser for en inhabil patient. Lovforslaget virker som om det er i modstrid med formålet med loven om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile, der netop skal sikre, at den bedst mulige behandling, omsorg og beskyttelse af varigt inhabile patienter sker i overensstemmelse med grundlæggende retssikkerhedsprincipper. Loven vil pludselig være hul, hvis størstedelen, mens de stadig er habile, beslutter, at de ikke vil udsættes for magtanvendelse.

De kommende behandlingstestamenter tænkes integreret i det kommende Fælles Stamkort, FOA forudsætter, at når det fremgår af bemærkningerne til lovudkastet, at alle relevante sundhedspersoner får adgang, at dette også gælder for alle vores faggrupper, som deltager i en eventuel behandling af en borger med et eventuelt behandlingstestamente, og at der findes en løsning som fungerer ude lokalt f.eks. på et plejecenter.”

Læs hele høringssvaret