Lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitik)

Høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

FOA ser frem til, at ældreplejen bliver sat på dagsordenen rundt om i kommunerne i en helt ny ramme. Det handler kort sagt om værdighed i ældreplejen. 

FOA vil fremhæve, at værdigheden i finanslovaftalen defineres i relation til den enkelte ældres behov. Det er vigtigt, at medarbejdere, pårørende
og de ældre selv ved, hvordan den enkelte kommunes værdighedspolitik får indflydelse på deres hverdag. Derfor ser FOA gerne, at der i lovforslaget lægges
større vægt på inddragelse af både ældre, pårørende og personale.

Læs hele høringssvaret